ДЗИ И ЗДИППК

13 Май 2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕЗ  СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На основание Заповед № РД 09-1809/31.08.2022 г. на министъра
на образованието и науката
 
Изпит по част теория на професията и специалността
за трета степен на ПК -  писмен изпит по изпитна тема
20.05.2022 г.
 
 
На основание Заповед № РД 09-756/09.09.2021 г. на директора на ПГМТ „Владимир Комаров“
Изпит по част практика на професията и специалността
за трета степен на ПК – практически изпит
 
30 и 31 май 2021 г.
 
УЧЕНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ЯВЯТ В ПГМТ
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 30 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА.
 
НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ - 8.30 ч.