56 години докосваме бъдещето!

English

затвори


2009 г. Поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа

Национална програма Училището-желана територия

Основна цел на проекта е въвеждане на ученическа униформа и отличителен знак, за учениците от гимназията, на основата на общи вътрешноучилищни правила с цел поддържане на училищните традиции.

Една от основните задачи на средното образование е постигането на високи и трайни постижения в знанията, уменията и поведението на ученика. Анализът на резултатите от обучението и наблюденията върху поведението на учениците показват, че през последните години е налице сериозно разминаване между поставените цели и получените резултати. Масово намалява мотивацията за учене, расте агресивността в отношенията между децата, расте броя на безпричинните отсъствия, расте пасивността в учебните часове. Всичко това налага преосмисляне на училищния живот.

Учителският колектив при ПГМТ „Вл. Комаров” търси пътища и средства за приобщаване на учениците към училището, за стимулиране на тяхното самочувствие, за формиране на навици за ред и културно поведение, за формиране на манталитет, който да даде положително отражение в бъдещото им развитие като личности.

През учебната 2007/2008 г. училището спечели и реализира проект от Националната програма на МОН „Училището – територия на учениците” на тема – „Изграждане и поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа”. Годината през, която ПГМТ „Вл. Комаров”, чества 45 години от създаването си бяха въведени ученически униформи за випуск 2006/2007 г., а за всички останали ученици, учители и служители –  отличителен знак на гимназията.

Днес в ПГМТ се обучават 320 ученика в 14 паралелки по четири специалности. Проучванията на екипа на проекта показаха, че по-голяма част от момчетата приемат  униформата, смятат, че тя е практична, естетична и съобразена с представата им за младежко облекло, но биха я носили постоянно ако всички ученици в училището имат такава. Родителите в по-голямата си част (около 80%)  подкрепят идеята на екипа за установяване на традиция в носенето на ученически униформи в гимназията.

Те се надяват, че обличайки униформите децата им ще бъдат по-защитени, по-отговорни и ангажирани личности. Ще се премахнат донякъде социалните различия между тях.

Ние вярваме, че установяването на вътрешноучилищни правила, като въвеждането на униформа и отличителен знак, засилват усещането на учениците за принадлежност към училището, което пък  ги мотивира за по-активно участие в неговия живот.

 Проектът е успешно финализиран и от началото на месец ноември 2009 г. учениците на гимназията носят с гордост своите нови униформи.

БРАВО НА ТЯХ!

към проекти

 

 

 

 

 

Общообразователна подготовка

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

МНОГО ПОЛЕЗЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН САЙТ 

ИНФОРМАТИКА И ИТ

ВИДЕОУРОЦИ ЗА DREAMWEAVER 8

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 9 КЛАС

МАТЕРИАЛИ, ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ ПО ИКТ

ИСТОРИЯ НА ИНТЕРНЕТ

Седмичен учебен график (дневен режим)

НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Ден

Начало

Край

 понеделник 

8:00

13:50

от вторник до петък

8:00

14:35

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ СУТРИН

Продължителността на учебните часове е 45 минути с междучасия от 10 минути между тях и голямо междучасие от 30 минути след втория час.

VIIIXII клас

Час №

Понеделник

Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък

1

8:00 – 8:40

8:00 – 8:45

2

8:50 – 9:30

8:55 – 9:40

Голямо междучасие – 30 мин.

Голямо междучасие – 20 мин.

3

9:50 – 10:30

10:10 – 10:55

4

10:40 – 11:20

10:05 – 11:50

5

11:30 – 12:10

12:00 – 12:45

6

12:20 – 13:00

12:55 – 13:40

7

13:10 – 13:50

13:50 – 14:35

 

I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 1 ПАРАЛЕЛКА

  Професия: Техник на компютърни системи - III степен на ПК


     Входно образователно равнище –
VII клас

     Продължителност на обучението – 5 години

     Придобито образование – средно специално 

  
Запознайте се с професионалните компетенции и професионалналната реализация, които осигурява професията техник на компютърни системи, както и формирането на максималния бал при кандидатстване.


Професионални компетенции: След завършване на обучението по специалността обучаемият трябва да умее да инсталира необходимия системен и специализиран софтуер за работата на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента и да предава компютърната система в завършен вид като:

 • знае предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
 • разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърна система;
 • прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното си място и при клиента, като използва средства за автоматизирано проектиране;
 • анализира реалните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазване на нормативните изисквания;
 • поддържа в изправно работно състояние компютърната система, периферните устройства и използвания софтуер.  

Професионална реализация: След завършване на обучението си по тази специалност младите хора могат да бъдат наети на работа:

 • във фирми, занимаващи се с компютърна техника, компютърни мрежи, информационни технологии;
 • в производствени предприятия и фирми, използващи автоматизирани системи за проектиране и системи за управление на технологични процеси и машини;
 • в сферата на услугите, финансовите и банкови институции, и държавната администрация при внедряване и поддръжка на апаратни средства и програмни продукти;
 • да продължат обучението си във ВУЗ по същата специалност или по други специалности. 

Максимален бал при кандидатстване - 36. Балът при кандидатстване се образува от:

 • утроената оценка от изпита по математика;
 • оценката от изпита по български език и литература;
 • оценките от удостоверението за завършен 7-ми клас по математика и  информационни технологии.ново!

 

Специалност Компютърна техника и технологии

прием след завършен седми клас

Професионално направление:

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на специалността:

5230501 Компютърна техника и технологии

Наименование на професията:

523050 Техник на компютърни системи


Специалност
Компютърна техника и технологии
подготвя техници, които имат възможности да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с използването и поддържането на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

 

Специалността е открита през 2006 година и отговаря на постоянно нарастващите изисквания за компютъризация на всички нива. Обучението се извършва по учебен план утвърден от МОМН.

 

Модерна съвременна професия, осигуряваща знания и подготовка за всички технологични и технически операции, свързани с изграждането, експлоатацията, ремонта, настройката, диагностиката и пълното обслужване на компютърни системи и периферни устройства, създаваща възможност за по-дълбоко навлизане в областта на компютърните системи и технологии, придобиване на умения за изграждане, поддръжка и ремонт на компютърни мрежи и системи.

 

Успешно завършилите 12 клас, получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по професията техник на компютърни системи – трета степен. Обучението е съобразено с европейските стандарти.

 

Гимназията разполага с два компютърни кабинета, две работилници по компютърни системи и компютърни мрежи, оборудвани със съвременна техника, Internet, две мултимедийни зали и две лаборатории по компютърни технологии за изследване на аналогови и цифрови схеми.

 

Усвояването на знания по програмиране, компютърни мрежи, приложен софтуер, програмиране на web дизайн, процесори и памети, дънни платки, периферни устройства гарантира успешна реализация в областта на информационните и комуникационни технологии и в компютърната индустрия.

 

Обучението дава възможност за продължаване на образованието във всички ВУЗ.

 


Осмокласници засадиха дръвче на „Лунната алея” в Дунавската градина

Цветя на паметника на Сава Доброплодни в чест на Деня на народните будители

1.11.2011 г.

В чест на Деня на народните будители ученици от осми клас поднесоха цветя на паметника на Сава Допроплодни.

През 1870 г. Сава Доброплодни е поканен за учител в Силистра. В града учителствува две години. Прави големи преобразувания в двете училища - мъжко и девическо. Провежда често конференции с учителите от селата, ревизира ги и ги напътства. Премахва старите учебници и въвежда нови такива. Той е основател на читалището в Силистра, открито на 1 септември 1870 г. В началото на 1872 г. под негово ръководство се създава и театрално дружество. Доброплодни взема също така живо участие в борбата на силистренци за църковното им освобождение. Избран е за делегат на Силистренската епархия за Народния църковен събор в Цариград за избиране на екзарх и членове на екзархийския съвет.

Проект "УСПЕХ"

Училище за самоутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ПГМТ "Владимир Комаров" е одобрена за участие в Проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" - УСПЕХ.

 

Ggnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnghghng/////////


Програма

за тържествено отбелязване на 50-годишния юбилей на ПГМТ "Вл. Комаров"

Половин век Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров” Силистра предоставя качествено и ефективно професионално обучение на младите хора за водещи отрасли на регионалната икономика – машиностроене, електротехника и енергетика, електроника, компютърна техника и технологии, и автотранспортна техника.

 От създаването до днес  в гимназията са получили средно образование и професионална квалификация 7605 ученика от 46 випуска по 16 специалности. 


Обръщение

Организационният комитет за честването на 50-годишния юбилей на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров” и ръководството на гимназията имат удоволствието да Ви поканят да станете съпричастни на това знаменателно за всички нас събитие.

Ще се радваме, ако проявите желание и се включите в подготовката и провеждането на юбилейното тържество. Ще приемем с благодарност всички добри идеи, предложения и помощ. Ще се радваме да станете наши спомоществователи и дарители, радетели за добруването на гимназията, на нейното развитие и просперитет.

Замислили сме издаването на юбилеен вестник и албум на гимназията. За тях ще са ни нужни интересни материали, които показват живота на училището в многолетната му история. Обръщаме към Вас с молба да ни изпращате снимки и свои спомени за интересни случки от вашия училищен живот.

Ако не сте били наши ученици, но имате добро отношение към гимназията и желаете да и помогнете, може да се включите с различни средства, подкрепяйки някои от инициативите, които искаме да осъществим.

Ø       Многофункционална спортна площадка /върху терена на басейна/;

Ø       Асфалтиране на спортните площадки в двора на гимназията;

Ø       Възстановяване паметника на патрона Владимир Комаров;

Ø       Изграждане система за видео наблюдение на цялата сграда;

Ø       Външно юбилейно пано 50 години ПГМТ „Владимир Комаров”;

Ø       Обогатяване на музейната експозиция в гимназията;

Ø       Провеждане на конкурси, състезания, турнири и др. в чест на юбилея.

Нека всички, които имаме добри чувства и обичаме своето училище, му посветим малко от времето си, и заедно да отбележим неговата 50–годишнина!

 

Дарителската сметка на Училищното настоятелство е:

ТБ „УниКредит Булбанк” АД – Силистра

IBAN: BG26 UNCR 7527 4066 3904 16

BIC: UNCRBGSF

                                                                        От организационния комитет

Структура и състав на УУП

Ръководство:

 1. Председател: Иван Стоянов Иванов- 10 А 
 2. Зам. председател: Любослав Красимиров Лечев- 10 Б 
 3. Секретар: Валентин Василев Киров- 9 А

 

Екип от отговорници за съответните дейности:

 

 1. Образователна: Християн Димитров Христов- 10 А
 2. Културна: Симеон Михайлов Колев- 10 А
 3. Здравно- образователна: Теди Калоянова Колева- 10 А
 4. Спорт: Юки Бойков Юлиянов- 10 А

 

Учител-отговорник за дейността на УУП: Татяна Л. Кинджакова

/преподавател по англ. език/

 

                                           

 

 

Приветствие на Директора на ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра - Татяна Кинджакова по повод патронния празник на гимназията

Уважаеми ученици, родители, гости! Добре дошли в ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра.

   Благодарим Ви, че в този светъл за нас ден, Вие сте с нас. Защото това не е просто ден, а честване на патрона на нашето училище- полковник Владимир Комаров.

   С целия си живот той доказа, че човек се ражда неведнъж. С героичния си полет Комаров доказа, че някои хора, умирайки, се раждат. Хора като него се раждат не просто за живот, а за да проправят пътя на човечеството- там, нагоре, към безкрая, където стигат само душите, посмели да мечтаят с дързостта на силните.

   Такова е и училището, което приюти силния дух на полковник Комаров и вече 56 години неуморно крачи през времето без да спира, създавайки силни хора и успяващи професионалисти. Повече от половин век, Професионална гимназия по механотехника създава кадри в областта на IТ- технологиите, автотранспорта и машиностроенето. Толкова много са завършилите нашето училище, че когато тръгнеш из града си мислиш, че целия град е ПГМТ „Владимир Комаров“. В „кварталите на метала“ на г- н Митиков, Гайдаров и Радулов, най- добрите инженери са възпитаници на нашето училище. В компютърните фирми и магазините с високи технологии на г- н Плугаров, хората, които те посрещат с „Добре дошли!“, са наши възпитаници. Когато спешно се налага да отидем в другия край на града, отново наши момчета те откарват с такси.

   Тук, в Силистра, най- северния Север на картата, можем да създадем най- южния Юг, така че винаги да ни е топло в душите и комфортно със семействата ни. Не е необходимо да търсим надалеко това, което можем да намерим тук, в града на нашите бащи.      И нека не забравяме, че нашето място е тук- при корена, при рода. Защото най- силен е човек там, където е коренът му.

  Силата ни, момчета, идва от благословената от нашите предци земя. Затова не загърбвайте нито земята, нито създадените машиностроителни заводи, нито компютърните фирми, нито автосервизите. В този град има и място, и хляб за всички. Но този град, се нуждае от повече устойчивост и мечти за доброто му бъдеще. Някои от вас знаят това и вече са готови не само да вземат, но и да дават на този град, защото вече са усвоили необходимото знание и имат необходимите умения, придобити както в училище, така и зад граница. Тези, готови  вече за живота хора, искам да поздравя- учениците от 12 а. клас, които миналото лято осъществиха професионалната си практика в Италия и които въпреки злощастния инцидент се завърнаха и то с успех. Бъдете все така храбри. И както доказахте себе си там, така го направете и тук, в Силистра.

   Искам да поздравя и момчетата от 12 в. клас, които неуморно се готвят както за теоретичния изпит, така и за регионалното състезание „Най- добър автомонтьор и водач на МПС“. Убедена съм, че тези момчета ще пожънат успех, защото вече знаят, че да си шофьор в наше време, означава да си състезател- винаги, навсякъде, във всичко! Бъдете бодри, момчета, и помнете, че всички тичат, но само един печели наградата!

   Искам да поздравя и момчетата от 11а., 11в., 10а. и 10в. клас, които имаха куража да кандидатстват и да преминат успешно през 4- те кръга за подбор и участие в проект „Придобиване на професионални умения в секторите на информационните технологии и автомеханиката в реална чуждоезикова работна среда“, който ще се осъществи в град Сарагоса, Испания през лятото на 2019г.

   Специални и сърдечни поздравления и за двете момчета от 11в. клас- Мирослав и Суат, които чрез изработения от тях макет на четиритактов двигател доказаха, че в ПГМТ „Владимир Комаров“ не само се дават знания, но се и създават трайни умения. Проявиха предприемчивост, получиха подкрепа и създадоха обучителен продукт, който може да се използва от бъдещите поколения. Нека импулса на творчеството да остане завинаги у вас, момчета! Нека родителите ви да се гордеят с вас, тъй както ние се гордеем, че сте наши ученици!

  Искам да поздравя и момчетата от 9а., 9б. и 8а. клас, които работиха и през почивните дни, за да вземат участие в международното on- line състезание „Бобър- България 2018г.“, както и в 3- то есенно състезание по дигитални компетентности- гр. Тутракан. Гордеем се с вас, момчета! Защото знаем, че колкото добри сте в дигиталния свят, толкова добри сте и до ЦПУ- машините по време на практиката в завода на г- н Митиков. За такива момчета и поздравите си струват!

   Затова винаги се радвайте! За всичко благодарете! Духа не угасяйте! Всичко изпитвайте! Дръжте доброто!

 

2009 г. Толерантност и уважение към културата на различния етнос

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Проектът подпомага интегриране на децата от малцинствата към европейските ценности чрез актуализиране, съхранение и развитие на културната идентичност на учениците от турския етнос.

Изпълнението на проекта е свързано с План за работа с учениците билингви на експерта по Български език и литература към РИО както и за „План за обогатяване на езиковата култура на учениците” към катедрата по Езиково обучение в ПГМТ „В. Комаров”.В област Силистра има богато разнообразие от етнически малцинства. В града живеят българи, турци, роми, арменци. Техните религиозни и културни ценности се толерират от обществото, но нямат нужната гласност - нито книги, нито като дейност в местния радиоцентър, нито като мероприятия в читалища и клубове.
В ПГМТ „В. Комаров” учат 337 ученика в 14 паралелки от 8 до 12 клас, като според етническото си самоопределяне те са
227 българи /67 %/ и 110 турци /33 %/.

Сред учениците от турския етнос не са познати смислите и значението на собствените им религиозни празници. Не познават и съвременната турска литература, чийто представител е носител на Нобеловата награда за 2008 г. за да възпитаме чувството на търпимост към различния от нас, за да докажем богатството на една различна култура и да изградим една по-широка нравствена основа, необходимо е да изучим ценностната система на другия етнос. Откривайки общи черти в различните религии, традиции, обичаи се убеждаваме колко ненужна и вредна е религиозната и етническа нетолерантност. Ще работим с ученици от турския етнос, както и с ученици от българския етнос, проявяващи интерес и будно гражданско съзнание. Смятаме да установим връзки с читалища в областта, където има преобладаващ турски и ромски етнос /с. Искра, с. Бабук, с. Брадвари/.
Гимназията ни разполага с необходимите мобилни и стационарни технически средства, за да  осъществи дейностите по този проект.

 Проектът все още не е стартирал. ПГМТ "Вл. Комаров" очаква финансиране по този проект.

 

  

 

Професионална подготовка

 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

прием след завършен осми клас

Тази специалност Ви дава възможност да навлезете в областта на машините и съоръженията в химическата и хранително вкусова промишленост.

Професионални компетенции:

 • работа с техническа документация и нормативни документи;
 • използване на различни машиностроителни материали;
 • определяне на технологичната последователност на ремонтната дейност;
 • ремонт на машини, апарати и съоръжения в химическата и ХВП;
 • оценяване наличността на оборудването;експлоатиране и обслужване на машините и апаратите в химическата и ХВП;
 • изпитване, регулиране и настройване на машините и апаратите в химическата и ХВП.

Професионална реализация:

 • Завършвайки специалност „Машини и съоръжения в химическата и хранително вкусовата промишленост” Вие получавате професия „Машинен монтьор” и документ за завършена втора степен на професионална квалификация.

Тази професия Ви дава възможност за професионална реализация във фирми за: 

 • хляб и хлебни изделия;
 • зърносъхранение и зърнопреработка;
 • производство на захар и захарни изделия;
 • млекопреработка и производство на млечни продукти;
 • производство но алкохолни и безалкохолни напитки;
 • производство на месо и месни продукти;
 • консервната промишленост;
 • обработка на тютюн и преработването му в тютюневи изделия.

 

Ние сме новите областни шампиони по футбол при 8-10 клас

Първи сме на Областното училищно първенство по футбол във възрастовата група 8-10 клас

          На 13.04.2011 г. на стадион „Доростол” се проведе Областното училищно първенство по футбол във възрастовата група 8-10 клас. В турнира взеха участие представителите на отборите от ПГМТ „Владимир Комаров”- Силистра, СОУ „Васил Левски” - Главиница, СОУ „Йордан Йовков” - Тутракан, СОУ „Васил Левски” – Дулово.

           В преките елиминации ПГМТ „Вл. Комаров” победи СОУ „Васил Левски” (Главиница) с резултат 3:2. На финала се изправи  срещу СОУ „Йордан Йовков” – Тутракан. Отборите не успяха да се победят в редовното време и завършиха 1:1. Това наложи спора да се реши чрез дузпи. Нашите момчета бяха по-мотивирани за успех и реализираха успешно 11 метровите изпълнения. Срещата завърши с резултат 6:5. Така нашия отбор ще представлява област Силистра на Зоната, където ще играе с победителя от област Русе на 18.04.2011г. от 14.00 часа на градския стадион в Тутракан.

 Пожелаваме ви успех, момчета!

Тържествено изппращане на Випуск 2011

На 11 май 2011 г. ПГМТ „Владимир Комаров” за 47 път изпрати своя пореден випуск. От завършващите 85 ученика има 13 отличници, от които четири са с успех Отличен 6,00.

Много цветя, музика и усмивки изпълниха училищния двор, когато започнаха в него да влизат абитуриентите. В словото си г-жа Георгиева поздрави зрелостниците и им пожела „На добър час”, а в отговора си ученикът Светлин Андонов от 12 а клас, благодари на учителите за грижите, които са положили за образованието и възпитанието на младите хора от специалностите Компютърна техника и технологии, Промишлена електроника, Газова техника и Автотранспортна техника.

 

Скъпи абитуриенти, бъдете упорити в живота, за да сбъднете своите големи мечти!

Специалност Компютърни мрежи

прием след завършен седми клас

Професионално направление:

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на специалността:

5230502  Компютърни мрежи

Наименование на професията:

523050 Техник на компютърни системи

Специалността "Компютърни мрежи" подготвя специалисти за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и системи на министерствата, ведомствата, общините, банките, както и в големите наши и чуждестранни компании.

Обучението е насочено към даване на знания за проектирането, изграждането и поддръжката на компютърните мрежи, тест и диагностика и гарантиране на тяхната сигурност.

