КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Професия: Техник на компютърни системи
ТРЕТА степен на професионална квалификация
Продължителност на обучение – 5 години
Разширено изучаване на чужд език – английски

Силното присъствие на компютърни и мрежови технологии, без които е практически невъзможно да бъде овладян огромният поток от информация в съвременния свят, налага потребността от добре подготвени кадри.
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
 • да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;
 • да работят в няколко среди за програмиране - C++, C#, Visual Basic, SQL Server и др.;
 • да създават и публикуват web-сайтове - HTML5, CSS3; MS Expression Web4; Adobe Dreamweaver;
 • да тестват компютърна конфигурация;
 • да откриват и отстраняват проблеми и дефекти;
 • да инсталират компютърната система като работна станция в мрежа;
 • да създават принципни електрически схеми, графични оригинали на печатни платки с помощта на специализирани системи за автоматично проектиране.
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?
 1. Освен средно образование, придобивате професия и ТРЕТА квалификационна степен.
 2. Провеждате обучението си в компютърни кабинети и работилници, оборудвани със съвременни IT технологии.
 3. Обучават ви висококвалифицирани специалисти.
 4. Провеждате производствения си стаж в страна от Европейския съюз.
 5. Продължавате образованието си по желаната от вас специалност, у нас или в чужбина.
 6. Реализирате се като добри IT- специалисти с дипломите си за средно образование на пазара на труда.
 7. Регистрирате фирма и развивате самостоятелна дейност.


Ползвате средношколско общежитие на дъмпингова месечна стойност.