Проект "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

Стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.
Проектът BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“ e финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. лантливи деца. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

Утвърдени групи в ПГМТ "Владимир Комаров" - 2019-2020 г.

 
Групи
 по проект  BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
 за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителните затрудненияи/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание
№ по ред Наименование на групата/ клуба Брой ученици Клас Преподавотел/ Лектор
1. Математика 8 Теменужка Николова
2. Математика 8 Теменужка Николова
3. Математика 7 10б Теменужка Николова
4. Български език и литература 5 10а Светлана Алтунян
5. Български език и литература 5 10б Светлана Алтунян
6. Български език и литература 8 Цветана Христова
  Общо 41    
 


Групи „Занимания по интереси“ финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

през  учебната 2019/2020 г. 
№ по ред Наименование на групата/ клуба Брой ученици Преподавотел/ Лектор
1. „Млад автомонтьор“ 10 инж. Георги Стоянов
2. „Моторен клуб“ 14 инж. Чавдар Нейков
3. „3D поглед в бъдещето“ 10 инж. Денислав Георгиев
  Общо 34