ДОКУМЕНТИ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд в ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра 2022/2023 г.

ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ПГМТ "Владимир Комаров" 2022/2023 г.

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023 г.

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за учебната 2022 / 2023 година

МЕРКИ за повишаване на качеството 
на образованието 
за учебната 2022/2023

 
ПРАВИЛНИК за дейността на ПГМТ "Вл. Комаров" 2022/2023 г.
   
ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на гимназията 2022/2023 г.    
СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГМТ "Вл. Комаров" 2021-2025 г.    
ПЛАН за действие  и финансиране изпълнението на стратегията за развитие на професионална гимназия по механотиехника „Владимир Комаров“ за периода 2016-2020 година

ПЛАН за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2022 / 2023 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на гимназията - 2022/2023 г.
   
ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в ПГМТ "Вл. Комаров" 2022-2023 г.

План-програма по БДП за 2022-2023 година
   
Форми на обучение в ПГМТ "Владимир Комаров"-2022/2023 г.

1. Организация на обучението в дневна форма за учебната 2022 / 2023 година;
   
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:
  1. 8. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
  2. 8. а клас - специалност"Автомобилна мехатроника";
  3. 9. б клас - специалност "Автотранспортна техника";
  4. 10. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
  5. 10. б клас - специалност: "Автотранспортна техника";
  6. 11. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
  7. 11. а клас - специалност "Автомобилна мехатроника";
  8. 12. а клас - специалност "Компютърна техника и технологии";
  9. 12. а клас - специалност "Автомобилна мехатроника";
  10. 12. зфо клас (задочна форма) - специалност "Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост";