56 години докосваме бъдещето!

English

Млад гид

Ръководител: Анета Стоянова

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Цели на клуба:

  •  участниците в клуба да бъдат мотивирани чрез различни посещения на исторически, културни и природни обекти за осъзнаване на ролята и значението на чуждия език с общуването им с гости на града
  • насърчаване и развиване на творческата нагласа на учениците за създаване на възможността за упражняване на английския език.

 

 

Очаквани резултати:

  •  да могат да представят културни, исторически, природни обекти от родния край на английския език;
  •  да имат положително отношение към историческото и културно наследство  на града както и изградени трайни знания и умения и компетенции на чуждия език.

 

 

 

Павел Желязков © 2009