ДОКУМЕНТИ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд в ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра 2023/2024 г.

ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ПГМТ "Владимир Комаров" 2023/2024 г.

 
ПРАВИЛНИК за дейността на ПГМТ "Вл. Комаров" 2023/2024 г.
   
ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на гимназията 2023/2024 г.    
СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГМТ "Вл. Комаров" 2021-2025 г.    
План за действие към стратегия за развитие на ПГМТ "Владимир Комаров" 2022-2023 г.

ПЛАН за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2023 / 2024 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на гимназията - 2023/2024 г.
   
ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в ПГМТ "Вл. Комаров" 2023-2024 г.

План-програма по БДП за 2023-2024 година