КОЛЕКТИВ

 
Татяна Лазарова Кинджакова - Директор; GSM: 0894419572

инж. Димитринка Тихова - Заместник директор - учебна и производствена дейност 

Валентин Георгиев - ръководител
 на направление "Информационни и комуникационни технологии" 

Ивелина Филипова - училищен психолог

Цветана Христова - старши учител, Български език и литература

Наталия Узунова -  учител, Руски език

Галя Илиева - учител, Немски език

Таня Русева - учител, Английски език

Таня Василева - учител, Български език и литература, Английски език

Диана Братанова - учител, Математика

Йолита Мичкова - старши учител, География и икономика, История и цивилизации, Философия, Гражданско образование

Веселка Цавкова - учител по Биология и ЗО, Химия и ООС

Красимир Скорчелиев - учител, Физическо възпитание и спорт

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"

инж. Живка Данева - учител, теоретично обучение

инж. Димитър Русев - учител, практическо обучение

инж. Атанас Данев - у
чител, практическо обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА"

инж. Георги Димов Стоянов - старши учител, практическо обучение

инж. Чавдар Нейков Нейков - учител, практическо обучение


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ"

Румен Анчев Михов - старши учител, практическо обучение
 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
 
Румяна Тодорова - главен счетоводител

Кремена Гарабинска - касиер, счетоводство

Свилен Денев - технически секретар

Маринка Митева - домакин

Цветанка Попова - чистач, хигиенист

Павлинка Маринова - чистач, хигиенист

Драгомир Желязков - чистач, хигиенист

Георги Дяков - огняр

Станко Радинов - шофьор, невъоръжена охрана

Стефко Петков - електротехник, поддръжка на сгради