56 години докосваме бъдещето!

English

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА 2017 / 2018 УЧЕБНА ГОДИНА:

ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОТПУСКАНЕ  НА СТИПЕНДИИ

ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА 2017 / 2018 УЧЕБНА ГОДИНА:

 

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ:

 

  1. СТИПЕНДИЯ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

УСЛОВИЯ: 1.  УСПЕХ НАД 5,50 ОТ ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА;

2.  ОБЩ БРОЙ ИЗВИНЕНИ И НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 200 БРОЯ ЗА ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА /НЕ ВАЖИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8А, 8Б, 9В КЛАС/

ДОКУМЕНТИ: МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

 

2.    СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ /ОТГЛЕЖДАНИ ОТ САМОТЕН РОДИТЕЛ /

ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;

2.   КОПИЕ ОТ АКТ  ЗА РАЖДАНЕ /САМО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 8А, 8Б, 9А, 9В  – ЕДНОКРАТНО/.

 

3. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С УСТАНОВЕН ПРОЦЕНТ ИНВАЛИДНОСТ

ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;   

2.  КОПИЕ ОТ ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ  ОТ ТЕЛК.

 

4. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ - СИРАЦИ  И  ПОЛУСИРАЦИ

ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;   

2. КОПИЕ ОТ АКТА ЗА СМЪРТ НА ПОЧИНАЛИЯ РОДИТЕЛ  / ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 8А, 8Б, 9А, 9В КЛАС – ЕДНОКРАТНО/.

 

5. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

УСЛОВИЯ: 1.  УСПЕХ НАД 4.50 ОТ ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА;

 2. ОБЩ БРОЙ ИЗВИНЕНИ И НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 200 БРОЯ ЗА МИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА /НЕ ВАЖИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8А, 8Б, 9В КЛАС/;

 3. МЕСЕЧЕН ДОХОД, НЕ ПО-ВИСОК ОТ 460 ЛЕВА НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО;

  ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;   

       2. СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.04.2017Г. ДО 30.09.2017Г.

 

       Според пмс № 33 / 15.02. 2013г. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

 

 3.  Служебна бележка от учебното заведение, ако членовете на семейството учат,  и размера  на стипендията, ако  са получавали  такава;

 4. Служебна бележка от бюрото по труда, ако членове на семейството са безработни;

 5. Служебна бележка от дирекция „социално  подпомагане” за получаваните детски надбавки;

 6. Служебна бележка от отдел „пенсии” - ако членовете на семейството са пенсионери / без баба и дядо/;

 7. Собственоръчно  написана декларация  за получените доходи за посочения период – ако членове на семейството са земеделски производители или са на частна или свободна практика;

 8. Нотариално заверена декларация за доходите  - за членове на семейството, които работят в чужбина;

 9. Служебна бележка от нои – за член от семейството, който е  боледувал през посочения период.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

СРОК -  ДО  23.10. 2017 ГОДИНА

 

КОМИСИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т. НИКОЛОВА        ..................... -  Ст. учител

ЧЛЕНОВЕ:            Й. МИЧКОВА           ....................  -  Ст.учител

                           ХР. ДИМИТРОВА    ....................  -  Ст.учител

                           А. СТОЯНОВА          ...................   -  Гл.счетоводител

                             Н. ПЕТКОВА             ....................  -  Касиер

Павел Желязков © 2009