56 години докосваме бъдещето!

English

2003/2004 г. Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда

Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

Пресконференция за стартиране на проекта

Началото:

На 30.11.2003 г. ПГМТ "Владимир Комаров" в качеството си на Водеща организация подписа договор за безвъздмезна помощ на Европейския съюз по Програма ФАР - "Инициативи на пазара на труда" BG 0102.05.05.002.
Екипът на проекта се насочи към компонент 1 "Програми за професионално образование", отчитайки особената роля и значимост на образованието в нашето съвремие.
Надеждите на обществото и особено на младите хора, за по-достоен, по-демократичен и по-обезпечен живот са свързани с образованието. Професионалното образование е най-тясно свързано с възпроизводството на работна сила. Продължителната безработица, многократно по-голямото предлагане от търсенето на работна сила налага квалифициране и преквалифициране, широкопрофилно и непрекъснато образование през целия живот, като единствена алтернатива за изход от създалата се ситуация в страната.

Основната цел на проекта:

Намаляване на безработицата в регион Силистра чрез повишаване конкурентноспособността на групите в неравностойно положение, на основата на професионално обучение и преквалификация по професии от приоритетни отрасли на регионалната икономика.

Проведени бяха 7 курса по професиите: шлосер, стругар, стругаро-фрезист, монтьор на МАХВП, водач на МПС категория С, курс за начална компютърна грамотност и компютърно обучение с английски език.
Професионалното обучение се организира от ПГМТ "Вл. Комаров", училище с над 40-годишен опит в професионалното образование и обучение на младите хора, с безрезервната подкрепа и съдействие на директора му Валентин Петров.
Методиката на обучение бе разработена изцяло от екипа на проекта, на основата на Рамкови програми Д и Е, в съответствие с нормативите на българското образование. Учебното съдържание бе структурирано на модулен принцип с преобладаващ брой часове за практическо обучение.

Производственото обучение се проведе в партньорство с фирмите: ООД МИР Силистра, ЕТ ХИКС - Христо Стефанов Силистра и ТОПМЕТАЛ ООД Силистра.

Резултатите:

1. Обучени 100 безработни лица - ефективност на проекта 95.2%.

2. Създаден  модел за модулен подход при професионално обучение. Разработени:
   -  7 учебни плана и 28 учебни програми;
   -  система за контрол и оценка;
   -  система за стимулиране и мотивация на курсистите;
   -  условия за завършен курс и документ за квалификация;
   -  примерни тестове за контрол и проверка на резултатите по всички изучавани модули.

3. Изгради се мрежа за партньорство и сътрудничество с държавни и частни фирми, потребители на кадри с професионални знания и умения.

4. Изгради се структура /екипи за  обучение по професионални направления/ за професионално обучение, адекватно на динамичните промени в икономиката и обществото.

5. Разработен е модел за устойчиво обучение на лица навършили 16 години - издадено методическо ръководство с учебни планове и програми.

Благодарствено писмо:

До Директора
на ПГМТ "Вл. Комаров"

Уважаеми г-н Петров,
Искам да поздравя екипа на Проект BG 0102.05.05.002 за професионалното отношение към работата по изпълнение на проект "Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда на групи в неравностойно положени чрез професионална квалификация и преквалификация", и за отличното справяне на екипа с немалкото трудности, възникващи при изпълнението на проекта.
През периода на изпълнение на проекта, екипът натрупа солиден опит в управлението и отчитането на проекти по ФАР, работеше много сплотено и организирано, затова си позволявам да препоръчам същият екип да кандидатства и по новите схеми за безвъздмезна помощ по ФАР. Това би гарантирало успешното изпълнение на евентуално спечелен проект.

С уважение: Ц. Балевски
Регионален координатор на МТСП

Павел Желязков © 2009