56 години докосваме бъдещето!

English

2017 г. Проект „Модерни методи за диагностика и ремонт на компютърни системи“

договор 2017-1-BG01-KA102-035846, финансиран по програма „Еразъм +“

Целите, към които се стремим с настоящия проект за мобилност са:

(1) Изграждане на международно партньорство с организацията-домакин YouNet и полагане на основите на дълготрайно сътрудничество с цел достъп и обмен на добри практики в провеждането на практики в реална работна среда, достъп до контактна мрежа с италиански работодатели и взаимстване на опит в процеса на оценяване и валидиране на образователните резултати, постигнати чрез мобилност;

(2) Надграждане на езиковите и мултикултурните компетенции на ползвателите;

(3) Развитие на професионалните компетенции за компютърна диагностика и ремонт в реална работна среда и придобиване на нови специфични компетенции по професията, свързани с прилагането на нови методи за софтуерна диагностика чрез отдалечен достъп, с което да се повиши конкурентноспособността на ползвателите на пазара на труда.

Практиката на учениците ще се проведе през лятната ваканция на 2018 г., за да  не попречи на учебния процес.

Участници в проекта са 20 ученици на възраст 16-19 г. от специалност „Компютърна техника и технологии“, професия „Техник на компютърни системи“  в ПГМТ „В.Комаров“ и 2 придружаващи учители.

Условията за участие в мобилността са:

- Среден успех за последната приключила учебна година – минимиум добър 4.00;

- Ниво на владеене на английски език – минимум А 1/2 съгласно Европейската езикова рамка (доказва се чрез тест);

- Наличие на базова професионална подготовка – това са базови познания по специалността.

Доказва се чрез полагане на тест за оценка на професионалните компетенции. Минималната оценка на професионалните компетенции за участие в проекта е много добър 4.50.

В резултат от мобилността в Италия учениците ще надградят своята професионална подготовка, като получат следните практически компетенции:

- Разширени професионални компетенции в сферата на хардуерната диагностика и ремонт;

- Разширени професионални компетенции в сферата на софтуерната диагностика и ремонт;

- Придобиване на нови специфични компетенции за модерна софтуерна диагностика и отстраняване на проблеми;

-  Задълбочени познания за италианското културно наследство;

- Умения за работа в мултикултурна среда и интеркултурни компетенции;

- Умения за адаптация в непозната среда;

- Развитие на уменията за работа с екип и самостоятелност при изпълнение на индивидуалните задачи в рамките на екипа;

- Умения за работа в динамична среда, сред конкурентен екип, което ще помогне на участниците да се приспособят по-бързо към работната си среда в бъдеще, да са по-гъвкави и по- устойчиви на напрегнатото ежедневие.

Всички тези знания и умения в професионален, социален и личностен план ще бъдат удостоверени чрез Документ Европас мобилност, както и сертификат от партньора.

Този проект  се финансира  по линия на програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, договор № 2017-1-BG01-KA102-035846.

Павел Желязков © 2009