Проект "Образование за утрешния ден"

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.
 
 Заповед на Министъра на образованието и науката  Правила за изпълнение на Дейност 6
 Информация за проекта  Декларация за информирано съгласие
 Обща информация за проекта  Анкетна карта за участие
 Платформа на проекта  Анкетна карта за мнение на учениците за участието им   в проекта
 
Клубове за работа сформирани в ПГМТ "Владимир Комаров" по проект „Образование за утрешния ден“
през  учебната 2020/2021 г.
    
№ по ред Наименование на групата/ клуба Брой ученици Преподавотел/ Лектор Ден за провеждане на занимания
1.  „Моят компютър“ 15   инж. Живка Данева вторник
   Общо 15    ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА - 01.06.2021 г.