ДОКУМЕНТИ

Заповед на МОН /РД 09 - 3172 / 12.11.2020 г.

Заповед на МОН /РД 09 - 3171 / 12.11.2020 г.

Заповед на Министерство на здравеопазването № РД-01-655/ 13.11.2020

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд в ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра

ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ПГМТ "Владимир Комаров"

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

З А К О Н за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГМТ "Вл. Комаров"
   
ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на гимназията    
СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГМТ "Вл. Комаров" 2016-2020 г.    
ПЛАН за действие  и финансиране изпълнението на стратегията за развитие на професионална гимназия по механотиехника „Владимир Комаров“ за периода 2016-2020 година

ПЛАН за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2020 / 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на гимназията
   
ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в ПГМТ "Вл. Комаров"    
Форми на обучение в ПГМТ "Владимир Комаров"    
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:
 1. 8. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
 2. 8. б клас - специалност "Автотранспортна техника";
 3. 9. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
 4. 9. а клас - специалност: Автомобилна мехатроника";
 5. 10. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
 6. 10. а клас - специалност "Автомобилна мехатроника";
 7. 10. г клас (задочна форма) - специалност "Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост";
 8. 11. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
 9. 11. б клас - специалност "Мехатроника";
 10. 12. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
 11. 12. в клас - специалност "Автотранспортна техника".