Завършилите тази специалност ще:

 • знаят предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
 • разбират технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната мрежа;
 • прилагат усвоените теоретични знания за изграждане на компютърната мрежа по задание на клиента;
 • умеят да окабеляват, монтират и „оживяват” самостоятелно или в екип произволна локална компютърна мрежа;
 • могат да свързват към Интернет съответна мрежа и да инсталират необходимия за нейната работа софтуер;
 • оценяват качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.

Успешно завършилите 12 клас, получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по професията техник на компютърни системи – трета степен. Обучението е съобразено с европейските стандарти.

Гимназията разполага с два компютърни кабинета, две работилници по компютърни системи и компютърни мрежи, оборудвани със съвременна техника, Internet, две мултимедийни зали и две лаборатории по компютърни технологии за изследване на аналогови и цифрови схеми.

 

Усвояването на знания по програмиране, компютърни мрежи, приложен софтуер, програмиране на web дизайн, процесори и памети, дънни платки, периферни устройства гарантира успешна реализация в областта на информационните и комуникационни технологии и в компютърната индустрия.

 

Обучението дава възможност за продължаване на образованието във всички ВУЗ.


Откриване на дейностите по проект УСПЕХ

 

 

На 20.02.2012 г. в ПГМТ Вл. Комаров стартира проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски  хоризонти” (УСПЕХ). Проектът е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, която се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” и се финансира от ЕС чрез Европейския социален фод.

По този проект в ПГМТ „Вл. Комаров” са разкрити 10 форми на ИИД – 2 ателиета „Светът и ние” и „Как да стана известен по света”; 6 клуба по интереси – „Вселенските закони и новото време”, „Цената на успеха”, „Успешно поведение в критични ситуации”, „Тенис за здраве”, „Рибата и здравословното хранене” и „Екопътешествие в родния край”, както и 2 спортни секции по футбол и волейбол.

Броят на учениците, заявили участие в тези форми на ИИД е 102 или 40% от всички ученици в гимназията. От тях 32 ученици или 31% са ученици с наложени наказания за агресивно поведение или допуснати отсъствия от учебни занятия.

На официалното откриване присъстваха всички ръководители на групи по ИИД, разкрити по този проект, учениците, включени в групите и ръководството на гимназията.

Директорът на гимназията инж. Петранка Георгиева приветства решението на учениците да се включат в различните форми на ИИД и ги запозна със същността на проекта и тригодишната програма за развитие на ИИД в училище. Г-жа Георгиева акцентира върху основната цел на проекта –  да се осмисли свободното време на учениците чрез организиране на извънкласни и извънучилищни дейности по интереси.

Презентиране на най-важните изисквания от инструкцията, отнасящи се до участието на учениците и работата на ръководителите на групи при изпълнение на дейностите по проекта направи помощник директора инж. Величка Белева. Представени бяха ръководителите на ИИД, които от своя страна запознаха присъстващите с целите, които си поставят и резултатите, които се надяват да постигнат чрез дейностите в своите ателиета, клубове и спортни секции.

Гаранция за успех на проекта ще бъде намаляване броя на учениците с агресивно поведение и на отпадащите ученици, както и появата на нови неформални лидери сред тях. В новосъздадената среда на общуване се скъсява дистанцията между учител, ученик, родител.

Училищната общност се надява, че през следващите три години от реализиране на проекта ще се разнообразят формите, ще нарастне интереса към предлаганите дейности. Проектът ще промени начина на мислене за гимназията, която ще се утвърди като привлекателно място за младите хора, място за откриване и създаване на бъдещи таланти. 

 

 

Владимир Михайлович Комаров

/1927 - 1967/

Инженер-полковник, два пъти Герой на Съветския съюз, награден с орден Ленин, с орден Червена звезда, с медали. Герой на труда, награден със златен медал на името на К. Е. Циолковски и медал де Лаво на Международния комитет по аеронавтика и космически полети, награден с орден „Роза на ветровете” с брилянти. Избран е за почетен гражданин на град Калуга /Русия/ и Нантер /Франция/. Владимир Комаров е роден на 16 март 1927 г. в Москва.

През 1943 г. завършва седми клас и постъпва в Първа Московска спецшкола на ВВС, стремейки се да попадне на фронта. Завършва я през юли 1945 г., когато войната е приключила. Комаров става курсант в Соловская авиационна школа за първоначално обучение, а през септември е курсант в Борисоглебското военно авиационно училище за летци.

През юли 1946 г. е преместен в Батайското военно авиационно училище „А. К. Серов”, след завършването, на което през 1949 г. е назначен като военен летец-изтребител към ВВС на Северокавказкия военен окръг с база в гр. Грозни. Там той се запознава с учителката Валентина, която скоро става негова съпруга.

През 1959 г. Комаров завършва факултета по авиостроене към Военно-въздушната академия „Н. Е. Жуковски” и е разпределен към Краснознаменския институт при ВВС, където се занимава с изпитанията на нови образци авиационна техника. Именно там, комисията по подбор на първия отряд космонавти, предлага на Владимир Комаров нова секретна изпитателна работа. През 1960 г. той е зачислен в отряда на космонавтите.

През април 1961 г. общокосмическата му подготовка приключва и Комаров се подготвя за полета на космическите кораби „Восток” и „Восход”.

Своя първи космически полет Владимир Михайлович извършва на 12 и 13 октомври 1964 г. на борда на космическия кораб „Возход”, заедно с космонавтите Константин Феоктисов и Борис Егоров. Това е първият в света многоместен космически кораб. За първи път в състава на екипажа влиза не само летец, но също и инженер и лекар. За първи път в историята екипажът извършва полет без скафандри. За първи път е внедрена система за меко кацане. Продължителността на полета е едно денонощие и 17 минути, за което време корабът обикаля земята 16 пъти. Основната задача на полета е да изпълни приоритетни цели, осъществени от няколко космонавти. Освен това са извършени много технически и медико-биологични експерименти.

След този полет Комаров получава ордени и медали и е назначен за инструктор-космонавт, подготвящ летци по програмите на Министерството на отбраната.

През септември 1965 г. е включен в групата за подготовка по програмата „Союз”. През август 1966 г. е взето решение Владимир Комаров да пилотира „Союз-1”. За негов дубльор е назначен Ю. Гагарин. Този полет /23-24 април 1967 г./ се оказва съдбоносен. Владимир Комаров загива по време на приземяването - не се отваря основният парашут на спускаемия апарат. С голяма скорост космическият кораб се врязва в земята.

За героизма, мъжеството и саможертвата при осъществяване на полета Комаров е награден с втори медал „Златна звезда” /посмъртно/. Международният комитет по аеронавтика и космически кораби отбелязва подвига на космонавта, награждавайки го с ордена „Роза на ветровете” с брилянти. Прахът на Владимир Комаров се съхранява в урна, вградена в Кремълската стена на Червения площад в Москва. Издигнат е и бронзов бюст на героя в родната Москва.

С името на Владимир Комаров са назовани населени места, кратер на Луната, астероид 1836, научно-изследователски кораб, училища, улици и площади.

На мястото на космическата катастрофа в село Карасик, Адамовски район в Оренбургска област е издигнат обелиск. Подвигът за Вл. М. Комаров завинаги остава в историята на световната космонавтика.

С. Динкова

2008 г. Професионално училище на 45 години - една зряла възраст с доказана професионалност и извоюван просперитет

Национална програма Училището - желана територия

    Нашата цел:

1. С изработване на рекламно-информационни материали в чест на 45 годишнината на училището да популяризираме неговото минало, настояще и бъдеще като:

 

 • информираме обществеността на град Силистра за дейността на училището през годините чрез отпечатване на юбилейна брошура;
 • създадем у учениците траен интерес към информационните технологии, като ги ангажираме с изработване на презентации проследявайки техническото развитие на професионалните направления електроника, електротехника, машиностроене и транспорт

 

2. Да възстановим партньорството и установим приятелски отношения със сродни училища извън България:

 • с училище в гр. Дрезден - Германия;
 • училището по металургия гр. Кълъраш, съседен град на Силистра;
 • гимназията в Москва, където е учил В. М. Комаров.

    Какво направихме:

Издададохме луксозна брошура, обобщаваща  в текстов и снимков материал историята на училището и кратък исторически преглед за гр. Силистра. Брошурата ще бъде издадена с превод на английски, немски и руски. Целта ни е да влезем в контакт изпращайки екземпляри от нея, на сродно  училище в Кълъраш /съседен град в Румъния/, на училището в Москва, където е учил патронът ни Комаров, както и в гр. Дрезден – Германия, възраждайки прекъснат контакт с местно училище.

За целта използвахме снимков и текстов материал от Музея на Комаров, който е в сградата на гимназията, както и сведения от Летописната книга, от филма за 40-годишния юбилей, издавани по-рано брошури, интервюта с бивши директори и възпитаници, анкети с ученици.


Надяваме се брошурата да издигне престижа на училището и на учителската професия, да приобщи учениците към живота на гимназията.

 

Използвайки съвременните информационни технологии, в навечерието на празника организирахме състезание за изработване на презентации, които да ретроспектират развитието на техниката в съответните професионални направления през годините. Изработените презентации от направления електроника, електротехника, машиностроене и транспорт бяха оценени от комисия по предварително обявени критерии и представени на юбилейното тържество.

 

Чуждоезикова подготовка

НОВ САЙТ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЪЛГАРСКИ ПОРТАЛ В ПОМОЩ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ РАЗВИВАЩИ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

БЕЗПЛАТНА ПРОГРАМА ЗА ОНЛАЙН СЪТРУДНИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛИ ЗА УЧАЩИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ И ВЪЗРАСТНИ

ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРЕЗ ФУТБОЛ

Специалност Електрообзавеждане на производството

прием след завършен осми клас

Специалността Електрообзавеждане на производството дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и др. видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодадели.


Професионални компетенции:
 
 

 • извършване на монтажни и ремонтни дейности на различни видове електрически инсталации и механизми;
 • анализиране на причините за възникване на аварии и повреди, начините за откриване и отстраняване;
 • проектиране на електрически инсталации за захранване на промишлени предприятия, битови и административни сгради;
 • проектиране на осветителни електрически инсталации за битови, административни и промишлени помещения;
 • използване на електрически измервателни уреди за измерване на електрически величини и изследване на електрически машини;
 • откриване и отстраняване на повреди и аварии в осветителни уредби, електрически двигатели, трансформатори и елтабла;
 • използване на специализиран софтуер за проектиране на електрически схеми и инсталации.

Професионална реализация:

 • Оператори на електрически машини и съоръжения;
 • Монтаж на вътрешни и външни  електрически инсталации;
 • Поддръжка на битови електрически уреди;
 • Ремонт на електрически инсталации в битови и промишлени сгради.

 Завършилите получават:

 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за професионална квалификация „електротехник”;
 • Възможност за продължаване на образованието си или реализация на пазара на труда с високо заплащане.

Пети областен литературен конкурс за написване на стихотворение и есе

25 януари 2010 г.

РЕГЛАМЕНТ

Право на участие имат ученици те от гимназии и СОУ от VIII до XII клас, разделени в три възрастови групи:

 • Първа група - 8 - 10 клас
 • Втора група - 11 - 12 клас
 • Трета група - над 18 години

Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения или едно есе. Възможно е участието и в двата раздела.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕСЕТО:

Есето да бъде до две страници - формат А4, шрифт Times New Roman, размер на буквите 12 pt. В края на конкурсното произведение да има следната информация:

 1. Име и фамилия;
 2. Клас, училище;
 3. Телефон;
 4. Адрес и месторабота.

 СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ - 26.02.2010 Г.

АДРЕС:

ПГМТ "Владимир Комаров" - Силистра
гр. Силистраул. "Петър Бояджиев" № 29
На вниманието на г-жа Евгения Стойкова
e-mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg

Жури ще класира изпратените творби и ще уведоми отличените, които ще присъстват на награждаването. За всяка възрастова група ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и поощрения. Награден фонд - 300 лв.

НАГРАЖДАВАНЕТО НА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРЦИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 16 МАРТ 2010 ГОДИНА ОТ 10:00 ЧАСА В ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

Материалът подготви: Евгения Стойкова
 

 

 

Училищен конкурс "Живот и дело на Комаров"

01.02.2010 г.

РЕГЛАМЕНТ

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:

 

„ЖИВОТЪТ И ДЕЛОТО НА КОМАРОВ”

 

Общи положения:

Училищният ученически конкурс за мултимедийни проекти е посветен на 47-та годишнина от създаването на ПГМТ „Владимир Михайлович Комаров”.

Организатор на конкурса е ПГМТ „Вл. Комаров”.

 

Цели:

Да се даде възможност на учениците от среден курс на обучение, чрез средствата на информационните и комуникационни технологии да покажат знания, умения и компетенции по поставената тема;

Да се стимулират творческото мислене и изявата на учениците от среден курс на обучение;

Да се формират умения и компетенции за работа по проект - самостоятелно или в екип.

Да се популяризира биографията на Патрона на ПГМТ, да се акцентира върху постиженията и делата на Комаров.

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от ПГМТ „Вл. Комаров”.

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. При колективното участие в разработването на един проект могат да участват до 2-ма ученика. За изработването на презентацията да се използва софтуер по избор.

 

Представяне на проектите:

 

Първи етап: Проектите, записани на CD, се предават лично на  Теменужка Николова до 02.03.2010 г. включително, в стая 223 на ПГМТ. След предаване на проектите всеки участник получава номер на регистрация.

 

Втори етап: Разработките се оценяват от комисия, в която участват преподаватели от ПГМТ. Комисията оценява изпратените в указания срок проекти и ги класира съгласно определени критерии.

Всички разработки, получили от 50 до 80 точки, се класират за третия финален етап.

 

Трети етап: Мултимедийно представяне на класираните проекти, което ще се състои на 05.03.2010 г. от 13:00 ч. в ПГМТ „Вл. Комаров” – зала 224. Всеки участник представя своя проект чрез мултимедия в рамките на 10 минути и отговаря на въпроси на комисията.

 

Обявяване на резултатите:

Резултатите в конкурса се обявяват същия ден.

 

Награди:

Наградите се осигуряват от ПГМТ. Всички финалисти получават грамоти, а класираните на първите три места проекти - специални награди.

 

 


ПГМТ „Владимир Комаров” в пределите на самоуправлението

На 09.05.2011 година в Професионалната гимназия по механотехника „Владимир Комаров” се проведе ден на ученическото самоуправление. В инициативата  се включиха 30 ученици от 8-ми до 12-ти клас. Участниците бяха разпределени по съответни длъжности с конкретни отговорности и задължения. Това, което правеше силно впечатление и определяше характера на атмосферата в гимназията бе пределния ентусиазъм, амбицията, мотивацията и желанието на всеки един от участващите да се впише максимално точно и адекватно в заеманата длъжност. Длъжностите директор и помощник директор бяха изпълнявани от Станислав Митев от 11а клас и Тодор Попов от 10а клас.

         Денят протече по предварително утвърден план. През междучасията звуча музика,  непрекъснато се презентираха  успехите на нашите ученици във фоайето на училището, проведоха се часове с  учители – ученици,

Организираха се множество спортни прояви с различен характер, провеждане на „Час без класния” с основен акцент – конкурс за рисунки  „Моята представа за Европа” и спортната надпревара между ученици и учители „На скорост 2”.

         В края на деня бяха обявени и следните номинации:

Най-добър ръководител – Станислав Митев

Най-добър служител – Кирил Пенев и Атанас Руменов

Най-добър учител – Владислав Виденов

Спокойно мога да заявя, че на финала  с приповдигнато настроение всички изпитаха удовлетворение от добре свършената работа и от възможността да се възползват да почерпят знания и опит, като съвсем заслужено получиха и множество похвали и комплименти от ръководството и директора на гимназията инж. Петранка Георгиева, без което инициативата нямаше да бъде факт!

Нека да им пожелаем да вървят все така уверено напред и с доверие към младите хора!

 

 

                                                        Изготвил: Любослав Валентинов Любенов

                                                                           у-к от 12а  клас

 

Друга

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ, ЗА ДА СЪЗДАМ УСПЕШЕН WEB САЙТ

КАК ДА СЕ ПАЗИМ В ИНТЕРНЕТ

ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

САЙТ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИТ

ПОЛЕЗЕН САЙТ ЗА КОМПЮТЪРНИТЕ ВИРУСИ И АНТИВИРУСНИТЕ ПРОГРАМИ

УРОЦИ ПО HTML И PHP

IT КУРСОВЕ НА СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Специалност Автотранспортна техника

прием след завършен осми клас

Практика по ДВГ

Професионално направление:
525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Наименование на специалността:
5250101  Автотранспортна техника

 

Наименование на професията:
525010 Техник на транспортна техника


Регионален ученически конкурс за мултимедийни презентации

25 януари 2010 г.

       Общи положения:

Организатор на конкурса е ПГМТ „Вл. Комаров”, с подкрепата на Регионален инспекторат по образование и Народна Астрономическа Обсерватория „Галилео Галилей”.

Цели:

 - Да се даде възможност на учениците от среден курс на обучение, чрез средствата на информационните и комуникационни технологии да покажат знания, умения и компетенции по поставената тема;

 - Да се стимулират творческото мислене и изявата на учениците от среден курс на обучение;

 - Да се формират умения и компетенции за работа по проект - самостоятелно или в екип.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от регион Силистра, разпределени в две възрастови групи:

 - VIVII клас;

 - VIII клас;

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. При колективното участие в разработването на един проект могат да участват до 2-ма ученика. За изработването на презентацията да се използва софтуер по избор. Отборите, които желаят да участват в конкурса трябва да се регистрират за участие до 15.02.2010 г. в интернет страницата на ПГМТ „Вл. Комаров”, в раздел „контакти” като използват формата за контакт. В полето "текст" да се запишат трите имена на учениците, наименование на училището и име на ръководителя. В полето "относно" да се избере "регистрация", а в полето "до" -  Ръководител КК.


Участие на наши ученици в Национално състезание в град Шумен

19 - 20 март 2010 г.

В състезанието участваха учениците Диян Нейчев Борисов, Айлин Гюрджан Яхя и Теодор Петров Петров от 12в клас, с ръководители Тони Радев и ПДУПД инж. Майя Григорова.

Основните цели на състезанието са:
Да се осигури на учениците възможност да демонстрират теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на автомонтьорски операции, придобити при обучението по професията.
Учениците да изявят формираните в процеса на обучение професионално-личностни качества като комуникативност, трудова дисциплина, етика, работа в екип и др.

Формат на състезанието:
Състезанието се състои от два кръга - теоретичен тест и практически задания. В първи кръг участниците решават теоретичен тест, проверяващ знания и умения по учебните предмети - Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника и Експлоатация на автотранспортната техника.
Във втори кръг състезателите получават практически задания за оценяване практическото приложение на знания, умения и компетенции по професията.

 


Национална конференция по физика

От 7-10 април 2011г. в София се проведе 39-та национална конференция по физика.

От ПГМТ „Вл. Комаров” участваха два екипа:

Емилиян Спасов и Благовест Христов - 8 клас специалност „КТТ” и Калоян Димов и Любослав Любенов - 12 клас специалност „КТТ”

От 50 презентации от цялата страна, тази на дванадесетокласниците беше класирана  на първо място и се представи на последния етап.

Екипът получи специални поздравления от проф. Лалов, председател на Съюза на физиците в България!

Браво!!!

2008 г. Изграждане и поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа

Национална програма Училището - желана територия

При изпълнение на дейностите по проекта взеха участие голяма част от представителите на училищната общност:
класни ръководители и учители
участваха
при организиране на работни срещи, събиране на информация за размерите на униформите на учениците, съдействие при извършване на проба на облеклата, при получаване на облеклата, при извършване на анкетните проучвания;
учениците и техните родители
участваха с идеи, подпомагаха провеждането и обобщението на анкетните проучвания, съдействаха за уточняване на номерацията и пробите на облеклата; 

Основни резултати:

 1. Учениците от випуск 2006/2007 г. получиха ежедневни ученически облекла, състоящи се от: 2 броя спортни панталони (зимен и летен); спортно сако; 2 броя ризи с дълъг ръкав; 2 броя тениски с къс ръкав.
 2. Бяха изработени и доставени отличителни знаци на ПГМТ „Вл. Комаров”, за учениците от VIII, IX, XI, и XII, както и за всички учители и служители на гимназията.
 3. Постигнат бе социален ефект за родителите, които заплатиха само 30 % от стойността на униформите.
 4. Поставено бе началото на традиция за въвеждане на униформено облекло за всички ученици на ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра. 

Участие в Националната младежка научна сесия в град Ловеч

9 април 2010 г.

Иван Валентинов и Светлин Андонов от 11а клас участваха в научната сесия с презентации на тема: "Физиката в киното". Научен ръководител на Иван и Светлин е г-жа Иванка Йонкова - преподавател по физика в гимназията.

Конкурс за Деня на земята

От 14.04 – 22.04.2011 година се организира и проведе конкурс за изработване на пана, макети, модели и костюми от отпадъчни материали.

Организатори на конкурса са Община Силистра и ЦУТНТ. В конкурса участваха ученици от 5 до 12 клас, в две възрастови трупи. ПГМТ „Владимир Комаров” Силистра спечели призовите места в групата 9-12 клас.

