56 години докосваме бъдещето!

English

Открит урок на тема „Хидродинамични предаватели и автоматични предавателни кутии”

Конфликтът между природата и техниката може да се разреши като се строшат бариерите на дуалистичното мислене, които пречат истински да са разбере какво е това техника – не експлоатация на природата, а единение на природата и човешкия дух. Когато новоразкритите възможности се проявят в събития като първия автомобил, или първата човешка стъпка на Луната, всички разбират, че техниката дава нови възможности. Но новите възможности би следвало да се усвояват на индивидуално равнище, на лична основа, във всекидневието на личността, по не тъй зрелищен начин.

Гвоздеят на обмена на добри практики между колеги от професионалните направления в ПГМТ „Вл. Комаров“ на 29.10.2015 г. беше откритият урок на тема „Хидродинамични предаватели и автоматични предавателни кутии” по учебния предмет „Автотранспортна техника” с преподавател инж. Емел Рушидов, на който беше представена дейността на учениците от 11 в клас с класен ръководител Юлия Георгиева. Урокът започна с екомотивационна тематика за важността на колективния принос на хората за опазването на природата. Правилната експлоатация на автомобилите означава оптимално управление на трансмисията, т.е. най-добро съчетание на мощност и икономичност. При съвременните автомобили това се постига с автоматичните предавателни кутии. Но ролята на този, който управлява автомобила също е важна при подбора на мощност и икономичност. Освен това такива прояви като резки ускорявания и спирания, натоварванията на двигателя и трансмисията и др. са причини за механичните загуби, разхода на гориво и замърсяването на околната среда... Затова в урока се търсеше отговор и на въпроса за отношението на отделната личност към такива прояви. От всеки ученик се искаше и личното му мнение. Така се реализира възпитателната цел. Знанията на учениците Джунеит, Джейсун и Десислав се проявиха в отговорите им по механичните предавателни кутии, на Теодосий и Васил - чрез схеми на хидродинамичните предаватели и видеоматериал за принципа на действие на хидростатичните трансмисии, намиращи приложение в пътностроителната техника, показана на видео и по улиците на нашия град. Правеше впечатление желанието им за най-добро представяне. Особено се откроиха в отговорите си по автоматичните предавателни кутии Север, Мелин и Мухаммед. Чрез индивидуалният подход учителят демонстрира обгрижване и внимание към всеки от тях. Накрая в извода, направен от Кристиян бяха описани правилата за оптимално управление на трансмисията:

 

       Превключвай на по- висока предавка преди 2500 об/мин

 

       Подържай скоростта при възможно най- висока предавка

 

       Гледай напред и  предвиждай потока на трафика

 

       Намалявай скоростта, оставяйки колата на скорост

 

       Не спирай или ускорявай рязко

 

В извънкласна форма предстои и практическо занятие по майсторско управление на автомобила, а през втория срок започва изучаване на учебния предмет „БДП” и предварителното запознаване с тези правила означава, че вече те се усвояват на лична основа, още на 17 години, когато се посява семето. Така се възпитават добри автотранспортници.

На урока присъстваха директорът, помощник-директорът, главните учители, учители по професионални направления, инж. Ч. Нейков, като работодател, при който част от учениците провеждат учебната си практика. На макар и краткото обсъждане накрая, всички изказаха добрите се впечатления от обучението и възпитанието на учениците. Безспорно е, че гледната точка на преподавателя е иновация, която обогатява училищното пространство и хубав подарък срещу 1 ноември – деня на народните ни будители.

Павел Желязков © 2009