56 години докосваме бъдещето!

English

Скаут

Ръководител: Светлана Алтунян

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 Основната цел на клуб „Скаут“ е учениците да придобият знания и умения да се справят в критични ситуации, както в планината, така и в обществото. Да придобият качества, като ловкост, издръжливост, екипност. Планираните дейности на клуба ще допринесат за образоването и духовното израстване на учениците и чрез една хуманна ценностна система, основана на Обещанието и Закона на скаута, ще помогнат за изграждането на един по-добър свят, в който хората да постигат своите стремежи и да играят творческа роля в развитието на обществото.

Павел Желязков © 2009