 

І място – Йордан Димов и Добрин Красенов от 11 б клас с „Еко полюлей”

ІІ място – Васил Белев и Николай Тодоров от 12 а клас с „Моята еко дама за бала”

Спечелени бяха и две поощрителни награди:

● Елица Николова от 12 а клас с „Прасе”;

● Елисавета Камарашева от 9 в клас с „Цветя от бутилки”

Ръководители на учениците са Христина Димитрова и Даниела Богданова.

2008 г. Отбелязване на 130 години от освобождението на родния край - извор на национална гордост и достойнство

Национална програма Училището - желана територия

Убедени сме, че историята на родния край винаги оказва влияние върху подрастващите с достиженията на миналото и революционните борби. Тя е неприсъхващ извор на кристално чист патриотизъм и заслужена национална гордост и достойнство. Запознавайки се с волята, смелостта и героизма на борците от родния край, учениците ще достигнат до извора, който ражда мъжество и оптимизъм на революционера - високата му нравственост, цел да служи на народа, убедеността и справедливостта на делото, на което се е обрекъл.

Обща цел:
Стимулиране на интелектуалното, творческото и духовното развитие на учениците, чрез извънкласни и извънучилищни дейности по родна история.

Целева група
В изпълнението на проекта и неговото успешно финализиране участва работна група от 22-ма ученика от 9  до 12 клас от ПГМТ “Владимир Комаров”.

 Основни резултати:
 1. Учениците разшириха и обогатиха своите знания за националноосвободителното движение в родния край чрез:

 • изработване на библиографска справка, записки от проучването, спомени, сведения и снимки на паметници, дневници, публикации, печатни издания, книги, бюлетини;
 • посещения на селища, музеи, паметници и места, свързани с освободителната борба.

 2. Създадена информационна база данни – летопис и изработени следните материали:

     албум със снимки на паметници, обекти, срещи и посещения;

     кът с материали от изследователската дейност в гимназията;

     юбилейна дипляна за най-значимите обекти и събития;

     доклади на учениците за исторически обекти и събития;

     презентации на учениците за исторически обекти и събития;

     сайт с информация за дейностите по проекта.

 3. Проведена бе конференция на тема “130 години от Освобождението на Силистренския край” с представители на партниращите организации, училищната общност и широката общественост на гр. Силистра.

История


Имало едно време.........

Всички приказки започват така.

Нашата приказка е истинска и започва така:

Има едно училище! С името на космонавта Комаров!

Едно достойно българско училище, което вече 47 години

обучава и възпитава своите момичета и момчета,

изграждайки у тях съзнанието на достойни български граждани.


ТЕХНИКУМЪТ

Годината е 1963 година!

29 март 

С решение на Министерството на народната просвета и със заповед № 1-11а в гр. Силистра се открива техникум по механотехника с директор инж. Георги Маринов Георгиев.

На 15.09.1963 г. започва първата учебна година с екип от 12 учители, майстори, служители и 140 ученици.

 

още история

По това време е разформировано ВНВИСУ „Г. Дамянов” и цялата дейност на техникума по механотехника се насочва към прехвърляне на част от военното имущество за нуждите на новото училище. Получени са 3000 тома техническа, обществено-философска и художествена литература, разрези на двигатели марка „Дайц” и „Форд”, плакати, схеми и други нагледни средства.

До 14.ІХ.1963 г. седалището на техникума остава във Втора гимназия. През октомври е издадена заповед за преместване на техникума в сградата на бившия дом на Народната армията, а месец по-късно за учебни работилници са определени два учебни корпуса от лабораториите на ВНВУ „Г. Дамянов”   . На ръце ученици и учители пренасят повечето от учебната техника. Монтирани са получените от МНП и от предприятията на град Силистра първи тежки машини-стругове, бормашини и фрезмашини. За кратък срок е извършен ремонт на помещенията и  отново цялото имущество на техникума се премества - този път в сградите в района на бившето военно училище. Старата казармена постройка е превърната в общежитие за 70 ученика.

 

С ентусиазма на създатели

1964/65 г.

Приети са 4 паралелки ученици по специалностите: ”Електрообзавеждане на промишлени предприятия”, „Технология на машиностроенето - студена обработка”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология на машиностроенето – топла обработка”.

До края на август 1964 г. преустройството е напълно завършено. Създадени са леярна с вагрянка, ковашко отделение с 12 работни места и механичен пружинен чук, стругарско отделение с 12 струга и други металообработващи машини.

Малко училища в страната могат да се похвалят с такова бързо преустройство за производство на собствена продукция.

Благодарност към всички ученици, които влагат хиляди часове доброволен труд, превърнали се от деца в строителни работници, монтажници, техници. Производствената дейност е насочена към усвояването на стругове-тип „Стомана” и „Дунав”.

 

16.03.1969 г.

През 1969 г. училището приема за свой патрон името на руския герой, летецът космонавт Владимир Михайлович Комаров. А през май следващата година е завършена и приета от държавната комисия новата сграда на техникума. Осъществена е една отколешна мечта, с която са живели, работили и учили вече десетки учители и над 4000 ученици.

 

Нашият патрон

Космонавт

Откривател

Мечтател

Астронавт и изпитател.

Руснак - два пъти космически герой

Оптимист

Владимир Михайлович

 

Със задъхания темп на времето....

1968/69 г.    

Направена е първата копка на централния корпус на техникума. За директор е назначен Здравко Константинов.

За славните времена на всеотдайност и неуморен труд разказва Никола Пенев - ръководител на школата по радиоелектроника и автоматика: „Бе пролетта на 1969 г. и нашият колектив реши да използва пролетната ваканция най-рационално, тъй като разработките за прегледа на Техническото и научно творчество на младежта /ТНТМ/ бяха на етап монтаж и пробни изпитания и трябваше да се отстранят евентуалните недостатъци. Получи се така, че докато учениците не пуснаха апаратите или устройствата, не искаха да си отиват в къщи. Бащите им носеха храна в работилниците и изразяваха възхищението от трудолюбието на своите деца. На умората никой не обръщаше внимание. Затова пък на празника на Славянската писменост нашият колектив дефилира заедно със собственоръчно изработения робот с дистанционно управление, който пред трибуната вдигна ръка за поздрав, със свежа роза в нея.......”

„Дойде и дългоочакваната изложба на ТНТМ през същата година. Представихме се с действащ макет на електрически влак с електронно управление, усъвършенствувана обучаващо-изпитваща машина „М68”, автоматично кодираща се обучаващо-изпитваща машина „М69”, робот с програмно управление, електронни системи за онагледяване на учебния процес по електрически машини, демонстрационни табла и др.

За своите постижения колективът ни завоюва І-во място в окръга и получи правото да участва във ІІ-рия Национален преглед на ТНТМ. Така поставихме началото на нашата златна щафета.......”

 

Благословени златни години!

1970 г.                            

Новата сграда на техникума е завършена. С въвеждането и в експлоатация се разгръща творческият потенциал в техникума. Въведена е кабинетна система на обучение, която улеснява и учители, и ученици за провеждането на пълноценен учебен процес.

За овладяването на професии с широк политехнически профил благоприятства „комсомолският завод”. Общественополезният труд е една от формите, гарантираща пълноценна реализация и готовност за труд.

Значими са постиженията в прегледа за Техническото и научно творчество на младежта. В кръжоци са обхванати над 50 % от учениците в техникума. Най-голямото удовлетворение за вложения труд от кръжочниците и техните ръководители са шестте златни значки и двата вимпела за високи постижения на националните прегледи на ТНТМ.

Традиция в културната история на техникума е фестивалът, който се провежда ежегодно през месец февруари. По случай 18-годишнината от създаването на техникума този празник минава под наслов „България-земя на герои”. Звучи музиката на Й. Кукузел, нашепват своята история българските хроники и летописи. Интересен и радостен е фактът, че главният художествен ръководител, режисьор и сценограф на фестивала е ученикът Иван Димитров от ІV-ти курс. Възпитателната работа на училището  е изразена в стиховете - призив на ученика Красимир Христов от ІІІ в курс:

„Да се издигнеш в небосвода,

високо в облаците бели

и да примамваш ти народа

за подвизи чутовно смели.”

В истински полет е и спортната слава на техникума. Известни на цялата страна са постиженията на майстора на спорта Петър Христов - световен шампион по вдигане на тежести за юноши през 1980 г.

 

1977-1987 г.

Десетилетие, в което водещ е лозунгът „Интензификацията на учебния процес: електронизация и автоматизация на обучението и управлението в училищата.”

В свое интервю директорът инж. Петър Христов споделя: „Цялата ни бъдеща дейност ще е подчинена на основната задача да интензифицираме и стабилизираме учебния процес чрез неговата автоматизация с мини и макро електронно-изчислителни машини.

С автоматизацията на обучението си поставяме няколко основни цели: да изведем опит, който да се разпространи и използва от всички училища; да научим нашите възпитаници да работят, поддържат и внедряват електронно-изчислителната техника във всички сфери на материалното производство; да се автоматизира управлението на образованието в окръга. Първите успехи са налице. Изграден е изчислителен център с 6 микропроцесорни системи, предстои монтажът на електронно-изчислителна машина „СМ 4”.

В техникума работят учители-професионалисти, под чието ръководство ежегодно учениците произвеждат промишлена продукция за 350 000 лв.: хиляди осветителни тела, стотици бормашини, електронно-измервателни уреди и др.

С учениците от ІХ и Х клас на ЕСПУ, които придобиват трудово-политехническа подготовка в техникума се произвеждат платки в размер на 200 000 лв., а също и детайли за завод „Кап. Мамарчев”. Ново направление е научно-приложната работа. На базата на сключен договор с ВМИ-Варна създадохме колективи за разработка и внедряване на уреди за автоматизация на производството и контролиране на технологични процеси. В процес на усвояване са няколко електронни изделия за нуждите на корабостроенето, с което ще се спре вноса от чужбина.”

В резултат на високата професионална квалификация на педагозите, както и на всеотдайността и упоритостта на учениците ТМТ „В. Комаров” става носител на званието „Образцов колектив” 3 пъти поред. Определена заслуга за това има умелото ръководство на четирима директори - Георги Георгиев, Здравко Константинов, Гани Керчев и Петър Христов.

 

Нашият училищен музей

1981 г.

В чест на 1300 години от създаването на българската държава в техникума по механотехника е изградена музейна сбирка. Училището е наградено с юбилеен медал „1300 години България.”

Думи на основателката на сбирката инж. Донка Георгиева: „С учениците от първия кръжок „История на техниката” 1978/80 г., главен отговорник, на който бе Емил Илиев от ІVб курс, съставихме план за работа и започнахме дейността по издирването на всички учители, преминали през техникума за 20 год. Какво бе моето учудване, когато се установи, че техният брой е над 200. Бивши учители на ТМТ „Вл. Комаров” открихме в Монголия, Тунис, Ленинград днес (Санкт-Петербург), няколко от тях бяха вече кандидати на науките...... Дори една от своите летни почивки аз прекарах в обиколка от град на град, за да открия петимата от най-старите преподаватели.”

Сега музейната сбирка разполага с две зали, изпълнени със снимки, награди, купи, медали, свидетелстващи за постиженията на училището в областта на науката, техниката и спорта. Там са съхранени и макети на металообработващи машини, изработени от ученици и учители, електронното атракционно влакче, първият „училищен” автомобил и др. предмети.

Музейната сбирка е гордост  не само за училището, но и за града. Особено висока оценка бе дадена от тогавашния министър на народната просвета проф. Александър Фол и колегиума на Министерството при посещението в техникума през 1982 г.

                  

1982 г.                 

Открит е бюст-паметник  на патрона „Вл. Комаров” и е учреден приз „Вл. Комаров”

 

1984 г.

Създадена и обзаведена е микропроцесорна лаборатория и вътрешноучилищна телевизионна мрежа.

 

1986 г.

Техникумът е награден със Златен орден на труда.

 

1987 г.

От 01.01.1987 г. директор на училището е Витош Попов.

 

25 години - В строя на първите

В навечерието на 25-годишния юбилей на ТМТ „Вл. Комаров” колективът отчита своите постижения под наслов - „В строя на първите”, защото:

Училището разполага с кабинети, лаборатории, учебни работилници. Те са включени във вътрешноучилищна телевизионна система, чрез която могат да се излъчат учебни филми по всяко време на урока.

Към техникума е изграден учебно-професионален комплекс, в който завършилите десети клас на ЕСПУ /гимназиите/ могат да кандидатстват за обучение в специалностите: Монтьор на електронно-изчислителна техника или Монтьор на ел. машини, уреди и устройства.

В техникума са създадени добри условия за извънкласна кръжочна дейност. В изградените над 28 кръжочни форми по техническо и научно творчество, художествено естетически форми, спорт и туризъм, разширяват своя кръгозор стотици момчета и момичета.

Забележителни са успехите на клуба за ТНТМ. Доказателство са завоюваните вече 11 Златни значки и 1 бронзова, както и придобилите право да продължат образованието си във ВУЗ без приемен изпит 67 ученика.

 

Дългият път през годините

15.02.89 - 15.09.92 г.

Завършени са 4-те етажа на третия корпус на училището. Материално-техническата база се обогатява с 12 учебни кабинети и лаборатории, актова и лекционна зала, училищна кафе сладкарница, планетариум и астрономическа обсерватория.

 

1993/94 г.

Първи прием на ученици след завършен 7-ми клас по специалността „Промишлена електроника с интензивно изучаване на английски език”.

30 години ТМТ „Вл. Комаров”

30 години - само миг от вечността, но за едно училище – достатъчно време, за да се утвърди и превърне в средище за професионално и нравствено възпитание на онези млади хора, които завинаги обричат себе си на любовта към техниката.

С името на ТМТ „Вл. Комаров” се свързва подготовката на кадри за слаботоковата, силнотоковата и хранително - вкусовата промишленост,  както и за машиностроенето.

Динамичните промени в живота налагат своя отпечатък и в класните стаи. На младите хора са необходими не само технически знания и умения, но и правилен поглед както по отношение на икономиката, така и по отношение на управленската дейност. Затова освен средно образование и професия, учениците, които желаят, могат да се включат в организираното по учебен план от МОНК икономическо и управленско обучение. Завършвайки техникума, те получават професионална квалификация „мениджър”, която ще им позволи да се включат в частния бизнес.

Добра дума и за учителя, за онзи, който с всеотдайния си труд води към тайните и върховете на знанието своите възпитаници. И вечната неудовлетвореност от постигнатото, както и амбиция за съзвучие в живота: „Това, което вчера беше постижение, днес е застой, а утре - изоставане!”

 

1994/95 г.

Открита е специалността „Автомобили и кари”

 

1997/98 г.

Участие на техникума в изпълнение на проекта ФУСО по линия на ФАР. Защитен и реализиран училищен проект на тема „Ефективно използване на училищната TV система, изцяло финансиран от инициативния фонд към проект ФУСО със сумата 10 млн. лв., с което е осигурено ново оборудване на училищната TV система.

 

Летописите говорят

28.03.1998 г.

На тази дата тържествено беше отпразнувана 35-годишнината от създаването на техникума. По този повод в салона на драматичния театър „Сава Доброплодни” се проведе вълнуващо тържество, на което присъстваха настоящи и бивши учители и ученици, родители, потребители на кадри, гости и приятели на техникума. Приветствено слово произнесе директора Витош Попов. От името на Училищното настоятелство приветствие поднесе инж. Емил Гойчев - председател на настоятелството. Ивайло Терзийски - възпитаник на техникума изпълни свое стихотворение, посветено на училището. Поздравление поднесе и депутатът Любомир Божков, възпитаник на техникума.

Поздравителни адреси поднесоха „Оргтехника” АД, Общинския съвет, професионалните учебни заведения, фондация „Отворено общество” и „Екохоризонти”.

 

09.09.1998 г.

Фирмата, определена да достави оборудването за  училищната TV система, изпълни задължението си по договора и предаде на техникума 10 цветни телевизора „Panasonic”, видео камера „Panasonic”, 3 видеомагнетофона, 3 радиотелефона и сателитна антена.

 

15.09.1990 г.          

С пожелания за успехи, с духовно извисяване и надежди е открита учебната 1999/2000 г. с изпълнен план - прием.

Нов момент в съдържанието и организацията на учебно-възпитателния процес е внедряването на нов учебен план, съгласно който учениците от VІІІ - ми клас ще се обучават в продължение на 6 години, а тези от ІХ - ти клас - 5 години.

С новия учебен план се въвеждат и нови учебни предмети като:

 • Информатика;
 • Информационни технологии;
 • Психология и логика;
 • Етика и право;
 • Свят и личност;
 • Музика;
 • Изобразително изкуство.

Съгласно закона за професионалното образование, завършилите техникума ще получат диплом за средно образование и свидетелство за ІІІ - та професионална квалификационна степен.

 

ГИМНАЗИЯТА

23.04.2000 г.         

Със заповед РД 14-48/24.04.2000 г. на министъра на образованието и науката, техникумът се обединява със СПТУ „Г. С. Раковски” /училището по транспорт/ и се преобразува в Професионална гимназия по механотехника „Вл. Комаров”, считано то 1 юли 2000 г.

В гимназията учениците се обучават в пет специалности:

В VІІІ - ми клас:

 • Промишлена електроника;
 • Електронно-изчислителна техника.

ІХ - ти клас:     

 • Електрообзавеждане на промишлени предприятия;
 • Автомобили и кари;
 • Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост.

 

Второто начало....

15.09.2000 г.

В летописа на гимназията тя фигурира като първа учебна година на Професионална гимназия по механотехника „Вл. Комаров”, обединила се със Средно професионално техническо училище по автомобилен транспорт. 533 ученика, са разпределени в 23 паралелки. От 17.04.2001 г. директор на училището е Валентин Александров Петров, тогавашен помощник директор по учебната дейност.

 

24.05.2001 г.

Слънчев майски ден озарява празника на Славянската писменост и култура. В двора на училището 525 ученика са поздравени от директора и след кратко тържество, се отправят на празнично шествие към централния площад „Свобода”. Гордост на гимназията са учениците:

-          Димитър Димов - ІІІд курс, класиран на трето място в републиканския кръг на олимпиадата по Техническо чертане;

-          Павел Павлов - ІVа курс, класиран на трето място в олимпиадата по математика;

-          Николай Желев - ІVг курс, класиран на второ място в състезанието по безопасност на движението.

 

Златните  страници на гимназията

20.11.2002 г.            

На тази дата училището ни се регистрира в Европейската училищна мрежа „European school net”. Екип от 5 учители и 8 ученика взе участие в програмата „Европа в училище”, чрез разработване на интернет проект на тема „Моят роден град Силистра, като част от Европа”.

В тази връзка учениците от VІІІа и Ха класове проведоха вечер на английския език на тема „Моят град Силистра е част от Европа” с ръководител Татяна Кинджакова. По време на вечерта бяха представени историческите и културните забележителности на нашия град и на училището ни като фактори, влияещи върху културното и икономическо развитие на Силистра.

През цялата учебна 2002/2003 учебна година учениците от VІІІа и Ха класове работиха по проект „Безопасно движение”, по Българо-американски проект „Гражданин”, спуснато от център „Отворено образование”. Целта на тази програма е да направи от учениците активни участници в живота - да се научат да идентифицират местни проблеми, да ги решават като търсят информация, изследват проблемите, предлагат решения и разработват план за действие. Същият е защитен на национално равнище в град Приморско, където учениците печелят второ място от общо 12 отбора и получават правото да участват и представят проекта си по време на Българо-руския международен лагер от 03 до 10.07.2003 г. град Несебър.

На 31.10.2003 г. с поставянето на изкуствени неравности по ул. „7-ми септември” в района на ПГМТ „Вл. Комаров” е завършена реализацията на проект „Безопасно движение”.

Ние и Европа

22.03.2003 г.          

Екипът, участващ в инициативата „Spring Day in Europe” организира и проведе тематична вечер със състезателен характер с представителни отбори на всички средни училища от гр. Силистра под наслов „Знаеш ли, че си европеец?”. Прочетено е и приветствие от Романо Проди - председателстващ ЕС.

Като израз на признанието и значимостта на идеята, представена в този проект, учител от екипа - Анета Стоянова участва в международна конференция в Брюксел от 14 до 18.02.2003 г.

 

20.06.2003 г.

Регионалният инспекторат по образованието издаде сборник с материали на тема: „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”. Един от уроците по литература е на г-жа Евгения Стойкова, изнесен с ученици от ІХа клас – „Трагичният път на Креон”. Учителката е сертифицирана с право на разпространение на този проект, който е подготвен от Международната асоциация по четене и Университета на Северна Айова, спонсориран от института „Отворено общество” от Ню Йорк и фондация „Отворено общество” – София, осъществен съгласно договореност с МОН.

ПГМТ „Вл. Комаров” подписва договор по програма ФАР с МТСП за следните проекти, реализирани в гимназията:

 1. По програма „Инициативи на пазара на труда”

Проект „ Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда на групи в неравностойно положение чрез квалификация и преквалификация” Участват: инж. Петранка Георгиева, инж. Величка Белева, инж. Иванка Табакова и Керанка Георгиева.

