56 години докосваме бъдещето!

English

2009 г. Поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа

Национална програма Училището-желана територия

Основна цел на проекта е въвеждане на ученическа униформа и отличителен знак, за учениците от гимназията, на основата на общи вътрешноучилищни правила с цел поддържане на училищните традиции.

Една от основните задачи на средното образование е постигането на високи и трайни постижения в знанията, уменията и поведението на ученика. Анализът на резултатите от обучението и наблюденията върху поведението на учениците показват, че през последните години е налице сериозно разминаване между поставените цели и получените резултати. Масово намалява мотивацията за учене, расте агресивността в отношенията между децата, расте броя на безпричинните отсъствия, расте пасивността в учебните часове. Всичко това налага преосмисляне на училищния живот.

Учителският колектив при ПГМТ „Вл. Комаров” търси пътища и средства за приобщаване на учениците към училището, за стимулиране на тяхното самочувствие, за формиране на навици за ред и културно поведение, за формиране на манталитет, който да даде положително отражение в бъдещото им развитие като личности.

През учебната 2007/2008 г. училището спечели и реализира проект от Националната програма на МОН „Училището – територия на учениците” на тема – „Изграждане и поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа”. Годината през, която ПГМТ „Вл. Комаров”, чества 45 години от създаването си бяха въведени ученически униформи за випуск 2006/2007 г., а за всички останали ученици, учители и служители –  отличителен знак на гимназията.

Днес в ПГМТ се обучават 320 ученика в 14 паралелки по четири специалности. Проучванията на екипа на проекта показаха, че по-голяма част от момчетата приемат  униформата, смятат, че тя е практична, естетична и съобразена с представата им за младежко облекло, но биха я носили постоянно ако всички ученици в училището имат такава. Родителите в по-голямата си част (около 80%)  подкрепят идеята на екипа за установяване на традиция в носенето на ученически униформи в гимназията.

Те се надяват, че обличайки униформите децата им ще бъдат по-защитени, по-отговорни и ангажирани личности. Ще се премахнат донякъде социалните различия между тях.

Ние вярваме, че установяването на вътрешноучилищни правила, като въвеждането на униформа и отличителен знак, засилват усещането на учениците за принадлежност към училището, което пък  ги мотивира за по-активно участие в неговия живот.

 Проектът е успешно финализиран и от началото на месец ноември 2009 г. учениците на гимназията носят с гордост своите нови униформи.

БРАВО НА ТЯХ!

към проекти

 

 

 

 

 

Павел Желязков © 2009