56 години докосваме бъдещето!

English

Kритерии за кандидатстване за стипендия за първия срок на учебната 2014/2015 година

1.1. Месечна стипендия  за  постигнати образователни резултати: 

-                    Успех, не по-нисък от отличен 5,50 за предходната 2013/2014 година;

-                    Общ брой извинени и неизвинени отсъствия, не повече от 200 броя за предходната 2013/2014  година, (с изключение на новопостъпилите ученици от 9в клас); ако ученикът отсъства заради хронично заболяване, да представи решение на ЛКК за заболяването си.  

-                     

1.2.         Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

-                    Месечен доход, не по-висок от 340лв на член от семейството за периода 1.03.2014г. – 31.08.2014г.

-                    Успех, не по-нисък от мн. добър 4,50 за предходната 2013/2014 година;

-                    Общ брой извинени и неизвинени отсъствия, не повече от 200 броя за предходната 2013/2014  година (с изключение на новопостъпилите ученици от 9в клас); ако ученикът отсъства заради хронично заболяване, да представи решение на ЛКК за заболяването си.

-                     

1.3.       Месечна стипендия на ученици без родители – ученикът представя препис – извлечение от смъртния акт на починалите родители и/или копие от документ за доказване лишаването  от родителски права и/или за поставяне под пълно запрещение на родителите.

 

1.4.       Месечна стипендия на ученици с един родител – ученикът представя препис – извлечение от смъртния акт на починалия родител и/или копие от документ за доказване лишаването  от родителски права и/или за поставяне под пълно запрещение на родителите и/или копие от акт за раждане с вписан един родител.

 

 

1.5.     Месечна стипендия за ученици с трайни увреждания – ученикът представя копие на решение на ТЕЛК.

 

 

Комисия: Председател: В. Азаджийска .....................

                   Членове: Н. Петкова ...............

                                  Т. Николова .............

                                  Й. Мичкова ..............

                                  П. Георгиев .............

Павел Желязков © 2009