56 години докосваме бъдещето!

English

2017 г. Проект "Движи се безопасно"

Учениците от ПМГТ „Вл. Комаров“ заявиха своето желание за участие в ученическа конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ със проект в направление Пътна безопасност. За целта се сформира група „Ентусиасти“, представители от 8 ми, 9ти, 10 ти класове с ръководител Ивелина Филипова, които подадоха проектно предложение за участие в конкурса. Проектът бе одобрен и се пристъпи към реализиране на планираните дейности.

Няколко думи за проекта. Основна цел на проекта е превенция на рисковото поведение по пътищата, чрез участието на учениците от ПГМТ в  практически мероприятия, конкретно поставени задачи, дискусионни беседи, решаване на казуси със съдействието и опита на специалисти в областта. Във тази връзка целевата група по проекта са ученици на възраст до 17 г., на които предстои  придобиване правото за управление на МПС, с което стават активни участници в движението на пътя.

Проекта цели изграждане на висока транспортна култура, адекватно отношение към важността на правилата и законите по Пътна Безопасност, тяхното спазване и прилагане, както и информираност относно нарушения, санкции, последици от нарушенията. Безопасността на пътя е пряко свързана със употребата на психоактивни вещества, с агресията, насилието, тормоза, с техническата изправност на автомобила, с коректните отношения между всички участници в пътната обстановка, подари което   изпреварващите мерки, свързани с предотвратяване на нарушения по пътя с цел запазване на човешкия живот са водещи в настоящият проект.

Целим възпитание на младите  в отговорност, в компетентност, да зачитат правата на участниците в движението, да знаят своите задължения, да показват уважение, толерантност, колегиалност, като бъдещи водачи на МПС.  Информираността по отношение увеличаващият се брой жертви и пострадали от ПТП е важен момент при формиране на чувството за съпричастност в учениците.

Проектът ще се реализира в рамките на един месец от 23.10.2017 до 24.10.2017.

На 06.11.2017 от 13,10ч. предстои първата планирана дейност с участието на специалисти от РЗИ и цялата училищна общност. Ще направим демонстрация с алко-очила, демонстрация с уред, измерващ никотина; презентация по проблема за зависимостите. Ще завършим със дискусия по темата.

На 13.11.2017г. от 13,10ч. е планирана дейност с участието на БЧК и доброволци на БЧК във физкултурния салон на училището. Демонстрацията ще включва оказване на долекарска помощ на пострадал при ПТП.

Проекта се финансира от Община Силистра в рамките на конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“.

Павел Желязков © 2009