 1. По програма „Насърчаване на заетостта сред младежите”

Проект „Повишаване адаптивността и пригодността сред младите хора чрез професионално обучение;

 1. По програма „Учене през целия живот и професионално образование и обучение”

Проект „Непрекъснато професионално образование и преквалификация на младите хора - основание за европейско измерение на образованието и успешна трудова реализация” Участват: инж. Петранка Георгиева – ръководител на проектите, инж. Иванка Табакова и Керанка Георгиева.

Превърна се в традиция Денят на Европа в училище да бъде обявен за Ден на ученическото самоуправление - мероприятие от национален характер. С конкурс са избрани директор, помощник директор, преподаватели и охрана. Всички се отнасят отговорно към поетите длъжности. Най-добрите „преподаватели” са отличени с поздравителни адреси.

Не са малко учениците, които вземат участие в национални и регионални литературни конкурси. През учебната 2003/04 г. есето на Джихан Мустафа Юсуф от ХІв клас е класирано на ІІ-ро място в националния конкурс „Живеем в земята на Ботев”, ученик на г-жа Е. Стойкова.

По случай 1900 г. от създаването на гр. Силистра участие в регионалния литературен конкурс „Силистра – приказка за яка крепост” вземат участие Живко Петров и Веселин Димитров, завоювали ІІ място за есе и стихотворение, ученици на г-жа Е. Стойкова е г-жа Е. Савова.

 

15.01.2007 г.

На 13, 14 и 15.01.2007 г. се състоя презентация на материали, по случай влизането на България в Европейския съюз, с учениците от VІІІ до ХІІІ клас.

Филмът е подготвен от инж. Величка Белева, а обясненията поднесени от Лилия Денева и Мария Кръстева. Проведе се и тест с учениците от ХІІ-те класове. Работите на най-добрите ученици са изпратени в РИО на МОН за награждаване.

Десетдневката на Комаровци

02.03.2007 г.

Обявена е десетдневка за изяви по катедри в чест на патронния празник 16.03.2007 г. ПГТМ „Вл. Комаров” чества 44 г. от създаването си. Десетдневка откри катедра „Чужди езици” - ученици изготвиха табла за Лондон на английски език, за Москва на руски език, за Вл. Комаров”. Също от ученици са изработени поздравителни картички на различни чужди езици, с които поздравяват всеки учител, както и ръководството на гимназията.

 

05.05.2007 г.            

Ден на катедра „Хуманитарно направление”. В чест на Деня на икономиката г-н Димитър Драгнев подготви състезание между учениците от 12-те класове. Проведе се и викторина с всички ученици. Материята бе поднесена във вид на компютърна презентация. Най-активно участваха Момчил Александров и Владимир Колев от ХІІг клас -първо място; Петър Хотинов и Християн Куртев от ХІІа клас - второ място; Илиан Маринов - ХІІв клас - трето място.

 

06.03.2007 г.                      

Катедра - „Природо-математически науки”. В чест на празника под ръководството на г-жа Иванка Йонкова са направени физични експерименти и електронни разработки с практично приложение. Проведе се и състезание по класове за най-бързо решаване на задачи.

06.03.2007 г.

Ден  на електрониката. Негови организатори са ученици и учители от професионално направление „Електроника и електротехника”. На празника са показани презентации за ролята и мястото на електрониката и на информационните технологии през погледа на ученици от специалностите - „Промишлена електроника” и „Компютърна техника и технологии”. На първо място се класира екипът от ХІІа клас с р-л инж. Светла Гойчева; на второ място - ХІа клас с р-л инж. Майя Григорова; на трето място - ІХа клас с р-л инж. Величка Белева. На победителите са раздадени награди. За всички гости е подготвена викторина с въпроси от областта на техниката. Гост на празника е Цветана Игнатова - зам. кмет по Хуманитарни дейности при община Силистра.

 

08.03.2007 г.

Катедра „Автомобилен транспорт и БДП”. Ученици и учители изготвят табла за историята и бъдещето на транспортната професия. Проведена е викторина с награди. Направена е демонстрация на уменията за управление на картинг /теория и практика/. В часовете по „Автомобилна техника” инж. Емел Рушидов направи представяне на новата парадигма в образованието в съответния час.

 

09.03.2007 г.            

Направление „Електротехника и енергетика” с оригинални инициативи се представиха учениците и учителите от това направление:

 • Ученици от Ха клас направиха две табла, илюстриращи енергийната система на Република България;
 • На 8-ми март учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството” посадиха дръвчета в Алеята на Комаров в училището;
 • Проведе се състезание по теория на професията. В него участваха ученици от ІХ до ХІІ клас. Отборите трябваше за най-кратко време да отговорят на въпроси, зададени от компютър. В зависимост от класирането всички ученици получават награди;
 • Проведе се състезание по практика на професията. В него взеха участие 5 отбора от Х до ХІІ клас. Задачата им е да свържат измервателни уреди по зададена схема. Всички ученици се справиха отлично, а класиралите се отбори получиха награди;

 

10.03.2007 г.

По повод патронния празник на ПГМТ „Вл. Комаров” – РИО на МОН и ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра, обявяват втори областен вече традиционен конкурс за написване на стихотворение и есе на тема: „Нищо в живота не е в състояние да ни свали от седлото”. Комисия в състав - председател  г-жа Евгения Стойкова, учител по БЕЛ и членове - Николай Валентинов -ХІІа клас, Ивелин Колев - ХІІа клас, Йоана Раева - ХІа клас, Борислав Тодоров - ХІб клас, провери над 50 есета от гимназията и областта.

              Класирането е:

            І  група - VІІІ клас

                   1. Георги Веселинов Дечев - ПГМТ

                   2. Марин Димитров Маринов - ПГМТ

                   3. Марио Валентинов Мирчовски - ПГМТ

            ІІ  група - ІХ - ХІІ клас

1. Мими Иванова Великова - ПГ по СУНУ - Хб клас

2. Живко Петров Димитров - ПГМТ - ХІб клас

3. Пеньо Пенев - ПГ по СУНУ

             Поощрителна награда на Андрей Андреев - ПГМТ ХІа клас

 

15.03.2007 г.

В чест на патронния празник представители от всички класове проведоха кръгла маса на тема : „Училището - желана територия”. Ръководители са Евгения Стойкова и Мария Кръстева. Присъстват класните ръководители, учители и ученици. След дълги разисквания участниците взеха решения, касаещи учебния процес, спортната дейност и извънкласните мероприятия за следващата учебна година.

 

16.03.2007 г.         

Патронен празник на ПГМТ „Вл. Комаров”. Кулминация на празника е тържеството на 16.03. Тогава се освети училищното знаме на гимназията. Отец Георги Попов от силистренския храм „Св. Петър и Павел” освети ново училищно знаме, на което пише: „Професионална гимназия по механотехника” Г-н В. Петров, директор на гимназията, поздрави всички ученици, учители и служители и връчи Поздравителен адрес на ученици и учители, участвали активно в подготовката и провеждането на празника. Връчи грамоти на класиралите се ученици в конкурса „Нищо в живота не е в състояние да ни свали от седлото”.

 

11.05.2007 г.

На този ден се проведе първото но рода си в училището „предаване на живо” - Памет Българска. Участваха Силвия Красимирова, Любослав Валентинов - VІІІ клас и Борислав Тодоров, Красимир Пиров, Живко Петров от ХІб клас. Компютърната презентация изготвиха Георги Дечев и Трифон Иванов от VІІІ клас. В ролята на водещ беше Йоана Раева от ХІа клас.

Под ръководството на г-жа Е. Стойкова учениците задълбочено се подготвиха и говориха за делото на светите братя-славянските равноапостоли Кирил и Методий, чиято памет църквата чества на 11.V.

Пожеланието в края на предаването беше това да е начало на традицията в ПГМТ „Вл. Комаров” - ПАМЕТ БЪЛГАРСКА.

 

18.05.2007 г. - м. ІХ.2007 г.

 Одобрени проекти от МОН в ПГМТ „Вл. Комаров”

По програма „Училището - желана територия на ученика”

Модул „Ритуализация на училищния живот”

 • Проект „Професионално училище на 45 години-една зряла възраст с доказана професионалност и извоюван авторитет”

Дейности: Издаване на информационна брошура и компютърни презентации по професионални направления.

Екип: инж. Иванка Табакова - координатор

         Емилия Савова - ръководител на проекта

         Евгения Стойкова - редактор на брошурата

         Анета Стоянова - предпечатна подготовка и преводи

         инж. Стойка Динкова - информационно обезпечаване

 • Проект „Утвърждаване и развитие на училищните традиции чрез въвеждане на униформено облекло”

Екип: инж. Атанаска Билчева - координатор

         инж. Илиана Жекова - ръководител на проекта

         инж. Величка Белева - информационно обезпечаване

         инж. Димитрина Тихова - материално техническо обслужване

                                                                                                  

01.11.2007 г.

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България номинира за Директор на годината г-н Валентин Александров Петров, директор на ПГМТ „Вл. Комаров” за учебната 2006/07 г. за принос в развитието на образователната система.

                    Още един литературен конкурс набира скорост , за да стане традиционен в историята на училището - „Знанието /не/ е сила”.

 

29.06.2007 г.           

На 29.06.2007 г. бе проведено тържество за приключване на учебната 2006/07 г. На дипломиралите се 93 випускника бяха връчени дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за ІІ-ра професионално-квалификационна степен. Първият европейски випуск положи тържествена клетва:

              Заклевам се -

Твърдо да вървя по стъпките на Солунските първоучители и да бъда верен на думите на Константин - Кирил Философ „Аз малко ги учих, а те много научиха”

           Заклевам се -

Да обичам Родината си и като стана висш държавник да направя така, че другите след мен да обичат и държавата си.

           Заклевам се -

когато срещна Учителя си на улицата - да му сваля шапка.

           Заклех се!

 

 

 

 


2004/2005 г. Непрекъснато професионално образование на младите хора основание за европейско измерение на образованието и успешна трудова реализация

Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

Програмата "Учене през целия живот и професионално образование и обучение" се финансира от Национална програма ФАР за България и нейната основна цел е намалямане на безработицата в регион Силистра. Конкретната цел на програмата е повишаване на мобилността, конкурентноспособността и пригодността за заетост на младите хора чрез професионално обучение и преквалификация в съответствие с динамиката на трудовия пазар.
Реализираният по тази програма проект от ПГМТ "Вл. Комаров" е свързан с професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи на възраст от 16 до 29 години с различно образователно ниво, обучение на обучители и обучение на наставници.
Производственото обучение се извърши в партньорство с фирмите: КАУМЕТ АД с. Айдемир, ЕТ КЛИМАТИК ГАРАНТ Силистра, РЕСПЕКТ ООД Силистра, ЕТ ТОШКО ТОДОРОВ Силистра, ЕТ АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ Силистра, РУ АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Филиал Силистра.

Организирани и проведени бяха следните обучения:

1. Краткосрочни курсове за обучение на преподавателите за работа с модерно оборудване и технологии и наставници за усвояване на педагогически умения.
2. Квалификационни курсове по следните професии:
   -  Оператор на металорежещи машини;
   -  Монтьор на електродомакинска техника;
   -  Монтьор на автоматизирани системи.
3. Квалификационен курс за част от професията Монтьор на електродомакинска техника, отпаднала от образователната програма.

Резултати:

1. От планираните да бъдат обучени 67 младежи, успешно завършиха обучението си 58, което означава ефективност на проекта - 87%. Всички те получиха документ за придобита професионална квалификация - 12 от тях удостоверение, а 46 свидетелство за втора ПКС.

2. 97% от всички участници в курсовете са млади хора от 16 до 29 години, съгласно изискванията на програмата и предимно каткосрочно безработни - 64%.

3. Представителите на малцинствените групи са 39% от всички обучени, което е безспорно доказателство за усилията на екипа за тяхното интегриране и социализация.

4. Бяха обучени 15 изявени работници от фирмите партньори като наставници на обучаемите.

5. На 7 от обучените млади хора бе предоставена възможност да подпишат безсрочни трудови договори с две от фирмите партньори по проекта - 5-ма младежи в ЕТ Александър Ковачев и 2-ма в ЕТ Тошко Тодоров.

6. В изпълнението на проекта севключиха 29 преподаватели - 9 от ПГМТ "Вл. Комаров" и 14 от РУ "Ангел Кънчев".

Оценка на проекта:

Съгласно изискванията на програмата всички безработни лица, участвали в курсовете за квалификация и преквалификация попълниха анонимни анкетни листове, с което направиха оценка на дейностите по проекта, нивото на организация, качество на обученито и др.

 

2004/2005 г. Инвестиция чрез професионално обучение залог за трудовата реализация на младите хора

Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейската комисия

Проект "Инвестиция чрез професионално обучение залог за трудова реализация на младите хора" стартира на 1.04.2005 г. с подписване на договор между МТСП, в качеството си на Изпълнителна агенция по Програма ФАР 2002 "Икономическо и социално сближаване" и ПГМТ "Вл. Комаров", като Водеща организация.
С финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и на българското правителство, проектът Насърчаване на заетостта сред младежите има за цел да подпомогне интегрирането на младите хора на пазара на труда, чрез осигуряване на по-добри възможности за заетост и развитие на безработни младежи от 18 до 29 години.
Основната дейност по изпълнение на проекта е организиране на квалификационни курсове за следните професии:
   -  Монтьор на машини и съоръжения за обработка на металите;
   -  Монтьор на автоматизирани системи;
   -  Монтьор на машини и съоръжения в ХВП.

В проекта бяха обхванати следните целеви групи:
   -  Младежи от 14 до 24 години с основно и средно образование, без професионална квалификация и опит;
   -  Младежи от 19 до 24 години с професионална квалификация, но без трудов стаж.
Изборът на целевите групи бе извършен в сътрудничество с Дирекция Бюро по труда - град Силистра, на базата на задълбочен анализ на безработицата, търсенето и предлагането на работна сила и отрасловата структура на региона.

Производственото обучение се извърши в партньорство с фирмите: ООД Мир Силистра, Лесилмаш-98 АД Силистра, ЕТ Тошко Тодоров Силистра, и асоциираните партньори: Агрокомб АД Дулово, Актуал ООД Силистра, Каумет АД Силистра, ЕТ Александър Ковачев Силистра.

Резултати от изпълнението на проекта:
1. Обучени 51 безработни лица, от които 15 младежи получиха свидетелство, а 36 - удостоверение за професионална квалификация. Това означава 100% ефективност на проекта;
2. Проведено обучение на работното място във фирмите партньори по проекта на 20 изявени работници и специалисти, като наставници на обучаемите;
3. Подписани трудови договори  с 3-ма младежи в ЛЕСИЛМАШ-98 АД Силистра, с 2-ма в АКТУАЛ ООД Силистра, с 2-ма в ООД МИР Силистра и с 1 с АГРОКОМ АД Дулово.

Становище
от Донка Великова Съботинова
икономист при ЛЕСИЛМАШ 98 АД
град Силистра

Като специалист работещ в областта на машиностроенето от 33 години и имайки предвид сложната ситуация, при която е поставен отрасълът в условията на пазарна икономика, приветствам екипа на проекта, разработил и осъществил професионалното обучение на младите хора...

Не можеше да не ми направи впечатление голямата ангажираност и желанието на ръководството на проекта за довеждане на програмата докрай и постигане на много добри резултати...

От името на ръководството на фирмата, в която работя искам да благодаря на екипа на програмата и на ръководството на ПГМТ "Вл. Комаров" за куража, умението и дързостта да разработят, усвоят и внедрят програма, обучаваща специалисти необходими и дефицитни за региона.

Желая им нови предизвикателства и европейско самочуствие!

 

Добре дошли!

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА
 ПГМТ "ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КОМАРОВ", ГРАД СИЛИСТРА.

Сайтът съдържа много разнообразна и полезна информация, за учениците и техните родители, за учителите, преподаващи в гимназията и за всички, които биха искали да свържат съдбата си с това училище.

 

 

 

 

 

 

2003/2004 г. Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда

Източник на финансиране: Програма ФАР и Европейска комисия

Началото:

На 30.11.2003 г. ПГМТ "Владимир Комаров" в качеството си на Водеща организация подписа договор за безвъздмезна помощ на Европейския съюз по Програма ФАР - "Инициативи на пазара на труда" BG 0102.05.05.002.
Екипът на проекта се насочи към компонент 1 "Програми за професионално образование", отчитайки особената роля и значимост на образованието в нашето съвремие.
Надеждите на обществото и особено на младите хора, за по-достоен, по-демократичен и по-обезпечен живот са свързани с образованието. Професионалното образование е най-тясно свързано с възпроизводството на работна сила. Продължителната безработица, многократно по-голямото предлагане от търсенето на работна сила налага квалифициране и преквалифициране, широкопрофилно и непрекъснато образование през целия живот, като единствена алтернатива за изход от създалата се ситуация в страната.

Основната цел на проекта:

Намаляване на безработицата в регион Силистра чрез повишаване конкурентноспособността на групите в неравностойно положение, на основата на професионално обучение и преквалификация по професии от приоритетни отрасли на регионалната икономика.

Проведени бяха 7 курса по професиите: шлосер, стругар, стругаро-фрезист, монтьор на МАХВП, водач на МПС категория С, курс за начална компютърна грамотност и компютърно обучение с английски език.
Професионалното обучение се организира от ПГМТ "Вл. Комаров", училище с над 40-годишен опит в професионалното образование и обучение на младите хора, с безрезервната подкрепа и съдействие на директора му Валентин Петров.
Методиката на обучение бе разработена изцяло от екипа на проекта, на основата на Рамкови програми Д и Е, в съответствие с нормативите на българското образование. Учебното съдържание бе структурирано на модулен принцип с преобладаващ брой часове за практическо обучение.

Производственото обучение се проведе в партньорство с фирмите: ООД МИР Силистра, ЕТ ХИКС - Христо Стефанов Силистра и ТОПМЕТАЛ ООД Силистра.

Резултатите:

1. Обучени 100 безработни лица - ефективност на проекта 95.2%.

2. Създаден  модел за модулен подход при професионално обучение. Разработени:
   -  7 учебни плана и 28 учебни програми;
   -  система за контрол и оценка;
   -  система за стимулиране и мотивация на курсистите;
   -  условия за завършен курс и документ за квалификация;
   -  примерни тестове за контрол и проверка на резултатите по всички изучавани модули.

3. Изгради се мрежа за партньорство и сътрудничество с държавни и частни фирми, потребители на кадри с професионални знания и умения.

4. Изгради се структура /екипи за  обучение по професионални направления/ за професионално обучение, адекватно на динамичните промени в икономиката и обществото.

5. Разработен е модел за устойчиво обучение на лица навършили 16 години - издадено методическо ръководство с учебни планове и програми.

Благодарствено писмо:

До Директора
на ПГМТ "Вл. Комаров"

Уважаеми г-н Петров,
Искам да поздравя екипа на Проект BG 0102.05.05.002 за професионалното отношение към работата по изпълнение на проект "Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда на групи в неравностойно положени чрез професионална квалификация и преквалификация", и за отличното справяне на екипа с немалкото трудности, възникващи при изпълнението на проекта.
През периода на изпълнение на проекта, екипът натрупа солиден опит в управлението и отчитането на проекти по ФАР, работеше много сплотено и организирано, затова си позволявам да препоръчам същият екип да кандидатства и по новите схеми за безвъздмезна помощ по ФАР. Това би гарантирало успешното изпълнение на евентуално спечелен проект.

С уважение: Ц. Балевски
Регионален координатор на МТСП

НАШАТА ВИЗИЯ!

 

Устойчиво развитие на ПГМТ „Вл. Комаров” като професионално училище с утвърден собствен облик и авторитет, ориентирано към бъдещето, отворено за творчество и иновации, способно да формира у учениците си знания и умения за ефективна обществена реализация. 

 

ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СА:

 1. Високо качество на подготовка на учениците чрез мотивирането им за учебна дейност и практическо обучение в реална работна среда;
 2. Диверсификация на предлаганите за прием специалности, срокове и форми на обучение в гимназията;
 3. Последователна и целенасочена училищна политика по обновяване и модернизиране на материално-техническата и дидактическа база;
 4. Стратегия „от оцеляване към развитие” за утвърждаване на гимназията като единственото в региона техническо учебно заведение.
 5. Стимулиране творческата дейност на учителите чрез постоянна  квалификация, самообучение, изучаване, внедряване и създаване на добри педагогически практики.  

  

2002/2003 г. "Знаеш ли, че си европеец"

Проект на Европейския конвент, Европейската комисия и European school net

На 21 март 2003 г. се проведе третият финален етап на състезанието “Знаеш ли, че си европеец?”, организирано и реализирано от ПГМТ “Вл. Комаров”.

 

Това беше нашият “пролетен европейски ден”, в отговор на инициативата “Spring Day in European” организирана от Европейската комисия, Европейската конвенция и Съвета на Европа, под егидата лично на Романо Проди. В тази инициатива взеха участие 5501 училища от цяла Европа, от които 163 от България.

 

Благодарение на учителите от направление “Електронна техника”, на учениците Гошо, Иван и Петър от XIА клас, Християн и Сашо от XIIА, Кристина и Сашо от XБ, Габриела от VIIIА, които положиха много усилия и труд, състезанието се превърна в едно вълнуващо и незабравимо преживяване, което постави ново начало – началото на трайно сътрудничество и взаимодействие между училищата в региона.

