56 години докосваме бъдещето!

English

Математика за 8 клас

Ръководител: Теменужка Николова

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 Основни цели:

1. Развитие  на  уменията  за  учене,  компетентностите и  творческите способности  на  учениците  по математика;

2. Преодоляване  на  образователните  дефицити  на  учениците,  които  срещат затруднения в подготовката си по математика и повишаване на

мотивацията им за учене;

3.  Повишаване  на  образователните  постижения  на  учениците  по математика;

4. Изграждане на по-голяма увереност  в  собствените  сили на учениците;

5. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда;

6. Участие  на родителите/близките на учениците в дейностите на групата.

Павел Желязков © 2009