56 години докосваме бъдещето!

English

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

11.04.2019 г.

Виж поканата тук...

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

30.01.2019г./сряда/ от 17.30 часа

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 30.01.2019г./сряда/ от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

на 21.11.2018 г.

Виж поканата тук

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

П О К А Н А

На основание чл.265, ал.1 и чл.266, ал.1 от ЗПУО във връзка със чл.19, ал.1 и чл.20, ал.1, както и с чл.14, ал.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, отправям настоящата покана към всички членове и резевни членове на Обществения съвет при ПГМТ „Вл. Комаров“, гр. Силистра,  за участие в заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1.      Промяна в състава на Обществения съвет във връзка с чл.14,  ал.2 и чл.15, ал.1, т.1 ;

2.      Съгласуване на Училищните учебни планове за 8 клас, специалност КТТ и Автомобилна мехатроника;

3.      Разни.

            Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 13.09.2018г./четвъртък/ от 17.30 часа в стая 226.

            Моля, потвърдете участието си на e- mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg  до 12.09.2018г.

С уважение:

Татяна Кинджакова

Директор на ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,

  Каним Ви на заседание на Обществения съвет на ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра, което ще се проведе на 13.02.2017 г. /понеделник/ от 17.30 ч.в стая 226 на гимназията  при  следния дневен ред:

1.    Информация за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. в ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра

2.    Представяне  проект на бюджета на гимназията за 2017 година;

3.    Запознаване с предложения план-прием за учебната 2017/2018 година;

4.    Организационни въпроси.

С материалите по дневния ред, при желание от Ваша страна, можете да се запознаете в стая 226.

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

Каним Ви на заседание на Обществен съвет на ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра, което ще се проведе на 19.12.2016 г. от 17.30 ч. в стая 226 на гимназията при следния дневен ред:

1.    Учредяване на обществен съвет към ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра.

2.    Избор на председател за срок от 3 години.

3.    Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на  обществените съвети към детските градини и училищата.

4.    Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

5.    Други.

Състав на членовете на Обществения съвет към ПГМТ „Владимир Комаров”

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към ПГМТ „Владимир Комаров”

гр. Силистра,  за срок от три години:

1.  Инж. Майя Григорова – член, представител на Министъра на образованието и науката;

2.  Пламен Ангелов – член, Председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, представител на работодателите;

3.  Георги Иванов Георгиев - член, представител на родителите;

4.  Йорданка Георгиева Караджова - член, представител на родителите;

5.  Галина Димитрова Енева -- член, представител на родителите.

 

и резервни членове :

 

1 Катя Дженкова – резервен член, представител на Министъра на образованието и науката;

2 Инж. Чавдар Нейков – резервен член, Ръководител транспорт във фирма „Фазерлес“  АД, представител на работодателите;

3. Илиана Радева Димитрова – резервен член, представител на родителите;

4. Николина Антонова Димова – резервен член, представител на родителите;

5. Тодорка Колева Стойчева – резервен член, представител на родителите.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

виж тук

Павел Желязков © 2009