56 години докосваме бъдещето!

English

Проекти

 • 2017 г. Проект "Движи се безопасно"

  Основна цел на проекта е превенция на рисковото поведение по пътищата, чрез участието на учениците от ПГМТ в  практически мероприятия, конкретно поставени задачи, дискусионни беседи, решаване на казуси със съдействието и опита на специалисти в областта. Във тази връзка целевата група по проекта са ученици на възраст до 17 г., на които предстои  придобиване правото за управление на МПС, с което стават активни участници в движението на пътя.

  Проекта се финансира от Община Силистра в рамките на конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“.

  още
 • 2017 г. Проект „Модерни методи за диагностика и ремонт на компютърни системи“

  договор 2017-1-BG01-KA102-035846, финансиран по програма „Еразъм +“

  Основните проблеми, които проектът адресира са: необходимостта от разгръщане на мрежата от международни партньорства на ПГМТ „В.Комаров“ с цел достъп до чуждестранен опит и добри практики за повишаване на качеството на професионалното образование; необходимостта от повишаване на чуждоезиковите и мултикултурните компетенции на учениците; необходимостта от постигане на по-добър баланс между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда и създаване на ефективна и устойчива връзка между потребностите на бизнеса и образователната система.

  В отговор на тези предизвикателства проектът предвижда изпращане на 20 ученици, придружавани от 2 учители на 4 седмична международна практика в реална работна среда в Болоня, Италия.

  Този проект  се финансира  по линия на програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, договор № 2017-1-BG01-KA102-035846.

  СПИСЪК на учениците от ПГМТ „Владимир Комаров“ - Силистра, класирани на първи етап 

  ПРОТОКОЛ за резултатите от проведен тест по английски език 

  Първи етап на класиране

  още
 • И те са на наша страна

  ПГМТ „Владимир Комаров“ спечели проект в направление „ Мероприятия и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите“.

  Целта на проекта е утвърждаване на училищната политика срещу тормоз и насилието, провокиране на инициативност и съпричастност на учениците от гимназията към проблема чрез планиране, организиране и участие в състезателната игра „ И те са на наша страна“.

  От 19.10 . 2015 до 20.11. 2015 година в гимназията ще се проведат много и интересни мероприятия,за които ще ви информираме.

   

  Успех на участниците в проекта!

  още
 • Стартира проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

  Проектът се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд

  Целта на проекта е създаване и изпробване на система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции.

  Системата за валидиране на знанията, придобити по неформален път, разработена от Министерството на образованието и науката /МОН/, предлага възможността всеки човек да получи документ за квалификация за наученото в живота и придобитите знания по време на работа, упражняване на хоби и самообучение.

  От системата могат да се възползват всички, които са навършили 16 години, без значение от това дали работят или не, но които притежават знания и умения за определена професия, без да имат свидетелство за професионална квалификация.

  Професията, за която ще се признават знания, умения и компетенции в ПГМТ "Вл. Комаров" е "Стругар", специалност "Стругарство".

   

  ЗАПОВЯДАЙТЕ В ПГМТ „ВЛ. КОМАРОВ” СИЛИСТРА!!!
  НИЕ ЩЕ УЗАКОНИМ ВАШИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.
  За повече информация се обърнете към наш консултант.
  Тел. 0879609933

   

  Инициативата на МОН е безплатна за гражданите до края на 2014 година.

   

  още
 • 2012 г. Проект "Ученически практики"

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  Учениците и учителите от ПГМТ „Вл. Комаров” взеха решение да участват в проект „Ученически практики” BG051PO001-3.3.07-0001.  Той се финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

  още
 • 2012 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

  Професионална гимназия по механотехника е одобрена за финансиране по Национална програма  „Информационни и комуникационни технологии в училище“.

  още
 • 2012 г. Професионалното образование в модерна учебна среда с подкрепата на бизнеса

  Проект по Национална програма на МОМН

  Проектът е на стойност над 90 000 лв. и цели подновяване и модернизиране на материално-техническата база, подпомагаща професионалното обучение на учениците от специалности „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”.

  още
 • 2012 г. Гимназията спечели два нови проекта по Леонардо

  Два екипа от преподаватели от Професионална гимназия по механотехника „Вл. Комаров” спечелиха проекти, финансирани от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи" - мярка Мобилност

  още
 • 2012 г. Аз мога повече

  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  ПГМТ „Вл. Комаров” е включена в списъка на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта.

  От 15.10.2012 г. започна нова сесия за набиране на желаещи да се обучават по програма

  „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” с ваучери по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  към Агенцията по заетостта.

