ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА 2024 - 2025 г.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 
Вид дейност Срок
1.
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания
  • Български език и литература 
  • Математика 

19.06.2024 г.,
21.06.2024 г.
2. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО 
до 17.06.2024 г. 
3.
Оценяване на изпитните работи от НВО 

22.06 – 29.06. 2024 г. 
4.
Обявяване на резултатите от НВО 

до 02.07.2024 г. 
5.
Получаване на свидетелствата за VII клас
до 07 юли 2024 г.
6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.   08 – 10 юли 2024 г.  
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране   до 12 юли 2024 г.  
8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  15  17 юли 2024 г.  
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране   до 19 юли 2024 г.  
10. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране         22  24 юли 2024 г. 
11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране    25 юли 2024 г.  
12. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  26 – 29 юли 2024 г.  
13. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране  до 30 юли 2024 г.  
14. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  31 юли  – 01 август 2024 г.  
15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  до 02 август 2024 г.  
16. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 05 - 06 август 2024 г.
17. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 07 август 2024 г.
18. Записване на класираните ученици за четвърти етап на класиране 08 - 09 август 2024 г.
19.  Обявяване на сводобните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г.
20. Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърни етап Определя се от директора, до 11 септември 2024 г.
21.  Утвърждаване на реализирания държавен план - прием от началника на РУО до 14 септември 2024 г. вкл.

Утвърден ДПП в 8 клас за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните и в обединените училища и в 5 клас в ПМГ - гр.Силистра за учебната 2024/ 2025 г. 

ЗАПОВЕД за комисия по приемане и записване на учениците в VIII клас за учебната 2024/2025 година