БЮДЖЕТ

Отчет към 31.03.2023 г.
Отчет към 31.03.2023 г. - КСФ
Отчет към 31.03.2023 г. - ДЕС
Отчет към 31.12.2022 г.
Отчет към 31.12.2022 г. - КСФ
Отчет към 31.12.2022 г. - ДЕС
Корекция на бюджет - НП "Отново заедно"
Корекция на бюджет - възстановяване на транспортни разходи на ПС

Корекция на бюджет - спрени помощи АСП
Корекция на бюджет - НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"
Корекция на бюджет - НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"
Корекция на бюджет - ДТВ на директор
Корекция на бюджет - възстановени средства за електронен дневник
Корекция на бюджет - средства от резерва за нерегулярни разходи
Корекция на бюджет - средства за подготовка и произвеждане на избори за народни представители
Корекция на бюджет - НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"
Корекция на бюджет - получени помощи и дарения от страната и чужбина
Корекция на бюджет - НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"
Корекция на бюджет - възстановяване на извършени разходи за застраховане на сградния фонд
Корекция на бюджет - НП "Заедно в изкуствата и в спорта"
Отчет към 30.09.2022 г.
Касов отчет към 30.09.2022 г. - ДЕС
Касов отчет към 30.09.2022 г. - КСФ
​Корекция на бюджет - безпратен превоз на ученици - 30.09.2022 г.
Корекция на бюджет - НП "Отново заедно" от 21.09.2022 г.
Вътрешно-компенсаторна корекция на бюджет 2022 г.
Корекция на бюджет - НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"
Корекция на бюджет - НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"
Корекция на бюджет - НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"
Корекция на бюджет - средства по ПМС 232/01.08.2022 г.
Корекция на бюджет - НП "Отново заедно"
Корекция на бюджет - средства по ПМС 223/29.07.2022 г.
Корекция на бюджет - НП "Ученически олимпиади и състезания"
Корекция на бюджет - НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"
Корекция на бюджет - издражка на паралелки по защитени специалности
Корекция на бюджет - получени трансфери от общини (възстановени разходи за безплатен транспот на ученици)
Корекция на бюджет - възстановяване на транспортни разходи на педагогически специалисти
Корекция на бюджет - преходен остатък от 2021 г.

Отчет към 30.06.2022
Касов отчет към 30.06.2022 г. - КСФ
Касов отчет към 30.06.2022 г. - ДЕС
Корекция на бюджет - НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
​Корекция на бюджет - безплатен транспорт за ученици
Корекция на бюджет - средства за издръжка на защитени специалности
Корекция на бюджет - преходен остатък
Корекция на бюджет - транспортни разходи на педагогическите специалисти

Отчет към 31.03.2022 г.
Отчет към 31.03.2022- КСФ
Отчет към 31.03.2022 - ДЕС
Бюджет - 2022 г.
Отчет към 30.12.2021 г.
Отчет към 30.09.2021 г.
Корекции на бюджет по решение на ПРБ с писмо от дата 13.09.2021 г.
Отчет към 30.06.2021 г.
Корекции на бюджет по решение на ПРБ
Вътрешно-компенсирана кореция на капиталови разходи
Отчет разходи COVID-19 - 2021 г.
Отчет към 31.03.2021 г.
Корекция на бюджет - транспортни разходи на педагогически специалисти

Бюджет - 2021 г.
Отчет към 31.12.2020 г. 
Корекция на бюджет - намаление на средствата за СФО
Корекция на бюджет - НП "БСЧ"
Корекция на бюджет - ПМС 346/09.12.2020 г. - ограничаване COVID-19
Корекция на бюджет - АСП - спрени помощи
Отчет разходи COVID-19

Корекция на бюджет - резерв за нерегулярни разходи
Корекция на бюджет - Издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специаности от професии, по които е на лице очакван недостиг от специалисти 
Корекция на бюджет - НП "ИКТ"
Корекция бюджет - Диференцирано заплащане на директора
Корекция бюджет - Транспортни разходи на педагогическите специалисти
Корекция бюджет - НП "Без свободен час" - м. 11, 2020
Корекция бюджет - НП "Оптимизация" - 11.11.2020 г.
Корекция бюджет - превишение на приходите над разходите
Корекция бюджет - Закупуване на преносими компютри /ПМС 283/
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2020 г.

Корекция бюджет - Физическо възпитание и спорт
Корекция бюджет - НП "Оптимизация"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 06. 2020 г.
Корекция бюджет - получени трансфери от общини
Корекция бюджет - преходен остатък 2019
Корекция бюджет - транспортни разходи ПС
Корекция бюджет - застраховане сграден фонд

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2020 г.

Бюджет за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2019 г.

Бюджет за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2016 г.

Бюджет за 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2014 г.
Бюджет за 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2013 г.