КОЛЕКТИВ

 
Татяна Лазарова Кинджакова - Директор; GSM: 0894419572
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: СРЯДА 10:00 - 12:00 ЧАСА

инж. Димитринка Тихова - Заместник директор - учебна и производствена дейност 

Мирена Калинова - ръководител
 на направление "Информационни и комуникационни технологии" 

Албена Вълкова - училищен психолог

Цветана Христова - старши учител, Български език и литература, История и цивилизации

Наталия Узунова -  старши учител, Руски език

Таня Василева - старши учител, Български език и литература, Английски език

Кристина Русанова - учител по
Български език и литература, Английски език

Диана Братанова - учител, Математика, Физика и астрономия

Станислав Тодоров -  учител, Философия, Гражданско образование

Пламен Йорданов - учител, Биология и ЗО, Химия и ООС

Красимир Скорчелиев - старши учител, Физическо възпитание и спорт


Силвия Маркова - учител, География и икономика, Предприемачество

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"

инж. Живка Данева - старши учител, теоретично обучение

инж. Димитър Русев - учител, практическо обучение


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА"

инж. Георги Димов Стоянов - старши учител, практическо обучение

инж. Чавдар Нейков Нейков - учител, практическо обучение


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ"

Румен Анчев Михов - старши учител, практическо обучение, ресурсен учител
 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
 
Гинка Ташкова - главен счетоводител

Силвия Маркова - завеждащ административна служба

Гюлбахар Мехмед - образователен медиатор

Цветанка Попова - чистач, хигиенист

Павлинка Маринова - чистач, хигиенист

Драгомир Желязков - чистач, хигиенист

Георги Дяков - огняр. шофьор

Стефко Петков - електротехник, поддръжка на сгради, домакин