56 години докосваме бъдещето!

English

2011 г. Компютърни умения с европейски стандарти

Програма "Учене през целия живот"

Европейският съюз въвежда общи европейски стандарти за по-голяма част от икономиката, включително и в сектор информационни и комуникационни технологии. За прилагането на тези стандарти е необходимо обучението на компютърните специалисти да съответства на тях.

Чрез настоящият проект се цели да се повишат практическите умения на учениците свързани с компютрите и езиковата компетенция за по добра реализация на Европейския трудов пазар.

Тези цели ще се постигнат чрез мобилна практика, осъществена в работни колективи на фирми работещи успешно в  условията на обединения пазар на страните от Европейския съюз.

Мобилността включва 20 ученици, преминаващи първоначално професионално обучение от 11  клас, специалност Компютърна техника и технологии от Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" - Силистра. Участниците в проекта ще бъдат  момчета на възраст 17 - 18 години, които ще усвоят и използват знания, умения и квалификации, улесняващи персоналното им развитие, да увеличат пригодността си за заетост и да могат успешно да се интегрират на Европейския трудов пазар. Реализирането на проекта ще интегрира практическата подготовка с учебния план по специалността. Като организация, инициатор на този проект ние ще предложим възможност на участниците да разширят професионалните си компетенции, като проведат триседмичен стаж в условията на модерно оборудване и при използване на  съвременни технологии. При подготовката на проекта ние се запознахме с целите и задачите на програмата "Учене през целия живот" на секторна програма Леонардо да Винчи с помощта на които подготвихме нашите дейности.

В дейностите по проекта е предвидена предварителна езикова, педагогическа и културна подготовка. Предвижда се мобилността да бъде реализирана юли  2012  г. в град Берлин Германия.  Пребиваването ще започне с едноседмичен курс по немски език с техническа насоченост. Практиката ще се осъществи във фирми от бранша на IT технологиите. Участниците ще получат сертификат Europass и сертефикати за преминалите  езикови курсове.

Очакванията ни от реализирането на проекта са:

- придобиване на нови професионални компетенции в  специалността "Компютърна техника и технологии":  умения при асемблираране на компютърна техника;  изграждане, конфигуриране и администриране на компютърни мрежи; web програмиране и дизайн; запознаване с най-новите модели компютърна техника на пазара.

  - принос към чуждоезикови, поведенчески и междукултурни умения чрез запознаване с културата и традициите на града и страната домакин: познания по немски език в реална езикова среда; ползване на техническа докумен-тация на немски език;  работа в конкретна професионална среда в страна на ЕС; обогатавяне на културата на поведение; запознаване с историята и традициите на Гермаяния.

  - създаване на дълготрайни връзки между пратньорите с цел обмен на идеи, програми и бъдещи мобилности.

  - повишаване авторитета на гимназията чрез качествена професионална подготовка.

Изборът на партньор бе направен след внимателно проучване на опита на подходящи за реализирането на нашия проект организации. Като отчетохме броя на успешно реализираните проекти от този тип, ние избрахме партньорът по проекта Berlink.

Berlink има голям опит в организирането и реализирането на професионални практики по европейските образователни програми "Леонардо да Винчи", "Еразъм" и "Грундвиг". Заедно с профе-сионалния опит Berlink представя възможност да се съберат впечатления за икономическите, историческите и социални характеристики на града и страната - домакин.

Павел Желязков © 2009