НП и проекти

 

2019 г. Проект "Образование за утрешния ден"      

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

2019 г. Проект "Подкрепа за успех"                         

Стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Проектът BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“ e финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. лантливи деца. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.
2017 - 2018 г. Проект "Движи се безопасно"
Проекта се финансира от Община Силистра в рамките на конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“.
 
 
                           Основна цел на проекта е превенция на рисковото поведение по 
пътищата, чрез участието на учениците от ПГМТ в  практически мероприятия, конкретно поставени задачи, дискусионни беседи, решаване на казуси със съдействието и опита на специалисти в 
областта. Във тази връзка целевата група по проекта са ученици на възраст до 17 г., на които предстои  придобиване правото за 
управление на МПС, с което стават активни участници в движението на пътя.
2017 - 2018 г. Проект „Модерни методи за диагностика и ремонт на компютърни системи“
договор 2017-1-BG01-KA102-035846, финансиран по програма „Еразъм +“
 
Основните проблеми, които проектът адресира са: необходимостта от разгръщане на мрежата от международни партньорства на ПГМТ „В.Комаров“ с цел достъп до чуждестранен опит и добри практики за повишаване на качеството на професионалното образование; необходимостта от повишаване на чуждоезиковите и мултикултурните компетенции на учениците; необходимостта от постигане на по-добър баланс между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда и създаване на ефективна и устойчива връзка между потребностите на бизнеса и образователната система.
В отговор на тези предизвикателства проектът предвижда изпращане на 20 ученици, придружавани от 2 учители на 4 седмична международна практика в реална работна среда в Болоня, Италия.
Този проект  се финансира  по линия на програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, договор № 2017-1-BG01-KA102-035846.

2016 г. Проект "ТВОЯТ ЧАС"

През учебната 2016-2017 година стартира реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Със заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на Министъра на образованието училището е включено за участие в проекта.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез: 

развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
повишаване на образователните постижения в определени научни области;
включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
Сформирането на групите се извършва в зависимост от посоченото първо желание от ученика - АНКЕТНА КАРТА
2013 - 2015 г. Проект "УСПЕХ"

Училище за самоутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПГМТ "Владимир Комаров" е одобрена за участие в Проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" - УСПЕХ.
2015 г. И те са на наша страна

ПГМТ „Владимир Комаров“ спечели проект в направление „ Мероприятия и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите“.
Целта на проекта е утвърждаване на училищната политика срещу тормоз и насилието, провокиране на инициативност и съпричастност на учениците от гимназията към проблема чрез планиране, организиране и участие в състезателната игра „ И те са на наша страна“.
От 19.10 . 2015 до 20.11. 2015 година в гимназията ще се проведат много и интересни мероприятия.
 
2014 г. Стартира проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“
Проектът се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд

Целта на проекта е създаване и изпробване на система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции.
Системата за валидиране на знанията, придобити по неформален път, разработена от Министерството на образованието и науката /МОН/, предлага възможността всеки човек да получи документ за квалификация за наученото в живота и придобитите знания по време на работа, упражняване на хоби и самообучение.
2012 г. Проект "Ученически практики"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Учениците и учителите от ПГМТ „Вл. Комаров” взеха решение да участват в проект „Ученически практики” BG051PO001-3.3.07-0001.  Той се финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
2012 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Професионална гимназия по механотехника е одобрена за финансиране по Национална програма  „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Със закупените терминални работни станции от висок клас ще бъдат оборудвани два компютърни кабинета, в които ще се провежда обучението по информатика и информационни технологии.
 
2012 г. Професионалното образование в модерна учебна среда с подкрепата на бизнеса
Проект по Национална програма на МОМН

Проектът е на стойност над 90 000 лв. и цели подновяване и модернизиране на материално-техническата база, подпомагаща професионалното обучение на учениците от специалности „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”.
2012 г. Гимназията спечели два нови проекта по Леонардо
Финансирани от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи" - мярка Мобилност

Новият проект „Европейско професионално обучение за съвременни компютърни умения”  цели да повиши практическите умения на учениците, свързани с компютрите и езиковата компетентност, с оглед по-добра реализация на Европейския трудов пазар.
Мобилността ще продължи три седмици и ще се проведе през м. юли 2013 г. в гр. Берлин, Германия. Ще започне с едноседмичен курс по немски език  с техническа насоченост.
При завършването и участниците ще получат сертификат Europass и сертификати за преминато езиково обучение.
Вторият проект е спечелен от екип на Училищно настоятелство към ПГМТ. Основната цел на проекта ”Опитът на Европа в областта на професионалното образование” е повишаване професионалния опит на преподавателите, с оглед гарантиране на по-добро качество на професионалната подготовка на учениците и по-добър шанс за тяхната реализация в дългосрочен план.
2012 г. Аз мога повече
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ПГМТ „Вл. Комаров” е включена в списъка на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта.
От 15.10.2012 г. започна нова сесия за набиране на желаещи да се обучават по програма
„АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” с ваучери по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
към Агенцията по заетостта.
 
