56 години докосваме бъдещето!

English

Български език за ДЗИ - 12в клас

Ръководител: Емилия Савова

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Цел: Усвояване на правописна, граматична и пунктуационна норма. Прилагането на книжовните норми в практически упражнения. Умения за решаване на матури по БЕЛ.

Ученикът да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача; да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери.

 

Очаквани резултати: Умение за редактиране на текст, правилна употреба на езиковите норми; умение за създаване на собствен цялостен и завършен тескт. Способност да откриват правописни и граматични грешки в тестовете за ДЗИ. Да познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история.

 

 

Павел Желязков © 2009