НП "Мотивирани учители и квалификация"

Национална програма  „Мотивирани учители и квалификация“

Модул 2 „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „учител по религия“

Модул 2 обхваща дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“ и „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели (процедура, образец на заявление, проект на договор).

Линк към програмата