56 години докосваме бъдещето!

English

Художествено слово

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Целта на дейностите е подготовката на учениците от 12а клас за успешно представяне на ДЗИ по БЕЛ чрез усвояване на правописна, граматична и пунктуационна норма, прилагането на книжовните норми в практически упражнения, умения за решаване на матури по БЕЛ. Учениците да могат да подбира и да съчетават езикови средства, като се съобразяват с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача; да подбират и да съчетават езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери.

Евтим Евтимов майстор на интимната лирика

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

„По дяволите късните съвети,

По дяволите мъдростта дори!

Предлагам аз отново на сърцето

В пожарите от чувства да гори.“

Един от най-популярните български поети, един от най-обичаните и най-търсените автори.

Наричат Евтим Евтимов майстор на интимната лирика

Поезията съществува не за да бъде четена наум, а за да бъде слушана. Думите разкриват своите послания, едва когато бъдат произнесени  на глас. Ние, клубът по Художествено слово,  се събрахме на 4.05. в дунавския парк на разкопките заедно да преосмислим с песен и стих ценностите на българина, да изговорим, съхраним и пренесем напред стихове, които ще живеят винаги, втъкани в душите на целия човешки род.

Павел Желязков © 2009