 

Нашите сърдечни благодарности за пълното съдействие и подкрепа от страна на ръководството на гимназията, на колегите А. Стоянова, И. Жекова, И. Колева, Е. Стойкова и Л. Денева, които ни оказваха професионална помощ на различните етапи от нашата подготовка.

 

Специални поздрави и благодарности за чудесните водещи на състезанието Божана и Сашо от XI  клас на ЕГ “П. Яворов”.

 

Благодарим и на момчетата от XIIБ клас – Лютфен, Илиян, Харалампи, Йови и Велимир, които помогнаха при транспортиране на техниката и подготовката на залата.

 

Искрено се надяваме, че нашата Европейска пролетна инициатива е допринесла  за по-добрата информираност на училищната общност по процесите на Евроинтеграция и мястото на България в този процес, за насърчаване на партньорството между ученици и учители, както и за подобряване на сътрудничеството и партньорството между училищата в област Силистра.

Конферентна зала

Музей

В чест на 1300 години от създаването на българската държава в техникума по механотехника е изградена музейна сбирка. Училището е наградено с юбилеен медал „1300 години България.”

Думи на основателката на сбирката инж. Донка Георгиева: „С учениците от първия кръжок „История на техниката” 1978/80 г., главен отговорник, на който бе Емил Илиев от ІVб курс, съставихме план за работа и започнахме дейността по издирването на всички учители, преминали през техникума за 20 год. Какво бе моето учудване, когато се установи, че техният брой е над 200. Бивши учители на ТМТ „Вл. Комаров” открихме в Монголия, Тунис, Ленинград днес (Санкт-Петербург), няколко от тях бяха вече кандидати на науките...... Дори една от своите летни почивки аз прекарах в обиколка от град на град, за да открия петимата от най-старите преподаватели.”

Сега музейната сбирка разполага с две зали, изпълнени със снимки, награди, купи, медали, свидетелстващи за постиженията на училището в областта на науката, техниката и спорта. Там са съхранени и макети на металообработващи машини, изработени от ученици и учители, електронното атракционно влакче, първият „училищен” автомобил и др. предмети.

Музейната сбирка е гордост  не само за училището, но и за града. Особено висока оценка бе дадена от тогавашния министър на народната просвета проф. Александър Фол и колегиума на Министерството при посещението в техникума през 1982 г.

Фитнес зала

Е. Савова

А. Стоянова

Т. Кинджакова

С. Алтунян

Т. Николова

М. Кръстева

Й. Мичкова

Х. Димитрова

Р. Гълчавов

И. Жекова

Е. Рушидов

Пл. Петров

2018 г. - Специалност Компютърна техника и технологии

Специалност Компютърна техника и технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавни институции

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РИО СИЛИСТРА

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСВАНЕ НА УЧИТЕЛИ, СОФИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

РИО ДОБРИЧ - ДОКУМЕНТИ

 

 

2018 г. - Специалност Автотранспортна техника

 Специалност Автотранспортна техникa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователни сайтове

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ: http://www.zamaturite.bg

E-ОБРАЗОВАНИЕ: http://www.e-edu.bg

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ НА ЗНАНИЕТО

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ "МРЕЖА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ"

ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБ

01.04.2015 г.

Включват се в проект „Ученически практики“ и последната група ученици от ПГМТ „Вл. Комаров“. Това са онези момчета, които едва дочакаха да навършат 16 години, за да могат да работят на реални работни места. Там във фирмите, те ще могат да подобрят практическата си подготовка в съответствие с пазарните потребности в IT  областта.

Тясната връзка между училището и работодателите, ще им помогне утре да влязат като пълноценни работници във фирмите, където днес ще стажуват. 

Чрез участието си в проекта младите хора ще могат да се усъвършенстват, за да постигнат високи нива на заетост в бъдеще, да повишат производителността си и разбира се да бъдат по-креативни и предприемчиви.

12.02.2015 г.

Днес завърши участието на 26 ученика от спец. Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи в проект „Ученически практики“. И работодатели и ученици изказаха своето задоволство от провеждането им.

Прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, позволява да се подобри  съответствието  между практиките, прилагани в професионалното училище и изискванията на работодателите, както и на обратната  връзката между професионалното образование и реалния  производствен сектор. 

09.01.2015 г.

Днес се включват в проект „Ученически практики“  и момчетата от спец. Автотранспортна техника. Те ще работят на три обекта в две фирми.

И ученици и работодателите са много въодушевени от предстоящата съвместна работа. Тя ще спомогне за усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците, ще подобри работата им в екип, както и самостоятелната им  работа, ще им даде възможност за справяне в различни ситуации, ще ги обогати с познания за организацията на дейността във фирмите, ще спомогне за добиване на реална представа за динамиката на работата в автосервизите.

Дневен режим

24.11. 2014 г.

Днес е първият работен ден за част от учениците, включени в проект „Ученически практики“.  В тази група участват ученици но спец. Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи.

За тях всичко е ново и интересно.  От днес те вече ще имат възможност да бъдат в реална работна среда, да прилагат на практика, наученото в час в училище.

Чрез проекта, ние включваме не само учениците в реално практическо обучение, но правим съпричастни и техните семейства, успешно развиваме партньорство с работодателите от местния бизнес и подпомагаме развитието на бъдещите средни икономически кадри.

20.11.2014 г.

За трета  поредна година учениците от  ПГМТ „Вл. Комаров“ ще участват в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През тази година в проекта ще се включат 78 ученика от 9 а, 10 а, 10 б, 10 в и 12 в класове. От тях  58 ученика са от специалност Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи и 20 - от специалност Автотранспортна техника.

Техни наблюдаващи учители ще бъдат: инж. Иванка Табакова, инж. Теодора Иванова, инж. Атанас Данев и инж. Емел Рушидов.

Партньори по проекта ще ни бъдат: „Информационно обслужване“ АД клон Силистра, "О,К1 - Красимир Бонев" ЕТ, „Стаки“ ЕООД, „Компютърни и офис системи“ ООД, „Дантех СС“ ЕООД, "Тестер систем - Ангелови и сие" СД, „СС Компютърс“  ЕООД, „Техно стил“ ЕООД,  „Дениро“ ЕООД, „Бизнес Група Контакт“ Силистра ООД, ЕТ "Девина-Цонка Дечева" и  „Микели 2014” ЕООД.

30.05.2014 г.

И последната група ученици от нашето училище, завърши участието си в проект „Ученически практики”.

Всички, които участваха в проекта изказват своето задоволство от реализирането му.

Работодателите, защото могат да подготвят бъдещи свои работници, наставниците – защото има на кого да предадат своя опит и знания.

Родителите, защото децата им усвоиха реални практически умения, които ще им бъдат от полза при реализирането на пазара на труда.

Учениците, защото успяха да видят приложени на практика, знанията които получават в училище. Видяха какво представлява реалната работна среда, създадоха нови познанства, имаха нови учители – техните наставници.

И не на последно място, учениците са доволни, защото за първи път получиха възнаграждение, за знанията и уменията, които придобиват в училище. 

Химн на гимназията

 Към техниката съвършена -

със любовта на Комаров!

Със волята му безпределна -

за хората на смърт готов!

Силистренски момичета, момчета –

изгреви край Дунав ясни!

Със дързост, от дедите взета,

строители растем прекрасни! 

Припев:

Здравей, здравей,

наш техникум любим,

със името

на космонавта Комаров!

Със твойто име

утре ще строим

България красива

и живота нов!

Със техниката овладяна –

любов на младите гърди! 

С духът на младостта засмяна –

върху крилата на мечти!

Силистренски момичета, момчета –

ще строиме дни мечтани!

Дни на слънчеви небета,

от герои зовещани!

 

9.04.2014 г.

И тази учебна година учениците от ПГМТ „Вл. Комаров”  се представиха много добре по време на провежданите практики, по проект „Ученически практики”.

До 30.03.2014 г. своята практика завършиха 19 момчета от специалност „Автотранспортна техника” и 32 момчета от спец. „Компютърна техника и технологии”. Всички защитиха достойно името на гимназията.

Наставниците  и ръководителите на фирмите, където практикуваха, ги похвалиха за усърдието, трудолюбието, ангажираното отношение и знанията, които имат и демонстрират при работа.  

Работата по проекта даде шанс на учениците,  в реални работни условия, да приложат наученото в училище и да обогатят опита си, под вещото ръководство на наставниците.

Практиката бе особено полезна за момчетата, които сега завършват своето средно образование. Те успяха да усетят атмосферата на трудовия колектив, гоненето на срокове, работата за максималко качество и минимален срок. Натрупаният собствен опит ще им помогне по-лесно да се адаптират към своите бъдещи работни места.

Практиката е полезна е и за по-малките ученици, защото тя повишава качеството на тяхната професионалната подготовка.

Училищно знаме

28.03.2014 г.

Днес се провеждат последните часове за част от учениците по проект „Ученически практики” . Момчетата и момичетата се разделят със своите наставници и работодатели.

По време на проведените часове, със съдействието на наставник от всяка фирма-работодател, учениците надградиха знания, умения и компетенции по професията. Практикантите работиха по задачи, поставени от наставника, и свързани с естеството на работа на фирмата, получиха насоки и практически съвети за изпълнението им.

По време на практиките беше интересно, но в някои случаи и доста напрегнато. 

Прием след завършен осми клас

Срок на обучение 4 години

Автотранспортна техника


Тази специалност Ви дава възможност да навлезете в областта на автотранспортната техника.


Професионални компетенции:

 • извършване диагностика на съвременна автомобилна техника;
 • извършване ремонт на всякакъв вид автомобилна техника;
 • извършване на техническо обслужване на МПС;
 • управляване на моторно превозно средство - категория "В";
 • получаване на безплатно свидетелство за управление на МПС, категория "В";

Професионална реализация:


Завършвайки специалност "Автотранспортна техника" получавате професия Техник по транспортна техника и документ за завършена втора степен на професионална квалификация.
Тази професия Ви дава възможност за професионална реализация като монтьор на автотранспортна техника, във фирми свързани с автотранспортна дейност и фирми,
занимаващи се с:

·         транспорт;

·         строителство;

·         търговия;

·         услуги;

·         селско стопанство;

·         други отрасли на икономиката.

 

Максимален бал 18. Образува се от:

·         оценката по математика;

·         ново!оценката по информационни технологии;

·         оценката по български език и литература от свидетелството за завършено основно образование.

 

 

 

03.02.2014 г.

Ученическите практики са силно желани не само за учениците от 11 и 12 клас, а и за тези от 10 клас. 6 момчета от 10 а клас с нетърпение очакваха рожденните си дни, за да станат на 16 години и да могат да се включат в ученическите практики. От днес и те вече ще ходят като другите, на работа във фирмите.

Наши партньори за тази година са фирмите: „Картрейд  Уан” ООД; ЕООД „Макс  сервиз – 2013”; ЕТ „Девина – Цонка Дечева”; ЕТ „Доли – 05 – Васил Йорданов”;  ЕТ „Елит – Атанас Токушев”; „Компютърни и офис системи” ООД; „Информационно обслужване” АД – клон Силистра; ЕТ „ОК – 1 – Красимир Бонев”; „АДО Комерс” ООД; „КРЕСТЪН БУЛМАР” ООД; „Дениро” ЕООД; ЕТ „Фери – Ферихад Али”; Бизнес  Група Контакт ООД; „Арт Ком Хаус” ЕООД; „Техно стил” ЕООД; „Стаки” ЕООД; СД „Тестер систем – Ангелови и сие” ; „Дестан” ЕООД; ЕТ „Теодоро Бабаров”

17.12.2013 г.

От днес започват първите часове за провеждане на ученическите практики  на реални работни места. Интересът към практиките е много голям. Тази година участват значително повече ученици. Във фирмите ще започнат работа 72 ученици, при 39 ученика през миналата година.

Нараснал е и броя на фирмите, които искат наши ученици на работа при тях. Тази година в проекта се включват 19 фирми, с 5 повече от миналата година.

И работодателите и учениците, които участваха миналата година споделят,  че съвместната работа е много добра и ползотворна и за двете страни.

Протокол от дейността на комисия за събиране, разглеждане и оценка на подадените оферти в процедура по ЗОП с предмет "Ремонтно-възстановителни дейности на покрив на сграда на ПГМТ "Вл. Комаров" Силистра"

4 декември 2014 г., 15,30 ч.

Завърши работата на комисията за събиране, разглеждане и оценка на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Ремонтно-възстановителни дейности на покрив на сграда на ПГМТ "Вл. Комаров" Силистра".

Протокола от дейността на комисията може да видите тук...

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

11.04.2019 г.

Виж поканата тук...

11.11.2013 г.

За втора поредна година възпитаници на ПГМТ „Вл. Комаров”  ще участват в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът има за цел да подобри качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Предстоят ни срещи с работодатели и рекламна кампания за представяне на проекта пред родители и ученици от гимназията.

Искрено се надяваме, че партньорството ни с фирмите ще продължи и ще се разширява, защото това ще позволи на учениците, да придобият реален опит в професиите, за които се подготвят.

Публична покана по реда на ЗОП с предмет "Ремонтно-възстановителни дейности на покрив на сграда на ПГМТ "Вл. Комаров" - гр. Силистра"

24 ноември 2014 г., 18,06 ч.

Офертата да се внесе в деловодството на ПГМТ „Вл. Комаров” до 14 часа на 03.12.2014 г. 
Допълнителни сведения по обхвата на поръчката може да получите от инж. Петранка Георгиева – Директор, тел. 0879609930 

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

До заинтересованите страни

В документацията е добавено Приложение № 10.

Документи на проекта

Анкетна карта - 8 клас

Анкетна карта - 9 - 12 клас

Заявление-декларация

Индивидуална образователна карта

 

https://tchas2.mon.bg/actions/login 

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

30.01.2019г./сряда/ от 17.30 часа

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 30.01.2019г./сряда/ от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...

30.05.2013 г.

Наближава края на ученическите практики. Учениците от 12 клас ще завършат своите практики до 6 юни, а тези от 11 клас – до 11 юни.

Всички ученици положиха много усилия, работиха с голям ентусиазъм, силна мотивация и желание за прилагане на наученото в практиката.

Участието в проекта ще улесни прехода на нашите момчета от училище към работното място и ще повиши шанса им за успешна реализация на трудовия пазар.

Публична покана по реда на ЗОП с предмет "Доставка чрез закупуване на автобус категория М2 или М3 за нуждите на ПГМТ "Владимир Комаров" гр. Силистра"

29 ноември 2013, 13,18 ч.

Офертата да се внесе в деловодството на ПГМТ „Вл. Комаров” до 12 часа на 09.12.2013 г. 
Допълнителни сведения по обхвата на поръчката може да получите от инж. Петранка Георгиева – Директор, тел. 0879609930 

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

Сформирани групи по проекта - 2017-2018 г.

По проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове се сформираха 12 групи – 4 за преодоляване на обучителни затруднения и 8 за дейности по интереси.

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:

1.  Български език за ДЗИ -  XIIа клас – ръководител Светлана Алтунян;

2.  Български език за подготовка на ДЗИ  XIIв клас – ръководител Емилия Савова;

3.  Математика за VIII клас – ръководител Теменужка Николова;

4.  Математика за IX клас – ръководител Теменужка Николова;

 

Извънкласни дейности по интереси:

1. Клуб Скаут – ръководител Светлана Алтунян;

2. Клуб Еко - ръководител Христина Димитрова;

3. Млад гид – ръководител Анета Стоянова;

4. Моята пластичност – ръководител Татяна Кинджакова;

5. Роботика – ръководител инж. Димитър Русев;

6. Риболов – ръководител инж. Радослав Гълчавов;

7. Футбол – ръководител Красимир Скорчелиев;

8. Тенис на маса – ръководител Красимир Скорчелиев. 

Сформирането на групите се извършва в зависимост от посоченото първо желание от ученика - АНКЕТНА КАРТА

 

 

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

на 21.11.2018 г.

Виж поканата тук

ПГМТ "Вл. Комаров" обявява прием на ученици през учебната 2019-2020

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в VІІІ клас в ПГМТ "Вл. Комаров"

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност

Прием след VII-ми клас

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

½  паралелка - 13 ученици

срок на обучение - 5 г.

разширено изучаване на английски  език

професия - Техник на компютърни системи

ПКС – III

 

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

½  паралелка - 13 ученици

срок на обучение - 5 г.

професия - Техник по транспортна техника

ПКС – III

Правоспособност водач на МПС категория В и С

 

30.04.2013

Браво!

Момчетата от 11 и 12 клас – Георги, Гюнайджан, Ивелин и Димитър участваха на Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. За да достигнат до това ниво, те спечелиха регионалния кръг на състезанието, проведен в Омуртаг.

В Казанлък, в спора за „Най-добър млад водач на МПС” отбора се класира на трето място.

Тези момчета са участници в проекта „Ученически практики”. Работата им в автосервизите, където са на практика, в голяма степен допринесе за доброто им представяне.

По време на практиката, под ръководството на техните наставници и наблюдаващите учители те научиха ценни уроци, които им помогнаха да се представят много добре на състезанията, в които участваха.

 

Публични изяви

май, 2013 г.

През месец май се проведоха публичните изяви на учениците от проект „Ученически практики”. На тях момчетата от ПГМТ представиха придобитите си нови умения. Те показаха, пред свои съученици, преподаватели и работодатели, какво са научили под вещото ръководство на наставниците.  Всички наставници, със задоволство споделят, че работата с младите хора е много ползотворна.

Публична покана по реда на ЗОП с предмет "Доставка чрез закупуване на автобус категория М2 или М3 за нуждите на ПГМТ "Владимир Комаров" гр. Силистра"-1

19 ноември 2013, 14,00 ч.

Офертата да се внесе в деловодството на ПГМТ „Вл. Комаров” до 12 часа на 27.11.2013 г. 
Допълнителни сведения по обхвата на поръчката може да получите от инж. Петранка Георгиева – Директор, тел. 0879609930 

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

Стартиране на проекта - 2017-2018 г.

През учебната 2017-2018 година гимназията отново бе одобрена за участие в  реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

П О К А Н А

На основание чл.265, ал.1 и чл.266, ал.1 от ЗПУО във връзка със чл.19, ал.1 и чл.20, ал.1, както и с чл.14, ал.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, отправям настоящата покана към всички членове и резевни членове на Обществения съвет при ПГМТ „Вл. Комаров“, гр. Силистра,  за участие в заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1.      Промяна в състава на Обществения съвет във връзка с чл.14,  ал.2 и чл.15, ал.1, т.1 ;

2.      Съгласуване на Училищните учебни планове за 8 клас, специалност КТТ и Автомобилна мехатроника;

3.      Разни.

            Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 13.09.2018г./четвъртък/ от 17.30 часа в стая 226.

            Моля, потвърдете участието си на e- mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg  до 12.09.2018г.

С уважение:

Татяна Кинджакова

Директор на ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Информация за преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

15.04.2013 г.

39 ученика от ПГМТ „Вл. Комаров” се включиха в проект ”Ученически практики”. Те са от специалност - Компютърна техника – 14 ученика и от Автотранспортна техника – 25 ученика.

Работата се извършва в 12 фирми, под прякото ръководство на 9 наставника и 3 наблюдаващи учители.

Учениците са удовлетворени от работата във фирмите, защото там на практика могат да приложат наученото в класните стаи.

Работата, която извършват е интересна и увлекателна и носи удовлетворение от свършеното. 

 

Публична покана по реда на ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на нови компютърни конфигурации и слаботокова инсталация /локална мрежа/ за оборудване на учебни кабинети и работилници на ПГМТ "Владимир Комаров" гр. Силистра"

21 октомври 2013, 16,30 ч.

Срок за подаване на документи
Офертата да се внесе в деловодството на ПГМТ „Вл. Комаров” до 16 часа на 29.10.2013 г. 
Допълнителни сведения по обхвата на поръчката може да получите от инж. Петранка Георгиева – Директор, тел. 0879609930 

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГМТ "Вл. Комаров"

СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГМТ "Вл. Комаров" 2016-2020 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на гимназията

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на гимназията

Етичен кодекс на училищната общност в ПГМТ "Вл. Комаров"

ПЛАН за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност 

Форми на обучение в ПГМТ "Владимир Комаров"

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,

  Каним Ви на заседание на Обществения съвет на ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра, което ще се проведе на 13.02.2017 г. /понеделник/ от 17.30 ч.в стая 226 на гимназията  при  следния дневен ред:

1.    Информация за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. в ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра

2.    Представяне  проект на бюджета на гимназията за 2017 година;

3.    Запознаване с предложения план-прием за учебната 2017/2018 година;

4.    Организационни въпроси.

С материалите по дневния ред, при желание от Ваша страна, можете да се запознаете в стая 226.

ОТЧЕТ за провеждане на публични изяви

за период от 10.12.2016 г. до 16.03.2017 г.

