56 години докосваме бъдещето!

English

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА 2015 / 2016 УЧЕБНА ГОДИНА

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ:

 

  1. Стипендия за отличен успех

Условия: 1.  Успех над 5,50 от първия учебен срок;

                             2.  Общ брой извинени и неизвинени отсъствия, не повече от 100 броя за първия   учебен срок;

Документи: молба – декларация / училищен образец/, подписана от родител /настойник/ и от класния ръководител.

 

2.    Стипендия за ученици с един родител /отглеждани от самотен родител /

Документи: 1. Молба – декларация / училищен образец/, подписана от родител /настойник/ и от класния ръководител;

 

3. Стипендия за ученици с установен процент инвалидност

Документи: 1. Молба – декларация / училищен образец/, подписана от родител /настойник/ и от класния ръководител;   

2.  Копие от експертно решение  от телк.

 

4. Стипендия за ученици - сираци  и  полусираци

Документи: 1. Молба – декларация / училищен образец/, подписана от родител /настойник/ и от класния ръководител;  

 

5. Социална стипендия

Условия: 1.  Успех над 4.50 от първия учебен срок;

 2. Общ брой извинени и неизвинени отсъствия, не повече от 100 броя за първия учебен срок;

 3. Месечен доход, не по-висок от 390.00 лева на член от семейството;

  документи: 1. Молба – декларация / училищен образец/, подписана от родител /настойник/ и от класния ръководител;  

       2. Служебни бележки за доходите на членовете на семейството за периода от 01.08.2015г. До 31.01.2016г.

 

         според пмс № 33 / 15.02. 2013г. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

 

 3.  Служебна бележка от учебното заведение, ако членовете на семейството учат,  и размера  на стипендията, ако  са получавали  такава;

 4. Служебна бележка от бюрото по труда, ако членове на семейството са безработни;

 5. Служебна бележка от дирекция „социално  подпомагане” за получаваните детски надбавки;

 6. Служебна бележка от отдел „пенсии” - ако членовете на семейството са пенсионери / без баба и дядо/;

 7. Собственоръчно  написана декларация  за получените доходи за посочения период – ако членове на семейството са земеделски производители или са на частна или свободна практика;

 8. Нотариално заверена декларация за доходите  - за членове на семейството, които работят в чужбина;

 9. Служебна бележка от нои – за член от семейството, който е  боледувал през посочения период.

 

Документите се подават на класните ръководители

 

Срок -  до  15.02. 2016 година

 

Комисия за отпускане на стипендии:

 

Председател:  Т. Николова        ..................... -  гл.учител

Членове:            Й. Мичкова           ....................  -  ст.учител

                        Хр. Димитрова    ....................  -  ст.учител

                           А. Стоянова          ...................   -  гл.счетоводител

                             Н. Петкова             ....................  -  касиер

Павел Желязков © 2009