56 години докосваме бъдещето!

English

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА 2016 / 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОТПУСКАНЕ  НА СТИПЕНДИИ

ЗА ВТОРИЯ СРОК НА 2016 / 2017 УЧЕБНА ГОДИНА:

 

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ:

 

1.    СТИПЕНДИЯ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

УСЛОВИЯ: 1.  УСПЕХ НАД 5,50 ОТ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК;

2.  ОБЩ БРОЙ ИЗВИНЕНИ И НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 100 БРОЯ ЗА ПЪРВИЯ   УЧЕБЕН СРОК;

ДОКУМЕНТИ: МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

 

2.    СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ /ОТГЛЕЖДАНИ ОТ САМОТЕН РОДИТЕЛ /

ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;

 

3. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С УСТАНОВЕН ПРОЦЕНТ ИНВАЛИДНОСТ

ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;   

2.   КОПИЕ ОТ ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ  ОТ ТЕЛК.

 

4. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ - СИРАЦИ  И  ПОЛУСИРАЦИ

ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;   

 

5. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

УСЛОВИЯ: 1.  УСПЕХ НАД 4.50 ОТ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК;

 2. ОБЩ БРОЙ ИЗВИНЕНИ И НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 100 БРОЯ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК;

 3. МЕСЕЧЕН ДОХОД, НЕ ПО-ВИСОК ОТ 426.00 ЛЕВА НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО;

  ДОКУМЕНТИ: 1. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ / УЧИЛИЩЕН ОБРАЗЕЦ/, ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/ И ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ;   

       2. СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.08.2016Г. ДО 31.01.2017Г.

 

      СПОРЕД ПМС № 33 / 15.02. 2013Г. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

 

 3.  СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, АКО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО УЧАТ,  И РАЗМЕРА  НА СТИПЕНДИЯТА, АКО  СА ПОЛУЧАВАЛИ  ТАКАВА;

 4. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА, АКО ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СА БЕЗРАБОТНИ;

 5. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО  ПОДПОМАГАНЕ” ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ДЕТСКИ НАДБАВКИ;

 6. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ОТДЕЛ „ПЕНСИИ” - АКО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СА ПЕНСИОНЕРИ / без баба и дядо/;

 7. СОБСТВЕНОРЪЧНО  НАПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД – АКО ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ СА НА ЧАСТНА ИЛИ СВОБОДНА ПРАКТИКА;

 8. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ  - ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОИТО РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА;

 9. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ НОИ – ЗА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО, КОЙТО Е  БОЛЕДУВАЛ ПРЕЗ ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

СРОК -  ДО  20.02. 2017 ГОДИНА

 

КОМИСИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т. НИКОЛОВА        ..................... -  Гл.учител

ЧЛЕНОВЕ:            Й. МИЧКОВА           ....................  -  Ст.учител

                                  ХР. ДИМИТРОВА    ....................  -  Ст.учител

                                  А. СТОЯНОВА          ...................   -  Гл.счетоводител

                                 Н. ПЕТКОВА             ....................  -  Касиер

Павел Желязков © 2009