СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Професия: Техник на компютърни системи
Входно образователно равнище – VII клас
Продължителност на обучението – 5 години
Разширено изучаване на чужд език - английски

Силното присъствие на компютърни и мрежови технологии, без които е практически невъзможно да бъде овладян огромният поток от информация в съвременния свят, налага потребността от добре подготвени кадри. 
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
 • да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;
 • да работят в няколко среди за програмиране - C#, Visual Basic, SQL Server;
 • да създават и публикуват web-сайтове - HTML5, CSS3; MS Expression Web4; Adobe Dreamweaver
 • да тестват компютърна конфигурация;
 • да откриват и отстраняват проблеми и дефекти;
 • да инсталират компютърната система като работна станция в мрежа;
 • да създават принципни електрически схеми, графични оригинали на печатни платки с помощта на специализирани системи за автоматично проектиране.


СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАТРОНИКА

Професия: Мехатроника
III степен на ПК
Входно образователно равнище – VII клас
Продължителност на обучението – 5 години
Разширено изучаване на чужд език - английски

Допълнителна правоспособност „Заварчик“

Мехатрониката изучава интелигентните системи на XXI век и разкрива огромни възможности за технологичен напредък – все по-миниатюрни CD-плейъри, записващи камери, GSM апарати. Тя е нова специалност, която включва МЕХАника, елекТРОНика, информатИКА.
Завършилите тази специалност придобиват  умения за:
 • работа със съвременни компютърни технологии и проектиране чрез CAD-CAM системи и мултимедия;
 • подготовка, настройка и управление на машини и съоръжения;
 • реализиране на съответни технологични операции и подбиране на режими на работа;
 • електротехника и електроника;
 • работа с управляващи програми за машини с ЦПУ;
Завършилите тази специалност могат да работят като:
 • специалисти във фирми свързани с интелигентни мехатронни системи във всички области на съвременното производство.
 • в машиностроителните фирми, свързани с автоматиза-цията и управлението на технологичните процеси;
 • специалисти по техническа диагностика на машини, уреди и апарати;
 • оператори на металорежещи машини с ЦПУ.


СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Професия: Техник по транспортна техника 
III степен на ПК
Входно образователно равнище – VII клас
Продължителност на обучението – 5 години
Правоспособност водач на МПС категория В 

Учебното съдържание включва: 
 • основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите;
 • модел на бензинов двигател като обект на управление;
 • модел на дизелов двигател като обект на управление;
 • управляемост и устойчивост на автомобила;
 • електронни системи за управление на трансмисията;
 • електронни системи за управление на спирачната система;
 • електронни системи за управление на окачването;
 • електронна програма за стабилност на автомобила;
 • системи за диагностика.
Завършилите тази специалност ще могат:
 • да извършват дианостика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на  автотранспортна техника;
 • да работят с компютърна техника, технически системи, агрегати и машини с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули;
 • да използват специализиран софтуер в автосервизи, гаражи и транспортни фирми;
 • да извършват оценка на техническото състояние на мехатронно оборудване.
ATT