БЮДЖЕТ

Отчет към 30.09.2021 г.
Корекции на бюджет по решение на ПРБ с писмо от дата 13.09.2021 г.
Отчет към 30.06.2021 г.
Корекции на бюджет по решение на ПРБ
Вътрешно-компенсирана кореция на капиталови разходи
Отчет разходи COVID-19 - 2021 г.
Отчет към 31.03.2021 г.
Корекция на бюджет - транспортни разходи на педагогически специалисти

Бюджет - 2021 г.
Отчет към 31.12.2020 г. 
Корекция на бюджет - намаление на средствата за СФО
Корекция на бюджет - НП "БСЧ"
Корекция на бюджет - ПМС 346/09.12.2020 г. - ограничаване COVID-19
Корекция на бюджет - АСП - спрени помощи
Отчет разходи COVID-19

Корекция на бюджет - резерв за нерегулярни разходи
Корекция на бюджет - Издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специаности от професии, по които е на лице очакван недостиг от специалисти 
Корекция на бюджет - НП "ИКТ"
Корекция бюджет - Диференцирано заплащане на директора
Корекция бюджет - Транспортни разходи на педагогическите специалисти
Корекция бюджет - НП "Без свободен час" - м. 11, 2020
Корекция бюджет - НП "Оптимизация" - 11.11.2020 г.
Корекция бюджет - превишение на приходите над разходите
Корекция бюджет - Закупуване на преносими компютри /ПМС 283/
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2020 г.

Корекция бюджет - Физическо възпитание и спорт
Корекция бюджет - НП "Оптимизация"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 06. 2020 г.
Корекция бюджет - получени трансфери от общини
Корекция бюджет - преходен остатък 2019
Корекция бюджет - транспортни разходи ПС
Корекция бюджет - застраховане сграден фонд

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2020 г.

Бюджет за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2019 г.

Бюджет за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2016 г.

Бюджет за 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2014 г.
Бюджет за 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2013 г.