56 години докосваме бъдещето!

English

Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2015

ПГМТ „Владимир Комаров“  е включена в основното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2015, което се провежда  между 20-25 април с ученици от 9 и 10 клас. PISA е едно от най-престижните международни сравнителни оценявания на учениците. В настоящия етап участват 76 държави от цял свят. Програмата се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Традиционно оценяването обхваща 3 познавателни области: четене, математика и природни науки. Учениците на гимназията участват в компютърно базиран тест, който съдържа задачи за четене с разбиране, математика, природни науки и решаване на проблеми в екип.

Какво е PISA?

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави. Програмата се осъществява съвместно от ОИСР и от държави, които не членуват в организацията. Началото е поставено през 2000 г., когато е осъществен първият етап на проекта – PISA 2000. В него се включват 43 държави. PISA се провежда през периоди от три години: през 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 и 2015 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо. Повече от 1 милион 15-годишни ученици от цял свят са се включили в програмата до днес.

Защо се провежда PISA?

-за да определи доколко 15-годишните ученици, които са в края на задължителното си обучение, са подготвени за съвременното общество на познанието;

-за да оцени функционалната грамотност на 15-годишните ученици в областта на четенето, математиката и природните науки.

Какво оценява PISA?

PISA е ориентирана към бъдещето, към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации.

PISA измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.

Защо е важно България да участва в PISA?

PISA събира и обработва информация по значими за образователната политика въпроси, а именно: Какви са постиженията на българските ученици в сравнение с учениците от други държави? Доколко реалните резултати отговарят на обществените очаквания към образователната политика в България? Доколко образованието в България подготвя българските ученици за пълноценно участие в обществения живот?

Павел Желязков © 2009