НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Съгласно Заповед № РД09 - 4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на НВО за учебната 2022-2023 г., както следва:

Х клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа;
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа;
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

  • Писмена част: - за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа - за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08. - за ниво А1, начало 12,00 часа;
  • Компонент „Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа 

ВАЖНИ СРОКОВЕ! 

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 01.02. – 17.02.2023 г.


Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 09.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО - до 28.06.2023 г.