  ПГМТ „Вл. Комаров”  Ви предлага следните професионални и обучения по ключова компетентност:

  още
 • 2011 г. Професионално обучение

  ПГМТ „Вл. Комаров” е включена в списъка на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта.

  още
 • 2011 г. Компютърни умения с европейски стандарти

  Програма "Учене през целия живот"

  20 ученика от специалност "Компютърна техника и технологии" ще заминат за град  Берлин - Германия, за да проведат своя триседмичен производствен стаж по специалността.

  още
 • 2010 г. ПГМТ "Вл. Комаров" - партньор по проект на МВР и Община Силистра

  Подобряване на безопасността на движение в района на гимназията

  Учениците, учителите и родителите ще се включат в изпълнението на технически проект за подобряване на пътната обстановка в района на училището.

  още
 • 2009 г. Поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа

  Национална програма Училището-желана територия

  За втори пореден път ПГМТ "Вл. Комаров", спечели проект по НП "Училището - територия на ученика, модул "Ритуализация на училищния живот". Дейностите по проекта са реализирани, в резултат на което 170 ученика от гимназията получиха ученическа униформа, състояща се от сива риза с дълъг ръкав, тъмно син пуловер без ръкав и вратовръзка.

  още
 • 2009 г. Толерантност и уважение към културата на различния етнос

  Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

  Чрез този проект гимназията ще реализира извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. Партньор в изпълнението на проекта е Народно читалище "Заря" в село Брадвари.

  още
 • 2008 г. Професионално училище на 45 години - една зряла възраст с доказана професионалност и извоюван просперитет

  Национална програма Училището - желана територия

  Екипът на този проект посвещава дейността си на 45-годишния юбилей на гимназията. Усилията на екипа от учители са насочени към издаване на информационна брошура за развитието на училището от създаването му до днес.

  "...Защото помниш мисълта на Комаров.
  Защото си я превърнал в своя максима!
  "Нищо в живота, не е в състояние да ни свали от седлото".

  още
 • 2008 г. Изграждане и поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа

  Национална програма Училището - желана територия

  Този проект постави началото за изграждане на традиция, за въвеждане на ученическа униформа в гимназията. Той бе реализиран от екип учители на ПГМТ „Вл. Комаров”.
  Основен партньор при изпълнението на проекта бе училищното настоятелство, което участва чрез съфинансиране на проекта.

  още
 • 2008 г. Отбелязване на 130 години от освобождението на родния край - извор на национална гордост и достойнство

  Национална програма Училището - желана територия

  В изпълнението на проекта и неговото успешно финализиране участва работна група от 22-ма ученика от 9  до 12 клас на ПГМТ “Владимир Комаров”. Партньори в реализиране на проекта са Исторически музей град Силистра, Национален исторически музей град София, Регионална библиотека "Партений Павлович" град Силистра, Исторически музей град Тутракан и Училищното настоятелство.

  още
 • 2004/2005 г. Непрекъснато професионално образование на младите хора основание за европейско измерение на образованието и успешна трудова реализация

  Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

  Това е третият пореден проект по Програма ФАР, който гимназията спечели и успешно реализира. Програмата се нарича "Учене през целия живот и професионално образование и обучение" и се финансира с подкрепата на Европейския съюз и българското правителство. Проектът е с продължителност 12 месеца и обхваща общините Силистра, Главиница и Кайнарджа.

  още
 • 2004/2005 г. Инвестиция чрез професионално обучение залог за трудовата реализация на младите хора

  Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейската комисия

  С финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и българското правителство проектът "Насърчаване на заетостта сред младежите", има за цел да подпомогне интегрирането на младите хора на пазара на труда, чрез осигуряване на възможности за заетост и развитие на безработни младежи от 18 до 29 години.

  още
 • 2003/2004 г. Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда

  Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

  Проектът за 80 000 евро промени живота на ПГМТ "Вл. Комаров". Над 100 безработни лица от град Силистра и региона получиха квалификация и преквалификация по професии от приоритетни области - производство, транспорт, образование, машиностроене и хранително-вкусова промишленост.

  още
 • 2002/2003 г. "Знаеш ли, че си европеец"

  Проект на Европейския конвент, Европейската комисия и European school net

  През 2002 г. гимназията участва в инициативата “Spring Day in Europe” на Европейския конвент, Европейската комисия и “European school net”. Проектът  бе успешно финализиран на 21.03.2003 г. чрез провеждане на компютърно състезание, в което участваха отбори от средните училища на областта.

  още

Павел Желязков © 2009