Отчета за извънкласните дейности, включени в публичните изяви за периода мажете да видите тук

http://tvoiatchas.mon.bg/


01.04.2013

Завърши първият работен месец на учениците от нашата гимназия, които са включени в проект  „Ученически практики”. Всички момчета, изразяват своето задоволство от провеждането им. Смятат, че там е място и то работейки, да научиш онова, което ще ти трябва в истинската работа, тази която някои ще започнат само след няколко месеца.

Професионалният опит, който придобиват ще им даде предимство при кандидатстване за работа.

Освен това, фирмите, в които се провеждат практиките имат възможност да си изберат и бъдещите свои работници.

 

Публична покана по реда на ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на нови компютърни конфигурации и слаботокова инсталация (локална мрежа) за оборудване на учебните кабинети и работилници на ПГМТ "Владимир Комаров" гр. Силистра.

1 Октомври 2012, 16:49

Срок за подаване на документи
Офертата да се внесе в деловодството на ПГМТ „Вл. Комаров” до 16 часа на 09.10.2012 г.
Допълнителни сведения по обхвата на поръчката може да получите от инж. Петранка Георгиева – Директор, тел. 0879609930 

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

В техническото задание към позиции 2 и 3 е добавена уточняваща информация!

До заинтересованите страни

Относно: Разяснения, постъпили от заинтересовано лице по процедура с предмет:Доставка и монтаж на компютърни конфигурации и слаботокова инсталация (локална мрежа) за оборудване на учебните кабинети и работилници на ПГМТ "Владимир Комаров" гр. Силистра
 

Уважаеми дами/господа,
Във връзка с постъпило запитване по горецитираната публична покана за представяне на оферти, правим следните разяснения.


Въпрос 1: 

Към техническото задание по публичната покана за доставка на техника и изграждане на локална мрежа, в калкулациите за СКС, няма розетки (без тях няма как да се направи комп. мрежа).

Отговор 1: Възложителят разполага с розетки, необходими за инсталацията на мрежата и поради тази причина те не са включени в заданието.

Въпрос 2: 

Към техническото задание по публичната покана за доставка на техника и изграждане на локална мрежа, в калкулациите за СКС, няма позиция за инсталация на СКС, трябва ли да се включи инсталация или вие сами ще я направите?

Отговор 2: В самото наименование на поръчката е изписано, че е необходимо оборудването да бъде доставено и монтирано. В техническото задание също е изписано, че монтажните (инсталационни) дейности следва да бъдат изпълнени от евентуалния участник, избран за изпълнител, като е посочено и мястото за това. Така изготвеното техническо задание съдържа оборудването, което ще е минимално необходимо за изпълнение на поръчката. Позиции като "инсталация", "печалба", "доставно-складови разходи" и др. са субективни фактори, зависещи от преценката на участниците и следва, при наличието им, да бъдат посочени от тях и включени в общата крайна цена на поръчката.

С уважение,
Директор: инж. П. Георгиева

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищни учебни планове VІІІ - ХІІ клас

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

Каним Ви на заседание на Обществен съвет на ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра, което ще се проведе на 19.12.2016 г. от 17.30 ч. в стая 226 на гимназията при следния дневен ред:

1.    Учредяване на обществен съвет към ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра.

2.    Избор на председател за срок от 3 години.

3.    Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на  обществените съвети към детските градини и училищата.

4.    Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

5.    Други.

Сформирани групи по проекта

По проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове се сформираха 13 групи – 6 за обучителни затруднения и 7 по интереси.

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:

1.    Български език за IX клас - ръководител;

2.    Български език за ДЗИ – ръководител Цветана Христова;

3.    Моята скорост (АЕ за VIII) – ръководител Татяна Кинджакова;

4.    Математика за VIIIклас – ръководител Теменужка Николова;

5.    Математика за IX клас – ръководител Теменужка Николова;

6.    Математика за X клас – ръководител Румяна Петрова.

Извънкласни дейности по интереси:

1.   Художествено слово – ръководител Светлана Алтунян;

2.   Моята пластичност (АЕ за VIII и XII) – ръководител Татяна Кинджакова;

3.   Математика за ДЗИ – ръководител Теменужка Николова;

4.   Роботика – ръководител инж. Димитър Русев;

5.   Млад риболовец – ръководител инж. Радослав Гълчавов;

6.   Футбол – ръководител Красимир Скорчелиев;

7.   Волейбол – ръководител Красимир Скорчелиев. 

 

http://tvoiatchas.mon.bg/

Държавни зрелостни изпити 2018 година

Съгласно Заповед № РД09 - 4141/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2017-2018 г., както следва:

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

1. Български език и литература - 21 май 2018 г., начало 8:00 часа.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 май - 01 юни 2018 г.

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

1. Български език и литература - 28 август 2018 г., начало 8:00 часа.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 29 
август 2018 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 05 септември 2018 г.


ВАЖНИ СРОКОВЕ!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ОТ 5 МАРТ ДО 16 МАРТ 2018 г.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ДО 18 МАЙ 2018 г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  - ДО 18 МАЙ 2018 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ДО 13 ЮНИ 2018 г.

 

 

25.09.2012 г.

25.09.2012 г.

Учениците и учителите от ПГМТ „Вл. Комаров” взеха решение да участват в проект „Ученически практики” BG051PO001-3.3.07-0001.  Той се финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Гимназията има изградени добри партньорства с различни фирми от региона. Това дава възможност на учениците да се включат в проекта и в реални производствени условия да подобрят своите професионални умения, с оглед по-добрата им бъдеща реализация.

В проекта могат да се включват учениците от 11 и 12 клас от всички специалности.

Практиката ще се провежда след учебните часове, по време на почивните дни и през ваканциите. Продължителността и е 240 часа.

Работата във фирмите ще се осъществява под прякото ръководство на наставници от фирмата.

За положения труд учениците ще получат възнаграждение и сертификат за проведена практика на реално работно места.

 

Публична покана по реда на ЗОП с предмет:„Адаптиране на едно санитарно помещение” в ПГМТ «Вл. Комаров» - Силистра, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания

28 Август 2012 г., 14:58

Срок за подаване на документи

Офертата да се внесе в деловодството на ПГМТ „Вл. Комаров” до 14 часа на 05.09.2012г.

Допълнителни сведения по обхвата на поръчката може да получите от: инж. Петранка Георгиева – Директор на гимназията, тел. 0879609930 и Румен Михов - ОСД, тел. 0879/609934.

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МОН

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

 

Стартиране на проекта

През учебната 2016-2017 година стартира реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Със заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на Министъра на образованието училището е включено за участие в проекта.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез: 

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
Сформирането на групите се извършва в зависимост от посоченото първо желание от ученика - АНКЕТНА КАРТА

 http://tvoiatchas.mon.bg/

Държавни квалификационни изпити 2018 година

Съгласно Заповед № РД09 - 4134/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДКИ заучебната 2017-2018 г., както следва:

СЕСИЯ: ЯНУАРИ
За първа, втора, трета и четвърта степен - 25 януари 2018 г.
Срок за подаване на заявления - 22.12.2017 г.

СЕСИЯ: ЮНИ - ЮЛИ
За първа степен - 25 юни 2018 г.
За втора, трета и четвърта степен - 6 юни 2018 г.

Срок за подаване на заявления за допускане - 9.05.2018 г.

СЕСИЯ: СЕПТЕМВРИ
За 
първа, втора, трета и четвърта степен - 11 септември 2018 г.

Срок за подаване на заявления - 31.08.2018 г.

Спортни състезания

Конкурси и състезания по професии


Празничен концерт

Училищна конференция на тема "Заедно срещу дрогата"

29.03.2010 г.

Във връзка с мерките относно предотвратяване разпространението и употребата на наркотични вещества и работата по програмата за Здравно образование, Приоритет 3 -  "Предпазване от употреба на психоактивни вещества и СПИН", съвместно с Ученическия съвет в гимназията се проведе конференция, в която се включиха ученици от всички класове, от VIII до XII клас.

Основна цел на конференцията е учениците да се запознаят с различните видове наркотици, тяхното влияние върху организма, причините поради, които младите хора прибягват до тях.

Пред участниците в конференцията бяха представени презентациите:
 - "Наркотиците..." от Васил Белев и Елица Николова от 11а клас;
 - "Живот или дрога - ти избираш" от Иван Иванов от 9б клас;
 - "Заедно срещу дрогата" - от Станислав Митев и Виктор Бисеров от 10а клас.

С есета участваха:
 - Тодор Руменов от 9а - "В прегръдката на наркотиците";
 - Любослав Валентинов от 11а - "Пороците - епохално въплащение на слабостта".

Изводът, който всеки от присъстващите си направи, е че наркотиците са едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Те са част от цивилизацията, културата и митовете, и присъстват в живота ни, независимо дали приемаме или не, съществуването им.

В крайна сметка всеки сам избира пътя, по който да върви. Нека повечето млади хора поемат по добрия път, чрез който ще реализират своите идеали и мечти в живота.

Изготвила: Елица Николова - 11а клас

 

Тържествен педагогически съвет

Добро представяне на наши ученици на Великденско математическо състезание

24 април 2010 г.

От ПГМТ "Вл. Комаров" в състезанието участваха 7 ученика.
Васил Белев от 11а клас, с ръководител Теменужка Николова се класира на трето място за 11 клас.
Учениците Илиян Атанасов и Виктор Върбанов от 10а клас се класираха, съответно на пето и шесто място за 10 клас. Техен ръководител е Мария Господинова.

ПОЗДРАВЯВАМЕ ГИ И ИМ ПОЖЕЛАВАМЕ БЪДЕЩИ УСПЕХИ!

2010 г. ПГМТ "Вл. Комаров" - партньор по проект на МВР и Община Силистра

Подобряване на безопасността на движение в района на гимназията

Учениците, учителите и родителите на ПГМТ "Владимир Комаров" ще се включат в изпълнението на технически проект за подобряване на пътната обстановка в района на училището.

Предмет на проекта е партньорството между полицейската институция и други субекти имащи отношение към проблемите на сигурността и обществения ред.

Съществува проблем, свързан с безопасността на движение в близост до четирите гимназии - ПГМТ "Вл. Комаров", ПГЛП "П. Р. Славейков", ПГПТ "Е. Георгиев" и ЕГ "П. Яворов"в град Силистра.

Около тези училища липсва пътна маркировка, пътни знаци, обозначващи пешеходните пътеки, предпазни огради на тротоарите, които са повредени от големия брой паркищи по тях МПС.

Съоръженията за ограничаване на скоростта (изкуствени неравности), на места са амортизирани или липсват. Липсват съвременно сигнализирани пешеходни пътеки, пешеходни светофари, осветление и светоотражателна маркировка.

Зелените площи на булеварда от кръстовищата бул. "7-ми септември" и бул. "Бойка Войвода" и бул. "7-ми септември" и ул. "П. Бояджиев" се използват за паркиране на леки автомобили и извършване на обратен завой, като местата съвпадат със зоните за преминаване на ученици, което създава предпоставки за ПТП, при излизането на булеварда от същите.

Констатирани са и редица нарушения на забраната за влизане на МПС в двора на училищата, където се провеждат "нощни състезания по майсторско управление" от граждани и ученици от завършващите класове.

Високата скорост на преминаващите автомобили и липсата на инфраструктура (работещи светофари, съоръщения за принудително ограничаване на скоростта и др.) очертават наличие на проблем със сигурността на учениците, които са принудени да излизат на пътното платно излагайки се на опасност.

Дейностите по техническия проект предвиждат:

1. Възстановяване на пешеходните пътеки, изкуствените неравности и поставяне на пешеходен светофар от двете страни по бул. "7-ми септемри".
2. Пускане на светофарната уредба на бул. "7-ми септември и бул. "П. Бояджиев".
3. Изграждане на метален парапет в тревната площ на бул. "7-ми септември".

Участието на гимназията за решаване на този местен проблем за подобряване на пътната обстановка и запазване живота и здравето на учениците се състои в полагане на доброволен труд от учители и ученици при изработването на метален парапет, който ще бъде монтиран на 20 м след кръстовището на бул. "7- септември" и ул. "П. Бояджиев" и завършващ 10 м след изхода на ул. "Райна Княгиня".

Съгласно планираните по проекта действия на 29.04.2010 г. в ПГМТ "Вл. Комаров" се проведе работна среща с участието на ръководството на училището, представители на РИО на МОМН, РУ на МВР, училищното настоятелство, учители и родители, на която се взе следното решение:

Присъстващите родители изразиха съгласие да се инициира информиране на родителите за набиране на доброволни средства за закупуване на камера за видеонаблюдение, която да се монтира в двора на училището.

изпращане на випуск 2010

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2018 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2018 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2018 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2017 г.

Изтегли

Бюджет за 2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2016

Изтегли

9.05.2011 г. - Ден на ученическото самоуправление

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2016

Изтегли

Бюджет и уточнен план към дата 01.01.2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2015 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 09. 2015 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 06. 2015 г.

Изтегли

Изпращане на Випуск 2011

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31. 03. 2015 г.

Изтегли

16 март 2011 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2014 г.

Изтегли

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII КЛАС

2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 1. Български език-      изд. Анубис, В. Жобов, Д. Димитрова, К. Велинова  2011г
 2. Литература –          изд. Анубис-2009, К. Протохристова
 3. Английски език UPSTREAM FOR BULGARIANА1 А2
 4. Математика ЗП-      – Изд. Анубис2009-2014, Чавдар Лозанов
 5. Информационни технологии  – Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов
 6. История и цивилизация – Изд. Булвест -2000, автори Румяна Кушева и Цветана Чолова
 7. География и икономика- Изд. Булвест, Румен Пенин  и Географски атлас- Издателство Атласи
 8. Биология и здравно образование –Изд. Булвест, автор Вл. Овчаров
 9. Физика и астрономия ЗП    - Изд. Педагог 6 , Христо Цеков,
 10. Помагалник по физика  8-11кл.изд.Домино
 11. Химия и опазване на околната среда – Изд. Просвета, автор Л. Боянова

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2014 г.

Изтегли

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IXа

2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

 

1.    Български език –изд. Д-р И. Богоров, М. Васева

2.    Литература – Изд. Просвета, Виолета Герджикова

3.    І  чужд език - UPSTREAM FOR BULGARIANВ1

4.    ІІ чужд език

5.    Математика- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов

6.    Информатика - Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов

7.    Информационни технологии - Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов

8.    История и цивилизация – Изд. Просвета, автори Гаврилов и колектив

9.    География и икономика – Изд. Анубис, автор Карастоянов и колектив, Географски атлас, изд. Атлас Психология и логика –изд. Просвета- Тося Стоицова

10. Биология и здравно образование – Изд. Булвест 2000, автор О. Димитров

11. Физика и астрономия ЗП- Изд. Педагог 6 , Мария Кюлджиева

12. Помагалник по физика  8-11кл.изд.Домино

13. Химия и опазване на околната среда –Изд. Анубис, автор Г. Близнаков

14. Електротехника – Изд. Нови знания, автор Любен Ананиев

15. Градивни елементи – Изд. Нови знания, авт. Асен Гадавелов, Любен Ананиев

16. Техническо чертане и документиране - Изд. Нови знания, авт. В. Бойчева, М.Гроздева

17. Въведение в РС -  Изд. Нови знания, авт. Людмила Иванова

18. Психология и логика- изд. Просвета автор. Стоицова

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IXв КЛАС

2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

 

1.    Български език –изд. Д-р И. Богоров, М. Васева

2.    Литература – Изд. Просвета, Виолета Герджикова

3.    І  чужд език- UPSTREAM Pre- Intermediate –B1

4.    ІІ чужд език - не

5.    Математика  ЗП – Изд. Анубис, Чавдар Лозанов

6.    Информатика - Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов

7.    Информационни технологии – Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов

8.    История и цивилизация - Изд. Просвета, автори Гаврилов и колектив

9.    География и икономика – Изд. Анубис, автор Ст. Карастоянов  и колектив, Географски атлас, изд. Атлас

10. Психология и логика – Изд. Просвета, автори Т. Стоицова

11. Биология и здравно образование – Изд. Булвест 2000, автор О. Димитров

12. Физика и астрономия ЗП- Изд. Педагог 6 , Мария Кюлджиева

          Помагалник по физика  8-11кл.изд.Домино

13. Химия и опазване на околната среда –Изд. Анубис, автор Г. Близнаков

14. Здравословни и безопасни условия на труд- Изд. Нови знания, автор Атанаска Миленкова

15. Техническо чертане –Изд. Софтрейд, автор. Б. Сандалски

16. Материалознание – Материали и заготовки –Изд. Нови знания, автор Панайотов

17. Техническа механика –Изд. Просвета, П. Георгиев

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2014 г.

Изтегли

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Xа, Хб КЛАС

2014-2014 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 1. Български език – Изд. Д - р И.Богоров
 2. Литература – Изд. Диоген, М. Влашки
 3. І  чужд език UPSTREAM INTERMEFIATE B2
 4. ІІ чужд език
 5. Математика ЗП- Изд. Просвета СФ/2012-14/, Запрян Запрянов
 6. Информационни технологии - Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов
 7. История и цивилизация – Изд. Просвета, автори П. Марков и Р. Кушева
 8. География и икономика – Изд. Просвета, Нено Димов и колективи Географски атлас – изд. Атласи
 9. Етика и право – изд. Анубис, Иван Колев, Райчо Пож.
 10. Биология и здравно образование –Изд. Гея Либрис, С. Евтимова
 11. Физика и астрономия ЗП- Изд. Педагог 6 , Здравка Димова
 12. Химия и опазване на околната среда – Изд.Анубис, Г. Близнаков
 13. Здравословни и безопасни условия на труд- Изд. Нови знания, автор Атанаска Миленкова
 14. Икономика - Изд. Мартилен -автори Ц. Лалева
 15. Аналогова схемотехника – Изд. Нови знания, Величка Спасова
 16. Цифрова схемотехника – Изд. Нови знания, Маргарита Цонева
 17. Приложни програмни продукти
 18. Програмиране

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Хв КЛАС

2014-2014 УЧЕБНА ГОДИНА

 1. Български език – Т. Бояджиев и колектив, изд. Анубис
 2. Литература – М. Влашки, изд. Диоген
 3. І  чужд език UPSTREAM INTERMEFIATE B2
 4. ІІ чужд език
 5. Математика ЗП- Изд. Просвета СФ/2012-14/, Запрян Запрянов
 6. Информационни технологии - Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов
 7. История и цивилизация – Изд. Просвета, автори П. Марков и Р. Кушева
 8. География и икономика – Изд. Просвета, Нено Димов и колективи Географски атлас – изд. Атласи
 9. Етика и право – изд. Анубис, Иван Колев, Райчо Пож.
 10. Биология и здравно образование –Изд. Гея Либрис, С. Евтимова
 11. Физика и астрономия ЗП- Изд. Педагог 6 , Здравка Димова
 12. Химия и опазване на околната среда – Изд.Анубис, Г. Близнаков
 13. Икономика - Изд. Мартилен -автори Ц. Лалева
 14. Техническа механика -  Христов, изд. Просвета 

Бюджет и уточнен план към дата 01.01.2014 г.

Изтегли

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIа КЛАС

2013-2014 УЧЕБНА ГОДИНА

 1. Български език – Изд. Анубис, Тодор Бояджиев
 2. Литература – изд. Анубис, Валери Стефанов
 3. Английски език UPSTREAM INTERMEFIATE B2
 4. Математика ЗП- Изд. Просвета СФ, Запрян Запрянов
 5. История и цивилизация – Изд. Просвета, авторски колектив, В. Гюзелев
 6. Философия – изд. Анубис, Иван Колев
 7. Предприемачество /и Менджмънд/ - Изд. Мартилен, автори К. Тодоров
 8. Процесори и памети за РС
 9. Дънни платки за РС
 10. Проектиране на електронни схеми
 11. Компютърни мрежи
 12. Приложен софтуер
 13. Периферни устройства

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2013 г.

Изтегли

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIа КЛАС

2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 1. Български език  -Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив
 2. Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов
 3. Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов
 4. Свят и личност –Изд. Просвета, Мая Грекова
 5. Чужд език по професията - Information Technology Express Publishing
 6. Запомнящи устройства
 7. Приложен мрежови софтуер
 8. Програмиране на Web дизайн

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIв КЛАС

2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

1.    Български език  -Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив

2.    Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов

3.    Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов

4.    Свят и личност Изд. Просвета, Мая Грекова

5.   Чужд език по професиятаMechanics ,  Express Publishing

6.    Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника

7.    Информационни технологии в професията

8.    Двигатели с вътрешно горене – Кочаров, изд. Техника 2006 - София

9.    Автотранспортна техника –Изд. Техника София 2006, Й. Димитров

10.  Експлоатация на автотранспортната техника – Ремонт на МПС, Джонев, изд. Техника 2007, Сестримски и др. – «Диагностика и техническо обслужване на МПС»- изд. Техника- София 2003

11.  Електронни системи в автотранспортната техника

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 09. 2013 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 06. 2013 г.

Изтегли

учебни планове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31. 03. 2013 г.

