56 години докосваме бъдещето!

English

Еко

Ръководител: Христина Димитрова

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 Основна цел: Откривателството - път към разбирането. Учениците да развиват ключови умения и знания да изследват и да изграждат познанията и разбиранията си за заобикалящия ги свят.

Очаквани резултати: Откривателското учене може да вдъхнови учениците да изучават научните дисциплини и да спомогне за решаването на проблемите на биоразнообразието и изменението на климата.Да видят науката в действие, да осъзнаят отговорността на човека за качеството на живот на Земята и за запазване на равновесието в природата.

 

Павел Желязков © 2009