56 години докосваме бъдещето!

English

ОБЯВА

вакантно място за заместник-директор по учебно- производствената дейност в ПГМТ „Владимир Комаров”-

ОБЯВА

вакантно място за  заместник-директор по учебно- производствената дейност в пгмт „Владимир Комаров”- Силистра

за учебната 2018/2019 година. 

І. ВАКАНТНО МЯСТО:

Едно място за ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ /ЗДУПД/.

ІІ. УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ:

1.      ВИД И РАВНИЩЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше образование – магистър;

2.      ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: специалност КТТ или АТТ и „Инженерна педагогика“;

3.      ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ: лоялност, отговорност общителност, педагогическа наблюдателност, емоционална устойчивост, творчество и инициативност, организираност.

4.      ПРЕДИМСТВО: професионален опит най-малко 5 години учител, придобита 3-та или 4-та ПКС, специализация, преквалификация, компютърни умения; сертификат за придобити умения по английски език- начално ниво;

ІІІ. ВИД НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ: Трудов договор

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Диплома за завършено висше образование;
  2. CV;
  3. Документ за трудов стаж;
  4. Мотивационно писмо/заявление до Директора на гимназията;
  5. Свидетелство за съдимост /при одобряване на кандидата/;
  6. Медицинско свидетелство ако лицето постъпва за пръв път на работа или е прекъснало  работа повече от 6 месеца /при одобряване на кандидата/.

V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: От 7.09.2018 г. до 10.09.2018 г. в стая 225 на ПГМТ „Вл. Комаров”, от 8:00 до 16:00 часа.

VI. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Класиране по документи: списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен в 10:00 часа на 10.09.2018 г. в ПГМТ „Владимир Комаров”.

2. Класиране чрез събеседване: на 10.09.2018 г. от 11.00 часа в ПГМТ - стая 226.

3. Обявяване на резултатите: на 10.09.2018 г. от 13.00 часа.

ТАТЯНА КИНДЖАКОВА
Директор на ПГМТ „Владимир Комаров“ – Силистра

Павел Желязков © 2009