2011 г. Професионално обучение

ПГМТ „Вл. Комаров” е включена в списъка на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта.
Обучението за професионална квалификация може да бъде за придобиване на I-ва, II-ра или III-та квалификационна степен или по част от професията в професионални направления: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА; МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ; ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА.
2011 г. Компютърни умения с европейски стандарти
Програма "Учене през целия живот"

20 ученика от специалност "Компютърна техника и технологии" ще заминат за град  Берлин - Германия, за да проведат своя триседмичен производствен стаж по специалността.
2010 г. ПГМТ "Вл. Комаров" - партньор по проект на МВР и Община Силистра

Подобряване на безопасността на движение в района на гимназията
Учениците, учителите и родителите ще се включат в изпълнението на технически проект за подобряване на пътната обстановка в района на училището.
2009 г. Поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа
Национална програма Училището-желана територия

За втори пореден път ПГМТ "Вл. Комаров", спечели проект по НП "Училището - територия на ученика, модул "Ритуализация на училищния живот". Дейностите по проекта са реализирани, в резултат на което 170 ученика от гимназията получиха ученическа униформа, състояща се от сива риза с дълъг ръкав, тъмно син пуловер без ръкав и вратовръзка.
2009 г. Толерантност и уважение към културата на различния етнос

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Чрез този проект гимназията ще реализира извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. Партньор в изпълнението на проекта е Народно читалище "Заря" в село Брадвари.
2008 г. Професионално училище на 45 години - една зряла възраст с доказана професионалност и извоюван просперитет
Национална програма Училището - желана територия

Екипът на този проект посвещава дейността си на 45-годишния юбилей на гимназията. Усилията на екипа от учители са насочени към издаване на информационна брошура за развитието на училището от създаването му до днес.
"...Защото помниш мисълта на Комаров.
Защото си я превърнал в своя максима!
"Нищо в живота, не е в състояние да ни свали от седлото".
2008 г. Изграждане и поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа
Национална програма Училището - желана територия

Този проект постави началото за изграждане на традиция, за въвеждане на ученическа униформа в гимназията. Той бе реализиран от екип учители на ПГМТ „Вл. Комаров”.
Основен партньор при изпълнението на проекта бе училищното настоятелство, което участва чрез съфинансиране на проекта.
2008 г. Отбелязване на 130 години от освобождението на родния край - извор на национална гордост и достойнство
Национална програма Училището - желана територия

В изпълнението на проекта и неговото успешно финализиране участва работна група от 22-ма ученика от 9  до 12 клас на ПГМТ “Владимир Комаров”. Партньори в реализиране на проекта са Исторически музей град Силистра, Национален исторически музей град София, Регионална библиотека "Партений Павлович" град Силистра, Исторически музей град Тутракан и Училищното настоятелство.
2004/2005 г. Непрекъснато професионално образование на младите хора основание за европейско измерение на образованието и успешна трудова реализация
Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

Това е третият пореден проект по Програма ФАР, който гимназията спечели и успешно реализира. Програмата се нарича "Учене през целия живот и професионално образование и обучение" и се финансира с подкрепата на Европейския съюз и българското правителство. Проектът е с продължителност 12 месеца и обхваща общините Силистра, Главиница и Кайнарджа.
2004/2005 г. Инвестиция чрез професионално обучение залог за трудовата реализация на младите хора
Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейската комисия

С финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и българското правителство проектът "Насърчаване на заетостта сред младежите", има за цел да подпомогне интегрирането на младите хора на пазара на труда, чрез осигуряване на възможности за заетост и развитие на безработни младежи от 18 до 29 години.
     
2003/2004 г. Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда
Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

Проектът за 80 000 евро промени живота на ПГМТ "Вл. Комаров". Над 100 безработни лица от град Силистра и региона получиха квалификация и преквалификация по професии от приоритетни области - производство, транспорт, образование, машиностроене и хранително-вкусова промишленост.
2002/2003 г. "Знаеш ли, че си европеец"
Проект на Европейския конвент, Европейската комисия и European school net

През 2002 г. гимназията участва в инициативата “Spring Day in Europe” на Европейския конвент, Европейската комисия и “European school net”. Проектът  бе успешно финализиран на 21.03.2003 г. чрез провеждане на компютърно състезание, в което участваха отбори от средните училища на областта.