Изтегли

Учебен план за 8 и 9а клас

Специалност КТТ


Учебен план за 9в и 10в клас

Специалност АТТ


Учебен план за 10а клас

Специалност КТТ


Учебен план за 11а и 12а клас

Специалност КТТ


Учебен план за 11б клас

Специалност ЕОП


Учебен план за 11в клас

Специалност АТТ


Учебен план за 12б клас

Специалност ЕОП


Учебен план за 12в клас

Специалност АТТ


Eлектронен дневник

Бъдете информирани!

ПГМТ „Владимир Комаров” въвежда Електронен дневник с цел подобряване на комуникацията между училище и родители. Чрез електронния дневник родителите ще могат да получават информация за оценките, броя на отсъствията и забележките на своето дете.

 

Какви услуги се предоставят на родителите

 • Автоматичното информиране гласово по телефона, чрез SMS, и по e-mail се заплаща от родителите на пакетна цена от 1,20 лв. с ДДС на месец;
 • Срещу абонамента те получават неограничен брой съобщения съдържащи информация, която училището е въвело за техните деца (оценки, отсъствия, поведение, здравен статус и училищни събития);
 • В случай, че решат да се информират по телефона, обаждането се заплаща според тарифния план (без добавена стойност).

 

Как се абонират родителите

 SMS абонамент

 

 • Родителят изпраща SMS с текст ID или ЕГН на ученика на номер 1987 (единен за трите оператора Мобилтел, Глобул и Виваком);
 • Заплащането на услугата става чрез добавяне на цената на абонамента към месечната сметка за телефон.

През web страницата на системата www.e-School.bg

 • Заплащането се осъществява чрез ePay или EasyPay 

 

 

Второ място на Национален литературен конкурс "Духът на българина"

15.11.2011 г.

Организираният за седми път Национален литературен конкурс "Духът на българина", посветен на Деня на народните будители, пробуди интерес у 352 ученици от 49 български селища. Организатори на проявата са МОМН, Регионалният инспекторат по образованието в Силистра, Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий" с домакинството на Центъра за работа с деца в Силистра.

Конкурсът обхваща няколко възрастови групи. За нашето училище актуална е втора възрастова група – за ученици от осми клас и трета възрастова група, включваща ученици от девети до дванадесети клас.

Журито под председателството на проф. д-р Радослав Радев е прегледало 381 литературни творби - 182 стихотворения, 168 есета и 31 разказа.

 

Нашият ученик Свилен Радославов Денев от осми клас извоюва второ място за есе от втора възрастова група на националния конкурс.

 

Желаем му нови бъдещи успехи!

Ние искаме УТРЕ да е различно! Ние искаме УТРЕ да е по-добро!

16.11.2011 г.

Проект „Днешният избор- промяна утре”

Ние искаме УТРЕ да е различно! Ние искаме УТРЕ да е по-добро!

Ето защо на 28.10.11г. , ние учениците от ПГМТ „Вл. Комаров” , се включихме в акцията по почистване на паметниците и сградите в Силистра от графитите.

Мероприятието се осъществи по идея на Ученически Парламент гр. Силистра и ние:

Павел Петров, Емилиан Ангелов и  Стелиян Атанасов от 9а клас – участвахме и не съжаляваме. Вече знаем че сме направили нещо, за да бъде УТРЕ различно от ДНЕС.

Ако и ти, който си ни повярвал, се включиш в нашите бъдещи дейности, УТРЕ ще бъде в по-светли, радващи  окото цветове.

 

9в   клас също участваха. Същия ден 28.11.11г., те почистиха площадката около паметника  на Сава Доброплодни. С нетърпение  чакат  деня , в който ще засадят лалета ,  за да украсим  с ярки цветове  нашето УТРЕ.

 

УП към ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра 

Ученическа Компания към ПГМТ ,,Вл. Комаров”

14.11.2011 г.

„.. По- голям риск от това да рискуваш, е да не правиш нищо.  – казват бизнесмените. Тези думи бяха достатъчни за учениците от 9 А клас, за да вземат решение да основат УК (Ученическа Компания), в която да се научат как да избират продукт и да го пласират успешно на пазара.

            С обсъждането на всеки детайл и набелязване на конструктивни стъпки, всяка сбирка на членове на УК е стъпка към успеха.

 УП към ПГМТ ,,Вл. Комаров

 

Посещение на Регионалното депо за битови отпадъци ,,Дъга”

17.11.2011 г.

На 15.11.11г. учениците от 9a клас от нашето училище посетиха Регионалното депо за битови отпадъци ,,Дъга, гр. Силистра

Обиколката бе осъществена чрез ученически автобус. Бяха обиколени четирите клетки и старото сметище, а след това учениците разгледаха пречиствателната станция за отпадъчни води.

Видяното в депото,за кой ли път убеди учениците, че нищо в природата не се губи, а само се трансформира от един вид в друг и отново влиза в употреба.

                                                   УП при ПГМТ Вл. Комаров”

 

Клуб ,, Лидер – партньорство”

17.11.2011 г.

Всички знаем, че почти всяка организационна структура има председател. Но дали той е точния човек? Дали той е истинския лидер?

 А какъв всъщност трябва да е истинския лидер? На този въпрос си отговорихме в новосъздадения от нас клуб ,,Лидер- партньорство”. Истински лидер е този, който дава идеи, умее да носи отговорност и да увлича последователи, когато твори добро. Това научихме в този клуб и веднага решихме да претворим ново наученото в дела.

 На 15.11.11г. УП свика съвещание на Благоустройствената комисия и нейните учители- консултанти- г-жа Жекова и г-н Михов. Учениците дадоха много идеи за организиране на територията на ПГМТ  ,,Вл. Комаров като НАШЕТО МЯСТО- място за учене, отмора и изграждане на личности.

Във връзка с това учениците набелязаха основните стъпки за работа по четири проекта, като се надяват да увлекат след себе си и други ученици.

 

15.11.11г.                                                                                     УП при  ПГМТ  ,,Вл. Комаров

Гр.Силистра

 

Ден за борба срещу тютюнопушенето

17.11.2011 г.

    На 17.11.11г. учениците от всички паралелки В ПГМТ ”Вл. Комаров”, съвместно с РЗИ организираха Ден срещу тютюнопушенето. В изработена от учениците от 9а клас урна, всички желаещи пуснаха своите стотинки на стойността на няколко цигари.

   Така бяха събрани малко пари, които ще се добавят към общата сума, необходима за изработване на ограда на паметника на патрона на нашето училище „Вл. Комаров”.

 

17.11.11г.                                       УП при ПГМТ ”Вл. Комаров”


 

Общински футболен турнир

28.11.2011 г.

Изминаха септември и октомври. Ноември почти изтича...

Е...Как да не се похвалим най- после?!...Футбол се играе тук!

Футболният отбор към ПГМТ „ Вл. Комаров”, под ръководството на г-н Ташев  доказа, че в МЪЖКОТО УЧИЛИЩЕ има МЪЖКИ ОТБОР!

ТРИ МЕСЕЦА- ТРИ ПОБЕДИ!!!

ПГМТ- ПЗГ „ Добруджа”-     3:1

ПГМТ- ПГС „П. Пенев”   -      4:0

ПГМТ- ПГСУАУ „ А. Буров”- 1:0

THE DREAM BEGINS!.................................................

28.11.11г.                                        УП при ПГМТ „ Вл. Комаров”

 

Стартираха изявите по Национална програма "Участвам и променям"

28.11.2011 г.

 

На 23.11.2011 г. в ПГМТ "Вл. Комаров" се проведе вътрешноучилищен турнир по Тенис на маса. В турнира участваха ученици от VІІа, ІХа и ІХв клас.

На първо място се класира ученикът Еркан Мехмед от ІХв клас.

Второ място зае Сонер Мустафа от VІІІ клас.

Трето място за Ивайло Светлозаров от ІХа клас.

На победителите ЧЕСТИТО!

 

1ви Декември- СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

   Днес 1.12.11г. всички ученици в ПГМТ „ Вл. Комаров” активно се включиха в Националната АНТИСПИН кампания.

   Специалисти от РЗИ съвместно с нашето медицинско лице Н. Ганчева представиха РС- презентация и дадоха съвети на учениците как на практика да се предпазят от СПИН.

   Чрез всички зададени въпроси и получени отговори се доказа, че презервативът е най- доброта антивирусна програма.

   А ученикът Иван Красимиров от 9- А клас също сподели начини за предпазване от СПИН чрез своя РС- презентация,

   Същевременно с тази кампания бе осъществено и апаратно измерване на издишания въглероден оксид на пушачите.

   Всичко видяно и чуто в този ден предизвика бурни коментари. Надяваме се, че и тези, които са посягали  към цигарите и тези, които са махвали пренебрежително с ръка на презервативите , днес да са разбрали и запомнили завинаги, че ние нямаме право да пилеем живота и здравето си напразно, защото те са ни ДАР от ВСЕЛЕНАТА!

   А ние обичаме даровете, нали?...

 

                                                                       УП при ПГМТ „Вл. Комаров”

 

Училищна класация "Бъди в час"

15.12.2011 г.

На 12.12.2011 г. се отчетоха резултатите от класацията "Бъди в час", отразяваща отсъствията на учениците за месец ноември.

Днес, 15.12.2011 г., ръководството на ПГМТ "Вл. Комаров" награди победителите.

Учениците, които от началото на учебната година до края на месец ноември не са допуснали отсъствия, са:

Гюксел Гюрсел - 8 клас

Свилен Денев - 8 клас

Онур Седат - 8 клас

Преслав Боянов - 9а клас

Те получиха от г-жа Георгиева, директор на ПГМТ "Вл. Комаров", поздравителни адреси и по една флаш памет - 4 GB. 

В класацията на класовете, победител е 8 клас, специалност Компютърна техника и технологии, с най-малък брой отсъствия за месец ноември. Учениците получиха награда - футболна топка.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Пожелаваме им да запазят и занапред сериозното си отношение към учебния процес!

 

 

Национална кампания "Участвам и променям"

21.12.2011 г.

На 19.12.2011 г. в ПГМТ Владимир Комаров се проведе тържество, посветено на здравословното хранене, Коледа и благотворителността. Мероприятието е във връзка с националната кампания Участвам и променям, целяща да разшири социалните и гражданските компетентности на учениците.

В гимназията беше проведен конкурс за рисунка, разказ, приказка и мултимедийна презентация на тема - Витамините в храните.

Медицинското лице в училището - Наталия Ганчева - подготви презентация за 13-те най-важни за човешкия организъм витамина.

Класацията за най- добра рисунка оглави Габриел Сергеев Георгиев от 11а клас с постера Азбука на витамините. Най-увлекателна беше приказката на Свилен Денев от 8 клас - Приказка за Здравето. Най-добрата мултимедийна презентация е на Иван Красимиров от 9а клас на тема "Здравословно хранене".

       С наближаването на празниците се актуализира и идеята за дарителството и милосърдието. Учениците от гимназията дариха домашно приготвени храни на обитателите на Дома за стари хора.

       Благодарим за отзивчивостта и проявеното милосърдие, деца!

 

2011 г. Компютърни умения с европейски стандарти

Програма "Учене през целия живот"

Европейският съюз въвежда общи европейски стандарти за по-голяма част от икономиката, включително и в сектор информационни и комуникационни технологии. За прилагането на тези стандарти е необходимо обучението на компютърните специалисти да съответства на тях.

Чрез настоящият проект се цели да се повишат практическите умения на учениците свързани с компютрите и езиковата компетенция за по добра реализация на Европейския трудов пазар.

Тези цели ще се постигнат чрез мобилна практика, осъществена в работни колективи на фирми работещи успешно в  условията на обединения пазар на страните от Европейския съюз.

Мобилността включва 20 ученици, преминаващи първоначално професионално обучение от 11  клас, специалност Компютърна техника и технологии от Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" - Силистра. Участниците в проекта ще бъдат  момчета на възраст 17 - 18 години, които ще усвоят и използват знания, умения и квалификации, улесняващи персоналното им развитие, да увеличат пригодността си за заетост и да могат успешно да се интегрират на Европейския трудов пазар. Реализирането на проекта ще интегрира практическата подготовка с учебния план по специалността. Като организация, инициатор на този проект ние ще предложим възможност на участниците да разширят професионалните си компетенции, като проведат триседмичен стаж в условията на модерно оборудване и при използване на  съвременни технологии. При подготовката на проекта ние се запознахме с целите и задачите на програмата "Учене през целия живот" на секторна програма Леонардо да Винчи с помощта на които подготвихме нашите дейности.

В дейностите по проекта е предвидена предварителна езикова, педагогическа и културна подготовка. Предвижда се мобилността да бъде реализирана юли  2012  г. в град Берлин Германия.  Пребиваването ще започне с едноседмичен курс по немски език с техническа насоченост. Практиката ще се осъществи във фирми от бранша на IT технологиите. Участниците ще получат сертификат Europass и сертефикати за преминалите  езикови курсове.

Очакванията ни от реализирането на проекта са:

- придобиване на нови професионални компетенции в  специалността "Компютърна техника и технологии":  умения при асемблираране на компютърна техника;  изграждане, конфигуриране и администриране на компютърни мрежи; web програмиране и дизайн; запознаване с най-новите модели компютърна техника на пазара.

  - принос към чуждоезикови, поведенчески и междукултурни умения чрез запознаване с културата и традициите на града и страната домакин: познания по немски език в реална езикова среда; ползване на техническа докумен-тация на немски език;  работа в конкретна професионална среда в страна на ЕС; обогатавяне на културата на поведение; запознаване с историята и традициите на Гермаяния.

  - създаване на дълготрайни връзки между пратньорите с цел обмен на идеи, програми и бъдещи мобилности.

  - повишаване авторитета на гимназията чрез качествена професионална подготовка.

Изборът на партньор бе направен след внимателно проучване на опита на подходящи за реализирането на нашия проект организации. Като отчетохме броя на успешно реализираните проекти от този тип, ние избрахме партньорът по проекта Berlink.

Berlink има голям опит в организирането и реализирането на професионални практики по европейските образователни програми "Леонардо да Винчи", "Еразъм" и "Грундвиг". Заедно с профе-сионалния опит Berlink представя възможност да се съберат впечатления за икономическите, историческите и социални характеристики на града и страната - домакин.

2011 г. Професионално обучение

ПГМТ „Вл. Комаров” е включена в списъка на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта.

Като такъв ще продължи да обучава заети и безработни лица, финансирани по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), приоритетна ос 1 “Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” и приоритетна ос 2 “Повишаване производителността и адаптивността на заетите”.

Обучението за професионална квалификация може да бъде за придобиване на I-ва, II-ра или III-та квалификационна степен или по част от професията в професионални направления: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА; МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ; ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА.

Почит пред паметта на Васил Левски

19. 02. 2012 г.

    На 19 февруари учениците от 9-в клас на ПГМТ „Владимир Комаров” почетоха паметта на Васил Левски и поднесоха цветя на паметника му в центъра на гр. Силистра. Това бе част от мероприятията през седмицата, посветена на Апостола на свободата,  по повод 139-та годишнина от гибелта на великия българин.

Литературно четене в Регионална библиотека "Партений Павлович"

"Пътят към звездите започва от земята"

3ти март - Ден на преклонение

Състезание по приложна електроника

"Мога и зная как"

На 06.03.2012 г. в ПГМТ „Вл. Комаров” се проведе училищен кръг на състезание по приложна електроника „Мога и зная как”.

Състезанието се организира от фирма „ЕЛИМЕКС” гр. Горна Оряховица, със съдействието на Министерство на младежта, образованието и науката.

В състезанието участваха 24 ученика от девети до дванадесети клас от специалност „Компютърна техника и технологии”, разделени в две възрастови групи: ІХ – Х и ХІ – ХІІ клас.

Състезанието премина през две нива:

І ниво – всички участници решаваха теоретичен тест за 20 минути, съобразен с учебния план по професионално обучение в съответните класове.

ІІ ниво – Първите шест ученици от всяка възрастова група с най-много точки от теоретичния тест, изработиха действащо електронно устройство, за което им бе предоставено време един час.

Класираните, на първите три места, ученици от всяка възрастова група, ще имат шанс да продължат състезанието в регионален кръг.

Фирма „ЕЛИМЕКС” гр. Горна Оряховица раздаде награди на учениците, участвали на  второ ниво на училищния кръг.


Седми литературен конкурс „Пътят към звездите започва от земята”

На 06.03.2012 година в Регионална библиотека „Партений Павлович”-Силистра, се проведе литературно четене на отличените творби в Седмия литературен конкурс „Пътят към звездите започва от земята”, посветен на патронния празник на ПГМТ „Владимир Комаров”. В конкурса участваха 28 творби в 2 възрастови групи: 5.-8.клас и 9.-12.клас в раздели стихове и проза. Отличени бяха 16 произведения. Първи места в двете възрастови групи заеха съответно стихотворенията на Ивайло Гошев от 8.клас на ПГМТ и Мирослава Няголова от 10.клас на ПГСУАУ” Атанас Буров”, а за проза - Николай Атанасов от 8.клас на ПГМТ и Йордан Вълков от 9”А” на ПГМТ.

Презентация за живота и подвига на Владимир Комаров и стихове припомниха на учениците и гостите за мечтите и пътя към безсмъртието и звездите.

Председател на журито беше госпожа Милена Димитрова от Регионална библиотека „Партений Павлович”, която приветства отличените ученици –а те ни направиха съпричастни на своите въпроси и лутания по необятния път към звездите чрез  произведенията си. Наградите връчи госпожа Величка Белева - помощник-директор в ПГМТ. За уюта на срещата допринесоха картините на ученици от ЦРД с ръководител Вихрен Иванов - също посветени на патронния празник на училището и прекрасната космическа музика - фон на литературното четене.

 

 

Пътят към звездите започва от земята

Има ли път към звездите големи?

Има ли начин да стигнем до тях.

Красиви, безбройни, небето превзели,

блещукат и мигат в безкрайната шир.

Далече са, твърде високо са даже,

не зная пътеката тайна към тях.

Стоя и се взирам, очите притварям

и виждам звезда опашата се спуска към мен.

Това е... усетих във себе си бавно...

когато не мога при тях да отида,

звездите далечни закрилят и мен.

Тогава се чувствам щастлив и спокоен,

С нещо съм заслужил утрешния ден.

 

Ивайло Гошев – 8 клас 

Най-добрите млади водачи на МПС са от ПГМТ „Владимир Комаров”

На 16 и 17 март 2012 г. в ПТГ „Цар Симеон Велики” – гр. Търговище се проведе регионалния кръг от националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, в което взеха участие ученици от 13 отбора от различни градове на Североизточна България.

Състезателите на ПГМТ „Вл. Комаров”, Здравко Георгиев, Дани Даниелов, Сертел Абидин и Ивелин Красимиров от специалност „Автотранспортна техника”, под ръководството на ръководителя си инж. Емел Рушидов, се представиха отлично и заеха отборно първо място в единия от двата кръга на състезанието – „Най-добър млад водач на МПС”.

Индивидуалният първенец по майсторско управление на МПС е също представител на силистренската гимназия по механотехника – ученикът от 12в клас Здравко Георгиев. За отличното си представяне той получи материална награда, а отборът беше награден със статуетка и грамота.

"Вселенските закони и човекът на новото време"

Клуб по гражданско образование

         На 12.03.2012 г. учениците от клуб „Вселенските закони и човекът на новото време” в ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра представиха публично занятие на тема „Разгръщане на собствения потенциал”. Представена бе презентация на седемте закона за вибрацията, енергията, полярността, резонанса, реалността, мисленето и въображението.

         Извънкласната клубна дейност „Вселенските закони и човекът на новото време” с ръководител Татяна Кинджакова, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ggnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnghghng/////////

По време на публичното занятие момчетата от  клуба организираха дискусия с учениците от 7б клас от ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра, които бяха част от общо 33та присъстващи като публика.

Проведената дискусия бе на тема: „Как да разбера какво е истинското ми призвание?”. Отговаряйки на конкретни въпроси по темата, всеки от учениците определи какво е неговото призвание в живота и как чрез помощта на представените вече физични закони и положителното мислене да постигне успех в желаната от него сфера на професионална реализация.


Ч
рез излъчения филм „The Secret” всички присъстващи видяха как на практика чрез целенасочена положителна мисъл и въображение по-леко биха достигнали целите си в бъдеще.


Публиката от актовата зала в ПГМТ ”Вл. Комаров” си тръгна със силното убеждение, че физиката и психологията са не само учебни предмети. Публичното занятие бе не само
интересно, но и полезно, тъй като посочва как могат да бъдат използвани законите на физиката и психологията, за да направим пътя в живота си не само проходим, но и по-успешен.

А това вече е постижение, нали?

Как да стана известен по света

Компютърно ателие

ПЪРВА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

НА АТЕЛИЕ „КАК ДА СТАНА ИЗВЕСТЕН ПО СВЕТА”

ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ” - СИЛИСТРА

На 16.03.2012 г. в чест на патронния празник на ПГМТ „Владимир Комаров” град Силистра се проведе първата представителна изява на ателие „Как да стана известен по света” с ръководител инж. Теодора Иванова по проект „Успех”, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Гости на изявата бяха ученици и учители от на ПГМТ „Владимир Комаров”.

