56 години докосваме бъдещето!

English

2004/2005 г. Инвестиция чрез професионално обучение залог за трудовата реализация на младите хора

Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейската комисия

Пресконференция за стартиране на проекта Откриване на курс Машини и съоръжения за обработка на металите Откриване на курс Монтьор на автоматизирани системи Работна среща с партньорите по проекта

Проект "Инвестиция чрез професионално обучение залог за трудова реализация на младите хора" стартира на 1.04.2005 г. с подписване на договор между МТСП, в качеството си на Изпълнителна агенция по Програма ФАР 2002 "Икономическо и социално сближаване" и ПГМТ "Вл. Комаров", като Водеща организация.
С финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и на българското правителство, проектът Насърчаване на заетостта сред младежите има за цел да подпомогне интегрирането на младите хора на пазара на труда, чрез осигуряване на по-добри възможности за заетост и развитие на безработни младежи от 18 до 29 години.
Основната дейност по изпълнение на проекта е организиране на квалификационни курсове за следните професии:
   -  Монтьор на машини и съоръжения за обработка на металите;
   -  Монтьор на автоматизирани системи;
   -  Монтьор на машини и съоръжения в ХВП.

В проекта бяха обхванати следните целеви групи:
   -  Младежи от 14 до 24 години с основно и средно образование, без професионална квалификация и опит;
   -  Младежи от 19 до 24 години с професионална квалификация, но без трудов стаж.
Изборът на целевите групи бе извършен в сътрудничество с Дирекция Бюро по труда - град Силистра, на базата на задълбочен анализ на безработицата, търсенето и предлагането на работна сила и отрасловата структура на региона.

Производственото обучение се извърши в партньорство с фирмите: ООД Мир Силистра, Лесилмаш-98 АД Силистра, ЕТ Тошко Тодоров Силистра, и асоциираните партньори: Агрокомб АД Дулово, Актуал ООД Силистра, Каумет АД Силистра, ЕТ Александър Ковачев Силистра.

Резултати от изпълнението на проекта:
1. Обучени 51 безработни лица, от които 15 младежи получиха свидетелство, а 36 - удостоверение за професионална квалификация. Това означава 100% ефективност на проекта;
2. Проведено обучение на работното място във фирмите партньори по проекта на 20 изявени работници и специалисти, като наставници на обучаемите;
3. Подписани трудови договори  с 3-ма младежи в ЛЕСИЛМАШ-98 АД Силистра, с 2-ма в АКТУАЛ ООД Силистра, с 2-ма в ООД МИР Силистра и с 1 с АГРОКОМ АД Дулово.

Становище
от Донка Великова Съботинова
икономист при ЛЕСИЛМАШ 98 АД
град Силистра

Като специалист работещ в областта на машиностроенето от 33 години и имайки предвид сложната ситуация, при която е поставен отрасълът в условията на пазарна икономика, приветствам екипа на проекта, разработил и осъществил професионалното обучение на младите хора...

Не можеше да не ми направи впечатление голямата ангажираност и желанието на ръководството на проекта за довеждане на програмата докрай и постигане на много добри резултати...

От името на ръководството на фирмата, в която работя искам да благодаря на екипа на програмата и на ръководството на ПГМТ "Вл. Комаров" за куража, умението и дързостта да разработят, усвоят и внедрят програма, обучаваща специалисти необходими и дефицитни за региона.

Желая им нови предизвикателства и европейско самочуствие!

 

Павел Желязков © 2009