ЗОВ абитуриенти

22 Май 2023

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за
вашите здравноосигурителни задължения!
От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на
редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.
Какво трябва да направите?
�� Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне
на здравноосигурителните вноски).
�� Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като
студент.
Какъв е размерът на месечната вноска?
Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук:
актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .
Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите
сами здравните си вноски за юли 2023 година).
Къде?
�� в офис на приходната агенция
�� по пощата с обратна разписка
�� през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/


Важно❗️
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на
здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса.
За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ЦУ на НАП 2023 г. 1 „Публична информация“ - TLP-WHITE Страница. 2 от 2
В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП
документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат
прекъснати здравноосигурителните Ви права.
Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си
вноски.
Какво е ПИК*?
ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки
офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате
осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.
Повече прочетете тук:

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view