Проект ТВОЯТ ЧАС


Документи на проекта

Анкетна карта - 8 клас
Анкетна карта - 9 - 12 клас
Заявление-декларация
Индивидуална образователна карта
 
https://tchas2.mon.bg/actions/login 
 
Сформирани групи по проекта - 2017-2018 г.
По проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове се сформираха 12 групи – 4 за преодоляване на обучителни затруднения и 8 за дейности по интереси.
Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:
 
1.  Български език за ДЗИ -  XIIа клас – ръководител Светлана Алтунян;
 
2.  Български език за подготовка на ДЗИ  XIIв клас – ръководител Емилия Савова;
 
3.  Математика за VIII клас – ръководител Теменужка Николова;
 
4.  Математика за IX клас – ръководител Теменужка Николова;
 
Извънкласни дейности по интереси:
 
1. Клуб Скаут – ръководител Светлана Алтунян;
 
2. Клуб Еко - ръководител Христина Димитрова;
 
3. Млад гид – ръководител Анета Стоянова;
 
4. Моята пластичност – ръководител Татяна Кинджакова;
 
5. Роботика – ръководител инж. Димитър Русев;
 
6. Риболов – ръководител инж. Радослав Гълчавов;
 
7. Футбол – ръководител Красимир Скорчелиев;
 
8. Тенис на маса – ръководител Красимир Скорчелиев. 
 
Сформирането на групите се извършва в зависимост от посоченото първо желание от ученика - АНКЕТНА КАРТА
 
Стартиране на проекта - 2017-2018 г.
През учебната 2017-2018 година гимназията отново бе одобрена за участие в  реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:
развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
повишаване на образователните постижения в определени научни области;
включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
 
 
ОТЧЕТ за провеждане на публични изяви
за период от 10.12.2016 г. до 16.03.2017 г.
 
Отчета за извънкласните дейности, включени в публичните изяви за периода мажете да видите тук
http://tvoiatchas.mon.bg/
 
 
Сформирани групи по проекта
По проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове се сформираха 13 групи – 6 за обучителни затруднения и 7 по интереси.
 
Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:
 
1.    Български език за IX клас - ръководител;
 
2.    Български език за ДЗИ – ръководител Цветана Христова;
 
3.    Моята скорост (АЕ за VIII) – ръководител Татяна Кинджакова;
 
4.    Математика за VIIIклас – ръководител Теменужка Николова;
 
5.    Математика за IX клас – ръководител Теменужка Николова;
 
6.    Математика за X клас – ръководител Румяна Петрова.
 
Извънкласни дейности по интереси:
 
1.   Художествено слово – ръководител Светлана Алтунян;
 
2.   Моята пластичност (АЕ за VIII и XII) – ръководител Татяна Кинджакова;
 
3.   Математика за ДЗИ – ръководител Теменужка Николова;
 
4.   Роботика – ръководител инж. Димитър Русев;
 
5.   Млад риболовец – ръководител инж. Радослав Гълчавов;
 
6.   Футбол – ръководител Красимир Скорчелиев;
 
7.   Волейбол – ръководител Красимир Скорчелиев.