СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Професия: Техник на компютърни системи
III степен на ПК
Входно образователно равнище – VII клас
Продължителност на обучението – 5 години
Разширено изучаване на чужд език - английски език

Силното присъствие на компютри и мрежови технологии, без които е практически невъзможно да бъде овладян огромния поток от информация в съвременния свят, налага потребността от добре подготвени кадри.
           
Учениците по тази специалност придобиват умения:
 • да инсталират и ползват  приложен и специализиран софтуер;
 • да работят в няколко среди за програмиране – С++ и Java;
 • да създават и публикуват web – сайтове – HTMLS, CSS3,  Adobe Dreamweaver;
 • да тества компютърна конфигурация;
 • да открива и отстранява проблеми и дефекти;
 • да инсталира компютърна система като работна станция в мрежа;
 • да създава принципни електрически схеми, графични оригинали и печатни платки с помощта на специализирани системи за автоматично проектиране;
 • да създава обекти и модели с 3D принтер;
 • да придобият умения за роботизирано чертане.
 
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?
 1. Освен средно образование, придобивате и професия: Техник на компютърни системи.
 2. Провеждате обучението си в компютърни кабинети, работилници и сервизи, оборудвани със съвременни IT технологии.
 3. Обучават ви висококвалифицирани специалисти.
 4. Провеждате производствения си стаж в страна от Европейския съюз.
 5. Продължавате образованието си по желана от вас специалност, у нас или в чужбина.
 6. Реализирате се като добри IT – специалисти с дипломите си за средно образование на пазара на труда.
 7. Регистрирате фирма и развивате самостоятелна дейност.


СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Професия: Техник по транспортна техника 
III степен на ПК
Входно образователно равнище – VII клас
Продължителност на обучението – 5 години
Разширено изучаване на чужд език - английски език
Правоспособност водач на МПС категория В 

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър. Съвременните автомобили, снабдени с иновативни компютърни и електронни системи, все по-интензивно се налагат на пазара, а за поддръжката им са необходими квалифицирани, обучени и компетентни специалисти.
           
Учениците по тази специалност придобиват умения:
 • да извършват диагностика, разглобяване, откриване и отстраняване на неизправности по механичните, електронни и информационни системи на автомобила;
 • да извършват техническо обслужване, ремонт и регулировки на основни агрегати, ДВГ и автомобили;
 • да работят с компютърни стендове за регулиране на горивни системи, стендове за регулиране на монтажните ъгли на колелата, стендове за балансиране на колелата;
 • да поемат отговорности за работата на други лица /ръководни длъжности/.
 
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?
 1. Освен средно образование, придобивате и професия: Техник по транспортна техника.
 2. Получават правоспособност за управление на МПС – категория „М“ и „В“.
 3. Теоретичното обучението се провежда в нов, съвременен кабинет по БДП, оборудван с компютърна техника и лаптоп за всеки ученик.
 4. Обучението по управление на МПС се извършва с нов учебен автомобил „Шевролет – Авео“.
 5. Обучават ви правоспособни, квалифицирани специалисти.
 6. Продължавате образованието си по желана от вас специалност, у нас или в чужбина.
 7. Регистрирате фирма, развивате и управлявате собствен бизнес.
 8. Провеждате учебна практика  в нов и модерен автосервиз и на реални работни места, включително в страни от Европейския съюз.
ATT