56 години докосваме бъдещето!

English

Гимназията спечели два нови проекта по Леонардо

Новият проект „Европейско професионално обучение за съвременни компютърни умения”  цели да повиши практическите умения на учениците, свързани с компютрите и езиковата компетентност, с оглед по-добра реализация на Европейския трудов пазар.

Целите ще се постигнат чрез мобилна практика, осъществена във фирми, работещи успешно в условията на обединена Европа.

 

Мобилността включва 13 ученика от 11 клас, специалност „Компютърна техника и технологии”, преминаващи първоначално професионално обучение.

Участващите ученици ще имат възможност да усвоят и приложат знания, умения и квалификации, които гарантират личностното им развитие и пригодността им за заетост на трудовия пазар.

 

Мобилността ще продължи три седмици и ще се проведе през м. юли 2013 г. в гр. Берлин, Германия. Ще започне с едноседмичен курс по немски език  с техническа насоченост.

При завършването и участниците ще получат сертификат Europass и сертификати за преминато езиково обучение.

 

Вторият проект е спечелен от екип на Училищно настоятелство към ПГМТ. Основната цел на проекта ”Опитът на Европа в областта на професионалното образование” е повишаване професионалния опит на преподавателите, с оглед гарантиране на по-добро качество на професионалната подготовка на учениците и по-добър шанс за тяхната реализация в дългосрочен план.

 

Дейностите по проекта, са свързани с обмен на добри практики и споделяне на опит в областта на организиране и провеждане на учебна практика в реална работна среда.

Придобиването на практически приложими знания, които учениците получават в училище и прякото им прилагане при провеждане на учебните, лабораторните и производствените практики в реални производствени условия, ще допринесат за успешната им бъдеща реализация.

 

Целевата група включва 10 учители по професионална подготовка от гимназията. Мобилността ще се проведе от 30.03.2013 - 14.04.2013 г в гр. Портсмут, Великобритания.


Чрез
изпълнението на проекта ще се реализират част от целите на секторна програма "Леонардо да Винчи", а именно: да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие; да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение.

 

Павел Желязков © 2009