56 години докосваме бъдещето!

English

Документи на проекта

Анкетна карта - 8 клас

Анкетна карта - 9 - 12 клас

Заявление-декларация

Индивидуална образователна карта

 

https://tchas2.mon.bg/actions/login 

Сформирани групи по проекта - 2017-2018 г.

По проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове се сформираха 12 групи – 4 за преодоляване на обучителни затруднения и 8 за дейности по интереси.

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:

1.  Български език за ДЗИ -  XIIа клас – ръководител Светлана Алтунян;

2.  Български език за подготовка на ДЗИ  XIIв клас – ръководител Емилия Савова;

3.  Математика за VIII клас – ръководител Теменужка Николова;

4.  Математика за IX клас – ръководител Теменужка Николова;

 

Извънкласни дейности по интереси:

1. Клуб Скаут – ръководител Светлана Алтунян;

2. Клуб Еко - ръководител Христина Димитрова;

3. Млад гид – ръководител Анета Стоянова;

4. Моята пластичност – ръководител Татяна Кинджакова;

5. Роботика – ръководител инж. Димитър Русев;

6. Риболов – ръководител инж. Радослав Гълчавов;

7. Футбол – ръководител Красимир Скорчелиев;

8. Тенис на маса – ръководител Красимир Скорчелиев. 

Сформирането на групите се извършва в зависимост от посоченото първо желание от ученика - АНКЕТНА КАРТА

 

 

Стартиране на проекта - 2017-2018 г.

През учебната 2017-2018 година гимназията отново бе одобрена за участие в  реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

 

ОТЧЕТ за провеждане на публични изяви

за период от 10.12.2016 г. до 16.03.2017 г.

Отчета за извънкласните дейности, включени в публичните изяви за периода мажете да видите тук

http://tvoiatchas.mon.bg/


Сформирани групи по проекта

По проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове се сформираха 13 групи – 6 за обучителни затруднения и 7 по интереси.

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:

1.    Български език за IX клас - ръководител;

2.    Български език за ДЗИ – ръководител Цветана Христова;

3.    Моята скорост (АЕ за VIII) – ръководител Татяна Кинджакова;

4.    Математика за VIIIклас – ръководител Теменужка Николова;

5.    Математика за IX клас – ръководител Теменужка Николова;

6.    Математика за X клас – ръководител Румяна Петрова.

Извънкласни дейности по интереси:

1.   Художествено слово – ръководител Светлана Алтунян;

2.   Моята пластичност (АЕ за VIII и XII) – ръководител Татяна Кинджакова;

3.   Математика за ДЗИ – ръководител Теменужка Николова;

4.   Роботика – ръководител инж. Димитър Русев;

5.   Млад риболовец – ръководител инж. Радослав Гълчавов;

6.   Футбол – ръководител Красимир Скорчелиев;

7.   Волейбол – ръководител Красимир Скорчелиев. 

 

http://tvoiatchas.mon.bg/

Стартиране на проекта

През учебната 2016-2017 година стартира реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Със заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на Министъра на образованието училището е включено за участие в проекта.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез: 

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
Сформирането на групите се извършва в зависимост от посоченото първо желание от ученика - АНКЕТНА КАРТА

 http://tvoiatchas.mon.bg/

Павел Желязков © 2009