56 години докосваме бъдещето!

English

2011 г. Професионално обучение

ПГМТ „Вл. Комаров” е включена в списъка на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта.

Като такъв ще продължи да обучава заети и безработни лица, финансирани по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), приоритетна ос 1 “Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” и приоритетна ос 2 “Повишаване производителността и адаптивността на заетите”.

Обучението за професионална квалификация може да бъде за придобиване на I-ва, II-ра или III-та квалификационна степен или по част от професията в професионални направления: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА; МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ; ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА.

Павел Желязков © 2009