56 години докосваме бъдещето!

English

Представяне на добрата педагогическа практика „ЕДИН - Е - НИЕ”

Представяне на добрата педагогическа практика „ЕДИН - Е - НИЕ” от учител на ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра по време на Научно- практическата конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от уязвимите групи”

 

   От 9-ти до 11-ти ноември, 2016г. във Велинград се проведе  Научно- практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от уязвимите групи”, която бе организирана съвместно от МОН- дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване”/ПСРИО/, Синдиката на българските учители, фондация „Фридрих Еберт”, София и община Велинград. В конференцията участваха излъчените 46 от общо представените 250 доклади от цяла България.

   За най- наболялото и същевременно трасиращо бъдещи тенденции на развитие говори проф. д.ф.н.Татяна Дронзина, СУ. Тя посочи 5- те дефицити на интеркултурното образование:

·         Светът е разделен на твърде много институции;

·         Абсурдността на разделянето на интеркултурното от професионалното образование;

·         Фетишизиране на традицията / традицията осигурява нашата устойчивост, но иновацията ни осигурява развитието/;

·         Политическата „коректност”, която не води до никъде /не можем да променим миналото, но можем да променим настоящето и бъдещето; нямаме власт над миналото, но имаме власт над настоящето и бъдещето/;

·         Липса на политика от страна на държавата за изграждане на национално- отговорни политически елити;

   Според проф. Дронзина интеркултурното образование ни учи как да живеем този свят заедно, след което  г- жа Янка Такева посочи някои от причините за невъзможността това да се случи към момента:

·         Парите за работа с етническите малцинства са отишли в ръцете на етническите елити, които са се отказали от своя етнос /точен отчет на средствата е имало единствено при г- жа Налбант/;

·         Делигираният бюджет създава условия за непочтена конкуренция и порочност между училищата;

·         В базисното образование конкуренцията е унищожителна;

   Според г- жа Такева в училищата нямаме право да създаваме политически лидери, но имаме право да създаваме социални лидери, т.е. морални граждани, които дори и на друго стъпало да продължат да работят без високомерие.

    А г- жа Пенка Иванова- началник на отдел дирекция ПСРИО на МОН наблегна на екипната работа, като обърна внимание на факта, че е дошло времето за игнориране на пословицата „На вълка му е дебел врата, защото сам си върши работата”.

    „Приемане на другостта”, така най- точно бе маркирана целта на интеркултурното образование от г- н Лазар Додев- директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ към МОН.

   По време на ежедневните панели участниците презентираха електронни презентации или участваха в постер- сесия, като взеха активно участие в дискусиите във връзка с интеркултурното образование и интеграцията на децата и учениците от уязвимите групи.

    Добрата педагогическа практика на ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра „ЕДИН – Е – НИЕ”  бе представена от преподавателя по английски език- г- жа Татяна Кинджакова. Тази практика бе осъщетвена през периода от 15.09.2015г. до 30.06.2016г. чрез 3 основни стъпки:

   1ва стъпка- „Заедно ще устоим”: Учениците дефинират понятията „противоречие”, „сблъсък”, „конфликт” чрез звукови ефекти и търсят причината за конфликтите между хората, както и начини за преодоляване на тези причини, опознавайки традициите, обичаите и ритуалите на някои от етносите в нашия край чрез песните и танците;

   2ра стъпка- „По- голям от хляба няма”:  Учениците разглеждат „трапезата” като общ, обединяващ фактор в ежедневното общуване и разбирателство между етносите, като сами замесват и опичат сладки курабийки, след което ги споделят с деца от Дома за сираци и стигат до извода, че „когато всички са сити, етнически противоречия няма”; 

   3та стъпка- „От етноса чрез когиталност към света”: Учениците разглеждат вярванията и религиите като източник на живот, но и като причина за разделението и сблъсъците между етносите и народите по света, запознавайки се с Теория на когиталността чрез откъси от филмите „Когиталност- всичко, което Е!” иИслам. Христианство. Иудаизм. Как прийти к истине?”, като стигат до извода, че универсална религия няма, но има универсална мисловност, чиято идея внушава мисълта за различие в религиите, вярванията, традициите и обичаите и единство в първоизточника и човечността.

   Чрез всичко посочено в тази практика можем да твърдим, че културните различия в никакъв случай не могат да бъдат предпоставка за разделение и противоречия, а напротив- те могат да бъдат само основание за развитие, богатство и красота. Тази практика може да бъде основание за разпознаване на един от най- важните активи в нашия живот- идентичността. Тя е толкова важна, колкото и самия живот, защото Тя е нашият софтуер за оцеляване.

   Проведената Научно- практическа конференция по проблемите на интеркултурното образование във Велинград бе изключително работеща и ценна, защото всеки един представен доклад доказа на практика, че интеркултурното образование е взаимно проникване на идентичностите, което от своя страна води до развитие и хармония.

 

14.11.2016г.                              клуб „Ексклузивен репортер” към УСУ

гр. Силистра                              при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра

                                                                       

Павел Желязков © 2009