56 години докосваме бъдещето!

English

2009 г. Толерантност и уважение към културата на различния етнос

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Проектът подпомага интегриране на децата от малцинствата към европейските ценности чрез актуализиране, съхранение и развитие на културната идентичност на учениците от турския етнос.

Изпълнението на проекта е свързано с План за работа с учениците билингви на експерта по Български език и литература към РИО както и за „План за обогатяване на езиковата култура на учениците” към катедрата по Езиково обучение в ПГМТ „В. Комаров”.В област Силистра има богато разнообразие от етнически малцинства. В града живеят българи, турци, роми, арменци. Техните религиозни и културни ценности се толерират от обществото, но нямат нужната гласност - нито книги, нито като дейност в местния радиоцентър, нито като мероприятия в читалища и клубове.
В ПГМТ „В. Комаров” учат 337 ученика в 14 паралелки от 8 до 12 клас, като според етническото си самоопределяне те са
227 българи /67 %/ и 110 турци /33 %/.

Сред учениците от турския етнос не са познати смислите и значението на собствените им религиозни празници. Не познават и съвременната турска литература, чийто представител е носител на Нобеловата награда за 2008 г. за да възпитаме чувството на търпимост към различния от нас, за да докажем богатството на една различна култура и да изградим една по-широка нравствена основа, необходимо е да изучим ценностната система на другия етнос. Откривайки общи черти в различните религии, традиции, обичаи се убеждаваме колко ненужна и вредна е религиозната и етническа нетолерантност. Ще работим с ученици от турския етнос, както и с ученици от българския етнос, проявяващи интерес и будно гражданско съзнание. Смятаме да установим връзки с читалища в областта, където има преобладаващ турски и ромски етнос /с. Искра, с. Бабук, с. Брадвари/.
Гимназията ни разполага с необходимите мобилни и стационарни технически средства, за да  осъществи дейностите по този проект.

 Проектът все още не е стартирал. ПГМТ "Вл. Комаров" очаква финансиране по този проект.

 

  

 

Павел Желязков © 2009