Родителска среща на 08.10.2020 г. от 17.30 ч.

08 Октомври 2020
Родителска среща за всички класове и паралелки на 08.10.2020 г. от 17.30 ч. по време на която учителите ще запознаят родителите със:
- седмичното разписание на часовете по класове;
- учебниците;
- изискванията на учителите за видове тетрадки;
- за задълженията на ученика и предвидените санкции за него според ПДУ, както и списък за подпис за това, че са запознати с него;
- резултатите от Вх. равнище по отделните учебни дисциплини;
- условията и критериите за получаване на стипендия;
- присъствието на учениците в клас;
- изискванията за пребиваване в училище в условията на КОВИД19;
- Попълват декларация за информирано съгласие;
- Попълват декларация за ползване на безплатен транспорт от ученика.