56 години докосваме бъдещето!

English

ПГМТ "Вл. Комаров" обявявя вакантно място за Старши учител или учител по Физическо възпитание и спорт

2 септември 2015

ОБЯВА

ВАКАНТНО МЯСТО ЗА СТАРШИ УЧИТЕЛ

ИЛИ УЧИТЕЛ ПО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 в ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ”- СИЛИСТРА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

  

І. ВАКАНТНО МЯСТО:

Старши учител или Учител по Физическо възпитание и спорт

ІІ. УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ:

1. ВИД И РАВНИЩЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ:

-       висше образование – магистър или бакалавър  с професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт“ / или професионална квалификация“ Треньор по ...................“;

-       педагогическа правоспособност.

2. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

магистър или бакалавър,с професионално направление „Спорт“ или „Педагогика на обучението по ФВС“

3. ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ:

-       емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.

4. ПРЕДИМСТВО:

-       придобита ПКС, специализация, преквалификация, професионален опит най – малко 3 год. учител по ФВС, компютърни умения

ІII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Диплом за завършено висше образование;

2. Професионална автобиография;

3. Документ за трудов стаж;

4. Мотивационно писмо/заявление до Директора на гимназията;

5. Свидетелство за съдимост /при одобряване на кандидата/;

6. Медицинско свидетелство ако лицето постъпва за пръв път на работа или е прекъснало  работа повече от 6 месеца /при одобряване на кандидата/.

ІV. ВИД НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ:

      Трудов договор

V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

      От 02.09.2015 г. до 07.09.2015 г. в стая 225  на ПГМТ „Вл. Комаров”ул.“Петър Бояджиев“ № 29, от 08.00 до 16.00 часа, лице за контакт Иванка Карагеоргиева 086/824 144.

VI. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

1. По документи

-   списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен в 13.00 часа на 08.09.2015 г. в ПГМТ „Владимир Комаров”.

2. Провеждане на тест – 09.09.2015г. от 10.00 часа в кабинет 205, резултатите от теста ще бъдат обявени от 14.00 часа на 09.09.2015г.

3. Чрез събеседване

-   събеседването ще се проведе на 10.09.2015 г. от 10.00 часа в ПГМТ „Вл. Комаров” – зала 226.

4. Обявяване на резултатите – на 10.09.2015 г. от 15.00 часа

                                                                           Директор:....................................

                                                                                         /инж. П. Георгиева/

Павел Желязков © 2009