56 години докосваме бъдещето!

English

Условия за получаване на стипендия

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№  РД   263   /    05.02.2015 година

 

            На основание чл.9 ал.1 он ПМС № 33 / 15.02.2013 година, за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование за втори учебен срок на учебната 2014 / 2015 година,

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

       І. Критерии за получаване на стипендии за втория учебен срок на учебната 2014/2015 г.:

 

 1.1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

          -  успех, не по-нисък от отличен 5,50 за І-ви учебен срок;

          -  общ брой извинени и неизвинени отсъствия не повече от 100 броя  за предходния

І-ви учебен срок, но ако ученикът отсъства заради хронично заболяване, да представи решение на ЛКК за заболяването си.

  

   1.2. Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

        - месечният  доход  на член от семейството се определя като среден за предходните

6 месеца, не по-висок от минималната РЗ за страната;

        -  успех, не по-нисък от мн.добър 4.50 за предходния  І-ви учебен срок;

        -  общ брой извинени и неизвинени отсъствия не повече от 100 броя  за предходния

І-ви учебен срок, но ако ученикът отсъства заради хронично заболяване, да представи решение на ЛКК за заболяването си.

 

    1.3. Месечна стипендия за ученици с един родител;

 

    1.4. Месечна стипендия за ученици с трайни увреждания.

 

     ІІ. Условия и ред за кандидатстване за всеки вид стипендия:

 

1.1.  Стипендия за постигнати образователни резултати -  подава се заявление – декларация по образец 1;

1.2.  Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – заявление – декларация – образец 1 и съпровождащи документи, къгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на ПМС 33 / 15.02.2013 г.;

1.3.  Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания – заявление – декларация по Образец 2, ведно с   решение на ТЕЛКК;

1.4.  Стипендия за ученици без родители – заявление – декларация по образец 3 и препис-извлечение от смъртен акт и /или копие от документ за доказване лишаването от родителски права и / или за поставяне под пълно запрещение на родителите;

1.5.  Стипендия за ученици с един родител – заявление – декларация по образец 3 и препис – извлечение от  акт за смъртта  на починалия родител и / или коппие от документ за доказване лишаването от родителски права и / или за поставяне под пълно запрещение на родителя и / или копие от акт за раждане с вписан само един родител.

          ІІІ. Документи за кандидатстване по видове стипендии:

     3.1. Стипендия за постигнати образователни резултати – заявление-декларация;

     3.2. Стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

- заявление – декларация и документи, съгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 33 от 15.02.2013 година;

     3.3. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания –заявление-декларация и решение на ТЕЛК комисия;

     3.4. Стипендия за ученици без родители  / в т.ч. с един родител/ - заявление-декларация и препис извлечение или копие от смъртния акт на починалия родител и/или копие от документ за доказване лишаването от родителски права и / или за поставяне под пълно запрещение на родителите, копие от акт за раждане с вписан само един родител – еднократно.

       3.5. Еднократни стипендии  -  заявление-декларация и копие от протокол на педагогическия съвет.

 

            Срок за подаване на документите  -  10.02.2015 година

           

Критериите  и  срокът за кандидатстване за стипендия да бъдат оповестени от класните ръководители  в Часа на класа и публикувани в сайта на ПГМТ  и да  се  поставят на входа на училището.

 

            Заповедта да се доведе до знанието на всички учители и ученици от гимназията.

 

            Препис от заповедта да се връчи на г-жа Анка Стоянова – главен счетоводител и на Николина Петкова – касиер за сведение  и изпълнение.

 

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г.жа Величка Белева – ПДУПД.

Инж. Петранка Неделчева Георгиева

Директор на ПГМТ „Владимир Комаров”

 

Запознати:

В.Белева................

А.Стоянова ..........

Н.Петкова.............

Т.Николова...........

 

Павел Желязков © 2009