График за квалификация на ПС - 06.2022 г.

30 Май 2022
Г Р А Ф И К
за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователните институции
Име на институцията Населено място Тема на квалификационната форма Място на провеждане дати на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили участие
ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра Силистра "Дизайн мислене за отворено обучение" гр. Силистра 26.06.2022 г. 09:20 ч.
17:00 ч.
Евроклас консулт прим 17