Проект "УСПЕХ"

На 20.02.2012 г. в ПГМТ „Вл. Комаров” стартира проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски  хоризонти” (УСПЕХ). Проектът е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, която се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” и се финансира от ЕС чрез Европейския социален фод.

По този проект в ПГМТ „Вл. Комаров” са разкрити 10 форми на ИИД – 2 ателиета „Светът и ние” и „Как да стана известен по света”; 6 клуба по интереси – „Вселенските закони и новото време”, „Цената на успеха”, „Успешно поведение в критични ситуации”, „Тенис за здраве”, „Рибата и здравословното хранене” и „Екопътешествие в родния край”, както и 2 спортни секции по футбол и волейбол.

Броят на учениците, заявили участие в тези форми на ИИД е 102 или 40% от всички ученици в гимназията. От тях 32 ученици или 31% са ученици с наложени наказания за агресивно поведение или допуснати отсъствия от учебни занятия.

На официалното откриване присъстваха всички ръководители на групи по ИИД, разкрити по този проект, учениците, включени в групите и ръководството на гимназията.

Директорът на гимназията инж. Петранка Георгиева приветства решението на учениците да се включат в различните форми на ИИД и ги запозна със същността на проекта и тригодишната програма за развитие на ИИД в училище. Г-жа Георгиева акцентира върху основната цел на проекта –  да се осмисли свободното време на учениците чрез организиране на извънкласни и извънучилищни дейности по интереси.

Презентиране на най-важните изисквания от инструкцията, отнасящи се до участието на учениците и работата на ръководителите на групи при изпълнение на дейностите по проекта направи помощник директора инж. Величка Белева. Представени бяха ръководителите на ИИД, които от своя страна запознаха присъстващите с целите, които си поставят и резултатите, които се надяват да постигнат чрез дейностите в своите ателиета, клубове и спортни секции.

Гаранция за успех на проекта ще бъде намаляване броя на учениците с агресивно поведение и на отпадащите ученици, както и появата на нови неформални лидери сред тях. В новосъздадената среда на общуване се скъсява дистанцията между учител, ученик, родител.

Училищната общност се надява, че през следващите три години от реализиране на проекта ще се разнообразят формите, ще нарастне интереса към предлаганите дейности. Проектът ще промени начина на мислене за гимназията, която ще се утвърди като привлекателно място за младите хора, място за откриване и създаване на бъдещи таланти. 
 

УТВЪРДЕНИ ФОРМИ НА ИИД ПО ПРОЕКТ УСПЕХ - 2013-2014

№ по ред Област на извънкласната дейност Форма на извънкласната дейност Тематично направление Брой ученици Брой от тях в риск Ръководител
1 Природоматематически науки клуб Виртуални и реални пътешествия 14 4 Д. Богданова   М.Кръстева
2 Хуманитарни науки клуб Екопътешествие в родния край 7 0 инж. А. Данев
3 Здравно образование клуб Рибата и здравословното хранене 13 8 инж. Р. Гълчавов
4 Здравословен начин на живот секция Футбол 15 4 Г. Ташев
5 Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите клуб Математика за всеки 11 0 Д. Богданова
6 Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите клуб Картинг 10 1 инж. Б. Киряков
7 Граждански компетентности клуб Ученическо самоуправление  "Заедно" 10 0 Т. Кинджакова
8 Културни компетентности арт клуб Сцена 13 2 С. Алтунян
9 Дигитални компетентности ателие Уеб дизайн и мултимедия 10 1 инж. Т. Николова