НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Съгласно Заповед № РД09 - 2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на НВО за учебната 2023-2024 г., както следва:

Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 09,00 часа;
Математика – 12 юни 2024 г., начало 09,00 часа;
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

  • Писмена част: - за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа - за ниво А2, начало 09,30 часа РД09-2050/ 28.08.2023 г. - за ниво А1, начало 10,00 часа;
  • Компонент „Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа 

ВАЖНИ СРОКОВЕ! 

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 01.02. – 16.02.2024 г.


Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 07.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО - до 28.06.2024 г.