Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ” ГР.СИЛИСТРА
 

Откриване на процедура с предмет "Доставка на гориво за отопление за нуждите на ПГМТ "Вл. Комаров", гр. Силистра"

Дата на публикуване: 2 март 2018 г.

02.03.2018 г. Решение за откриване на процедура

03.10.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

Борсов Договор

Договор за борсово посредничество


Основание за заличаване на данни: чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679
.
30.07.2020 г - Решение за одобряване на обявление

30.07.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка