56 години докосваме бъдещето!

English

Специалност Компютърна техника и технологии

прием след завършен седми клас

Професионално направление:

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на специалността:

5230501 Компютърна техника и технологии

Наименование на професията:

523050 Техник на компютърни системи


Специалност
Компютърна техника и технологии
подготвя техници, които имат възможности да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с използването и поддържането на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

 

Специалността е открита през 2006 година и отговаря на постоянно нарастващите изисквания за компютъризация на всички нива. Обучението се извършва по учебен план утвърден от МОМН.

 

Модерна съвременна професия, осигуряваща знания и подготовка за всички технологични и технически операции, свързани с изграждането, експлоатацията, ремонта, настройката, диагностиката и пълното обслужване на компютърни системи и периферни устройства, създаваща възможност за по-дълбоко навлизане в областта на компютърните системи и технологии, придобиване на умения за изграждане, поддръжка и ремонт на компютърни мрежи и системи.

 

Успешно завършилите 12 клас, получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по професията техник на компютърни системи – трета степен. Обучението е съобразено с европейските стандарти.

 

Гимназията разполага с два компютърни кабинета, две работилници по компютърни системи и компютърни мрежи, оборудвани със съвременна техника, Internet, две мултимедийни зали и две лаборатории по компютърни технологии за изследване на аналогови и цифрови схеми.

 

Усвояването на знания по програмиране, компютърни мрежи, приложен софтуер, програмиране на web дизайн, процесори и памети, дънни платки, периферни устройства гарантира успешна реализация в областта на информационните и комуникационни технологии и в компютърната индустрия.

 

Обучението дава възможност за продължаване на образованието във всички ВУЗ.

 


Специалност Компютърни мрежи

прием след завършен седми клас

Професионално направление:

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на специалността:

5230502  Компютърни мрежи

Наименование на професията:

523050 Техник на компютърни системи

Специалността "Компютърни мрежи" подготвя специалисти за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и системи на министерствата, ведомствата, общините, банките, както и в големите наши и чуждестранни компании.

Обучението е насочено към даване на знания за проектирането, изграждането и поддръжката на компютърните мрежи, тест и диагностика и гарантиране на тяхната сигурност.

Завършилите тази специалност ще:

  • знаят предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
  • разбират технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната мрежа;
  • прилагат усвоените теоретични знания за изграждане на компютърната мрежа по задание на клиента;
  • умеят да окабеляват, монтират и „оживяват” самостоятелно или в екип произволна локална компютърна мрежа;
  • могат да свързват към Интернет съответна мрежа и да инсталират необходимия за нейната работа софтуер;
  • оценяват качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.

Успешно завършилите 12 клас, получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по професията техник на компютърни системи – трета степен. Обучението е съобразено с европейските стандарти.

Гимназията разполага с два компютърни кабинета, две работилници по компютърни системи и компютърни мрежи, оборудвани със съвременна техника, Internet, две мултимедийни зали и две лаборатории по компютърни технологии за изследване на аналогови и цифрови схеми.

 

Усвояването на знания по програмиране, компютърни мрежи, приложен софтуер, програмиране на web дизайн, процесори и памети, дънни платки, периферни устройства гарантира успешна реализация в областта на информационните и комуникационни технологии и в компютърната индустрия.

 

Обучението дава възможност за продължаване на образованието във всички ВУЗ.


Специалност Автотранспортна техника

прием след завършен осми клас

Практика по ДВГ

Професионално направление:
525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Наименование на специалността:
5250101  Автотранспортна техника

 

Наименование на професията:
525010 Техник на транспортна техника


Павел Желязков © 2009