56 години докосваме бъдещето!

English

Тенис на маса

Ръководител: Красимир Скорчелиев

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Цели – оказване на цялостна помощ на училището за възпитаване на всестранно развити, високо технични, волеви и дисциплинирани ученици; подготовката им за участие в състезания и достойно  представяне на гимназията.

Павел Желязков © 2009