56 години докосваме бъдещето!

English

2004/2005 г. Непрекъснато професионално образование на младите хора основание за европейско измерение на образованието и успешна трудова реализация

Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

Програмата "Учене през целия живот и професионално образование и обучение" се финансира от Национална програма ФАР за България и нейната основна цел е намалямане на безработицата в регион Силистра. Конкретната цел на програмата е повишаване на мобилността, конкурентноспособността и пригодността за заетост на младите хора чрез професионално обучение и преквалификация в съответствие с динамиката на трудовия пазар.
Реализираният по тази програма проект от ПГМТ "Вл. Комаров" е свързан с професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи на възраст от 16 до 29 години с различно образователно ниво, обучение на обучители и обучение на наставници.
Производственото обучение се извърши в партньорство с фирмите: КАУМЕТ АД с. Айдемир, ЕТ КЛИМАТИК ГАРАНТ Силистра, РЕСПЕКТ ООД Силистра, ЕТ ТОШКО ТОДОРОВ Силистра, ЕТ АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ Силистра, РУ АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Филиал Силистра.

Организирани и проведени бяха следните обучения:

1. Краткосрочни курсове за обучение на преподавателите за работа с модерно оборудване и технологии и наставници за усвояване на педагогически умения.
2. Квалификационни курсове по следните професии:
   -  Оператор на металорежещи машини;
   -  Монтьор на електродомакинска техника;
   -  Монтьор на автоматизирани системи.
3. Квалификационен курс за част от професията Монтьор на електродомакинска техника, отпаднала от образователната програма.

Резултати:

1. От планираните да бъдат обучени 67 младежи, успешно завършиха обучението си 58, което означава ефективност на проекта - 87%. Всички те получиха документ за придобита професионална квалификация - 12 от тях удостоверение, а 46 свидетелство за втора ПКС.

2. 97% от всички участници в курсовете са млади хора от 16 до 29 години, съгласно изискванията на програмата и предимно каткосрочно безработни - 64%.

3. Представителите на малцинствените групи са 39% от всички обучени, което е безспорно доказателство за усилията на екипа за тяхното интегриране и социализация.

4. Бяха обучени 15 изявени работници от фирмите партньори като наставници на обучаемите.

5. На 7 от обучените млади хора бе предоставена възможност да подпишат безсрочни трудови договори с две от фирмите партньори по проекта - 5-ма младежи в ЕТ Александър Ковачев и 2-ма в ЕТ Тошко Тодоров.

6. В изпълнението на проекта севключиха 29 преподаватели - 9 от ПГМТ "Вл. Комаров" и 14 от РУ "Ангел Кънчев".

Оценка на проекта:

Съгласно изискванията на програмата всички безработни лица, участвали в курсовете за квалификация и преквалификация попълниха анонимни анкетни листове, с което направиха оценка на дейностите по проекта, нивото на организация, качество на обученито и др.

 

Павел Желязков © 2009