Младите Web дизайнери направиха демонстрация на създадените от тях интернет страници за космоса, патрона на гимназията, училището и астрономическата обсерватория в град Силистра.

Участниците в компютърното ателие изготвиха видеоклип който представя техните разработки и го излъчиха по училищната видеосистема.

Интернет страниците, показващи първите им стъпки на дизайнерите са публикувани в Интернет на адреси: http://komarov2.hit.bg; http://observatoriq1.hit.bg.

49 години от създаването на ПГМТ „Вл. Комаров”

На 16 март ПГМТ „Вл. Комаров” отпразнува 49-тата годишнина от създаването на училището.

Гости на празника бяха г-жа Денка Михайлова – зам. кмет хуманитарни дейности на община Силистра, г-жа Майа Григорова – ст. експерт по ПО на РИО Силистра, г-н Николай Панев от училищното настоятелство, г-н Велизар Плугаров – „БГ Контакт”.

Инж. Петранка Георгиева – Директор на училището изказа благодарност към всички учители и ученици, затова че отразяват облика на едно училище със съвременни модели за обучение и образование. Поздрави участниците в конкурсите, посветени на празника на гимназията.

След официалната част се проведоха финалите на ежегодните спортни турнири и станалото вече традиция състезание „Моята професия”, в което взеха участие отбори от всички специалности.

С пожелание за повече и все по-добри ученици и бъдещи специалисти и с вярата, че нашето училище ще го има и напред в годините завърши празничния ден.

Ученик на ПГМТ "Вл. Комаров" зае първо място в конкурса „Алкохолът – усмихнатият враг на човечеството”

Габриел Сергеев от 11а клас се класира на първо място оригинален и въздействащ плакат в конкурса „Алкохолът – усмихнатият враг на човечеството” във втора възрастова група  8-11 клас.

Участие в конкурса взеха също Сашко Теменужков и Ренел Февзи от 8 клас на ПГМТ „Вл. Комаров”.

Конкурсът е организиран от дирекция „Хуманитарни дейности” към  община Силистра и Превантивен информационен център по зависимости.

 

Футболистите на ПГМТ „Вл. Комаров” отново областни шампиони

На 4 април 2012 г. на стадион „Луи Айер” се проведе областно първенство по футбол за 8 – 10 клас с участие на отбори от градовете Дулово, Тутракан, Главиница и Силистра.

В първата среща отборът на ПГМТ „Вл. Комаров” победи отбора на гр. Тутракан с резултат 2:0 и се класира за финала, където се срещна с отбора на гр. Главиница. Футболистите на ПГМТ „Вл. Комаров” показаха много приятна игра и убедително победиха с 3:1, като голове отбелязаха Симеон Василев, Георги Радков и Николай Здравков. Тази победа донесе много радост за цялото училище и техния учител треньор Георги Ташев.

С победата си спазихме дългогодишната традиция в ученическия футбол и затвърдихме позицията си на областни шампиони.

15 септември 2011 г. - първи учебен ден

Патронен празник на гимназията 2012 г.

Публична изява на секция по футбол

Областни първенци на ученическите игри

На 4 април 2012 г. на стадион „Луи Айер” Силистра се проведе областното първенство по футбол за юноши VIII – X клас с участие на отбори от градовете Дулово, Тутракан, Главиница и Силистра. В първенството взеха участие футболистите от спортната секция по футбол, разкрита по проект „Успех” с ръководител Георги Ташев.

Това участие на нашите момчета бе втора публична изява по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

На полуфинал момчетата на ПГМТ „Вл. Комаров” победиха отбора на град Тутракан с резултат 2:0 и се класираха за финала, където срещнаха отбора от град Главиница. Футболистите на ПГМТ „Вл. Комаров” показаха много добра игра и убедително победиха с 3:1, като головете отбелязаха Симеон Василев, Георги Радков и Николай Здравков.

Победата затвърди дългогодишната традиция в ученическите спортни игри, футболистите от ПГМТ „Владимир Комаров” да са областни шампиони.

 

Отбелязваме Деня на Земята

22 април

По традиция учениците от ПГМТ „Владимир Комаров” отбелязаха Деня на Земята с различни екологични инициативи.  
8а клас отбеляза Деня на Земята със състезание по природни науки.
Три отбора  мериха бързина и прецизност. Най-бързи  и точни се оказаха ІІІ отбор.

В конкурсът за плакат и предмети от отпадъчни материали взеха участие учениците от 8 до 10 клас. С голяма изобретателност и находчивост се представиха учениците от 9а клас – Павел Гочев, Ивайло Христославов, Благовест Христов и Иван Красимиров с конструирания от тях „Екоробот „ от алуминиеви отпадъци, Диян Красимиров от 10а с оригиналния „Лунапарк „, Сашко Теменужков  от 8а с „Екополилей”, Недим Нурсет от 9в с „Екосамолет „. Оригинални „Ековази” представи и Елисавета Камарашева от 10в клас.          
Тази година по повод Международния ден на Земята и във връзка с
Инициативата “Посади дръвче - засади гора!”, провеждана под патронажа на г-н Сергей Игнатов, днес 21 април в 11.00 ч. ученици от 9в посадиха в училищния двор албиции.   

Презентация за природните забележителности на планетата и за екологичните проблеми представи на мултимедия Павел Гочев от 9а клас.

В конкурса за фотография под надслов „Природата в моите очи” се включиха ученици от 8 до 12 клас. С творбите ще бъде направена изложба, на която ви каним да видите красотата на Земята във фотографии, защото думите са недостатъчни да бъде описана....

 

Клуб "Млад огнеборец" завоюва първите места на районното състезание на младежките противопожарни отряди

На 4 май 2012 г. отборът на ПГМТ „Вл. Комаров”  „Млад огнеборец” участва в районното състезание на младежките противопожарни отряди и след показани отлични резултати завоюва:

·          ПЪРВО МЯСТО в дисциплина „Бойно разгръщане”

·          ПЪРВО МЯСТО в дисциплина „Щафетно бягане”

·          и КОМПЛЕКСНО ПЪРВО МЯСТО за цялото състезание.

В състезанието участваха девет отбора от общините Силистра, Алфатар и  Ситово.

Учениците, представили нашето училище са:

Ивайло Йорданов, Стилян Стоянов, Преслав Капинчев и Радостин Данаилов от 9а клас,

Недялко Неделчев и Недим Мусин от 9в клас, Ивайло Христов, Аксел Митат, Сашко Илиев и Мелих Алим от 8 клас.

Нашият отбор продължава участието си на областното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”, което ще се състои на 11 май 2012 г.

  ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ, МОМЧЕТА!

 

На 4 май 2012 г. отборът на ПГМТ „Вл. Комаров”  „Млад огнеборец” участва в районното състезание на младежките противопожарни отряди и след показани отлични резултати завоюва:

ПЪРВО МЯСТО в дисциплина „Бойно разгръщане”

ПЪРВО МЯСТО в дисциплина „Щафетно бягане”

и КОМПЛЕКСНО ПЪРВО МЯСТО за цялото състезание.

В състезанието участваха девет отбора от общините Силистра, Алфатар и  Ситово.

Учениците, представили нашето училище са:

Ивайло Йорданов, Стилян Стоянов, Преслав Капинчев и Радостин Данаилов от 9а клас,

Недялко Неделчев и Недим Мусин от 9в клас, Ивайло Христов, Аксел Митат, Сашко Илиев и Мелих Алим от 8 клас.

Нашият отбор продължава участието си на областното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад

Първа публична изява

Клуб Успешно поведение в критични ситуации

На 4 май 2012 г. част от учениците от клуб "Успешно поведение в критични ситуации", под ръководството на своя ръководител Румен Михов участваха в районното състезание на младежките противопожарни отряди.

Това бе първата публична изява по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Нашите момчета бяха отлично подготвени и завоюваха първи места и в двете дисциплини „Бойно разгръщане” и  „Щафетно бягане”. Това им донесе и първо място в крайното комплексно класиране в състезанието.

В състезанието участваха девет отбора от общините Силистра, Алфатар и  Ситово.

Учениците, представили нашето училище са:

Ивайло Йорданов, Стилян Стоянов, Преслав Капинчев и Радостин Данаилов от 9а клас, Недялко Неделчев и Недим Мусин от 9в клас, Ивайло Христов, Аксел Митат, Сашко Илиев и Мелих Алим от 8 клас.

Нашият отбор продължава участието си на областното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец"

 

Ученици, учители и служители от ПГМТ "Вл. Комаров" се включиха в инициативата "Да изчистим България!"

На 11 май 2012 г. след учебните часове целият колектив на ПГМТ „Вл. Комаров” Силистра се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден!” под мотото „Да изчистим гимназията за един ден!”.

В почистването участваха всички ученици от 8 до 11 клас – 183 ученика и целият персонал на гимназията – 39 човека.

 

 

 

Бяха основно почистени следните обекти:

1.      Външните прилежащи на гимназията тротоарни части – от „Оргтехника” АД до ПГЛП „П. Славейков”.

2.      Района около бившия Младежки дом срещу „Оргтехника” АД.

3.      Островчето и тревните площи на кръстовището между улиците „П. Бояджиев” и „7 септември”.

4.      Терена около паметника на Сава Доброплодни – почистване, окопаване и засаждане на цветя.

5.      Двора, тревните площи, спортните площадки и терените между учебните работилници на гимназията.

 

Добрата реклама - предпоставка за успех

На 10.05.2012 г. в ПГМТ „Вл. Комаров” се проведе публична изява на клуб „Цената на успеха”. Извънкласната клубна дейност с ръководител инж. Илиана Жекова, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В клуба участват 9 ученика от 9в клас с класен ръководител Христина Димитрова.

Темата на изявата беше „Добрата реклама – предпоставка за успех”. Гости на мероприятието бяха преподаватели, служители и ученици от гимназията. Изявата беше разделена на две части – първата показваше знанията на участниците по поставената тема, а втората – техните умения да прилагат наученото.

 

В първата част пред гостите беше презентирана информация за възникването, същността, проучванията, рекламни канали, видовете реклами според фазите на жизнения цикъл на стоката и пр.

 

Във втората част учениците разработиха проект за рекламна кампания за набиране на кандидат гимназисти за обучение в ПГМТ „Вл.Комаров”

 

Участниците си избраха мото на кампанията - „ПГМТ „Вл. Комаров” – училище за сбъднати мечти”. Направиха план на кампанията като определиха какви проучвания ще направят, сред какви целеви групи, каква стратегия и тактика ще предприемат и какъв бюджет ще имат.

Най-добре се изявиха Васил Христов, Веселин Дечев, Еркан Мехмед.

 

Участието на учениците в клуба им дава начални знания по предприемачество, спомага за развитието на тяхната творческа мисъл, инициативност и креативност, дава им знания за бъдещо стартиране на собствен бизнес.

 

Изпращане на Випуск 2012

24 май 2012 г.

Трето място на Национален литературен конкурс

Свилен Радославов Денев от 8 клас на ПГМТ «Вл. Комаров» се класира на ТРЕТО МЯСТО в Националния литературен конкурс за написване на есе на тема «Напред науката е слънце», организиран от община Ловеч.

В конкурка взеха участие 60 ученици от тази възрастова група, което прави успеха на нашето момче още по-значителен.

БРАВО!

ПОЖЕЛАВАМЕ ТИ БЪДЕЩИ УСПЕХИ!

ПГМТ "Вл. Комаров" изпрати Випуск 2012

Хей свърши се таз година

на учене дойде край,

хей ура, ура, ура,

на учене дойде край.”

15 май е специален ден за 12 клас – тогава удари последния училищен звънец. 

ПГМТ «Вл. Комаров» изпрати Випуск 2012. С много шум, музика и песни те напуснаха училище, за да започнат живот без междучасия, без учители, без оценки...

Абитуриентите тържествено благодариха на преподавателите си, направиха си много снимки пред цветните алеи в двора, пожелаха си среща след десет години, заклеха се във вечно приятелство.

НА ДОБЪР ЧАС И ПОПЪТЕН ВЯТЪР, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ. 

 

Представителна изява

Клуб Рибата и здравословното хранене

На 2юни 2012 година на брега на река Дунав в района на самолета, се проведе състезание по риболов на клуб "Рибата и здравословното хранене" по проект "Успех" с ръководител инж. Радослав Гълчавов. Тази дейност е по проект „УСПЕХ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изявата е представителна и имаше за цел участниците в клуба да покажат умения за улов на риба, както и екологична дисциплина за опазване на природната среда до естествен водоем. В състезанието участваха девет ученика, като победителят беше определен по количеството уловена риба.

Първо място спечели Владислав Христов от 10а клас със 752 гр. уловена риба.  На второ място се класира Кристиян Койчев от същия клас с 571 гр., а третото място зае Дениз Мехмед от 9а клас с 450 гр.

Всички участници в състезанието получиха награди - куки, плувки, звънчета, корди и други рибарски принадлежности. Победителят получи риболовен прът, класираният на второ място - живарник, а третият в класирането - стойка за две въдици.

Гимназията спечели два нови проекта по Леонардо

Новият проект „Европейско професионално обучение за съвременни компютърни умения”  цели да повиши практическите умения на учениците, свързани с компютрите и езиковата компетентност, с оглед по-добра реализация на Европейския трудов пазар.

Целите ще се постигнат чрез мобилна практика, осъществена във фирми, работещи успешно в условията на обединена Европа.

 

Мобилността включва 13 ученика от 11 клас, специалност „Компютърна техника и технологии”, преминаващи първоначално професионално обучение.

Участващите ученици ще имат възможност да усвоят и приложат знания, умения и квалификации, които гарантират личностното им развитие и пригодността им за заетост на трудовия пазар.

 

Мобилността ще продължи три седмици и ще се проведе през м. юли 2013 г. в гр. Берлин, Германия. Ще започне с едноседмичен курс по немски език  с техническа насоченост.

При завършването и участниците ще получат сертификат Europass и сертификати за преминато езиково обучение.

 

Вторият проект е спечелен от екип на Училищно настоятелство към ПГМТ. Основната цел на проекта ”Опитът на Европа в областта на професионалното образование” е повишаване професионалния опит на преподавателите, с оглед гарантиране на по-добро качество на професионалната подготовка на учениците и по-добър шанс за тяхната реализация в дългосрочен план.

 

Дейностите по проекта, са свързани с обмен на добри практики и споделяне на опит в областта на организиране и провеждане на учебна практика в реална работна среда.

Придобиването на практически приложими знания, които учениците получават в училище и прякото им прилагане при провеждане на учебните, лабораторните и производствените практики в реални производствени условия, ще допринесат за успешната им бъдеща реализация.

 

Целевата група включва 10 учители по професионална подготовка от гимназията. Мобилността ще се проведе от 30.03.2013 - 14.04.2013 г в гр. Портсмут, Великобритания.


Чрез
изпълнението на проекта ще се реализират част от целите на секторна програма "Леонардо да Винчи", а именно: да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие; да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение.

 

Гимназията спечели нов проект по Национална програма на МОМН

Професионалното образование в модерна учебна среда с подкрепата на бизнеса

 

Ще бъдат изградени на два специализирани учебни кабинета за професионално обучение, обзаведени и оборудвани със съвременен хардуер и софтуер, в които учениците ще проектират електронни схеми, ще създават и публикуват WEB страници, ще инсталират и работят с Packet Tracer – програма за мрежова симулация, ще инсталират IP камери и софтуера към тях, ще работят с програми за мрежов софтуер като Microsoft SQL Server и други.

 

Ще се ремонтират, обзаведат и дооборудват компютърните работилници по специфична професионална подготовка с технологични работни места с тестери, измервателна апаратура, съвременни материали и инструменти за пълноценно провеждане на професионалното обучение.

 

Дейностите по проекта предвиждат и подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между ПГМТ „Вл. Комаров” и фирмите-партньори чрез осигуряване на работни места за практическо обучение в реални работни условия за учениците от XI и XII клас, специалност КТТ.

 

Обновяването и модернизирането на условията за труд и учене чрез изграждане на специализирани кабинети за специфична професионална подготовка и обзавеждане и дооборудване на работилниците по учебна практика ще доведе до повишаване на качеството и ефективността при усвояване на знания, умения и компетентности на учениците, което е предпоставка за тяхната успешна реализация.

 

2012 г. Аз мога повече

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

От 15.10.2012 г. започна нова сесия за набиране на желаещи да се обучават по програма

„АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” с ваучери по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

към Агенцията по заетостта.

ПГМТ „Вл. Комаров”  Ви предлага следните обучения:

І. За професионално обучение

 

Професия

Специалност

Брой часове

1

Оператор на компютър

Текстообработване

300

2

Машинен монтьор

Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

660

3

Заварчик

Заваряване

300

4

Стругар

Стругарство

300

5

Шлосер

Шлосерство

300

6

Електромонтьор

Електрообзавеждане на производството

660

7

Електромонтьор

Електродомакинска техника

660

8

Монтьор на електронна техника

Промишлена електроника

660

9

Монтьор на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

660

10

Монтьор на транспортна техника

Автотранспортна техника

660

11

Работник по транспортна техника

Автотенекеджийство

300

12

Работник по транспортна техника

Автобояджийство

300

 ІІ. По ключова компетентност:

 

Ключова компетентност

Наименование на обучението

Брой часове

1

Общуване на роден език

Подобряване на презентативните умения

16

2

Общуване на роден език

Делова кореспонденция и общуване

16

3

Общуване на чужди езици на две нива

А1; А2

300

4

Дигитална компетентност

Начална компютърна грамотност

45

5

Дигитална компетентност

Работа с електронни таблици

45

6

Дигитална компетентност

Работа със специализиран софтуер - Protel

60

7

Дигитална компетентност

Работа със специализиран софтуер - AutoCAD

 

8

Дигитална компетентност

Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията

45

9

Дигитална компетентност

WEB дизайн

45

10

Умение за учене

Умения за работа в екип

30

11

Умение за учене

Умения за работа в условия на стрес

30

12

Умение за учене

Умения за работа в екип и комуникативни умения

30

13

Обществени и граждански компетентности

Познания за европейската интеграция и структурите на Европейския съюз

30

147

Инициативност и предприемачество

Първи стъпки в предприемачеството

30

Футболистите на ПГМТ „Вл. Комаров” отново на върха

Завърши общинското първенство по футбол за средношколци, в което на ПГМТ „Вл. Комаров” взе участие и в двете възрасти – 8-10 и 11-12 клас.

Отбора 8-10 клас със сърцатата си игра и стоящ добре тактически зае ПЪРВО МЯСТО в тази възрастова група.

При отборите 11-12 клас на финала достигнаха заслужено отборите на ПГМТ „Вл. Комаров” и ПГСУАУ „Ат. Буров”. Срещата започна с високо темпо, като и двата отбора пропуснаха в самото начало изгодни положения за гол. Футболистите на ПГМТ започнаха да владеят топката повече и в края на полувремето, поведоха с 1:0. След почивката нашият отбор заигра по-сигурно и с бързи контратаки, така те успяха да вкарат още два гола срещу един на противника с краен резултат 3:1 и СТАНАХА ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНЕЦ.

В навечерието на 50-годишния юбилей на  ПГМТ „Вл. Комаров” възпитаниците на треньора Георги Ташев поднесоха скъп подарък на своето училище – ДВЕ ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ.

8а и 8б клас посетиха регионалното депо за битови отпадъци „Дъга”

На 26.10.2012г. учениците  от 8А и 8Б клас от нашето училище посетиха Регионалното депо за битови отпадъци „Дъга”, гр.Силистра.

Бяха посетени секторите със смет и старото сметище.Четирите клетки за смет са общинска собственост и в момента се завършва четвъртата. А догодина ще бъде пуснато и новото депо.

На ден в депото се внасят от 180 до 300 тона отпадъци. Около 10 000 тона на месец. Освен това бе посетено и мястото, където се събират всички мръсни води. Бе посетена и пречиствателната станция, където се пречистват отпадъчните води. В два резервоара с обем 400 кв. м се събират пречистваните води. Бяха разгледани  помпите и единия резервоар, в който водата минава за химическа обработка. През преса се отделя утайката от водата. А самия резервоар е дълбок 4 м.

Видяното в депото, за кой ли път убеди учениците, че нищо в природата не се губи, а само се трансформира от един вид в друг и отново влиза в употреба.

05.11.2012г.                                                             клуб „Ексклузивен репортер”

гр.Силистра                                                              към УУП в ПГМТ”Вл. Комаров”

Благотворителна Коледна Изложба в ПГМТ "Вл. Комаров"

На 10.12.2012г. в ПГМТ „Вл. Комаров” бе проведен Ден на Здравословното хранене и Благотворителна Коледна Изложба.

Учениците почерпиха много знания за витамините в плодовете и зеленчуците от презентациите, които представиха Павел Гочев и Иван Красимиров от 10а клас. По време на последвалата викторина, най-внимателните ученици, доказвайки своите знания за здравословното хранене, спечелиха много награди. A директорът на нашето училище, инж. П. Георгиева, връчи две грамоти: за най- добра презентация - на Иван Красимиров от 10а и най-добре изработен постер - на Иван Валентинов от 8б клас.

Най-активните класове 8а, 8б, 9а, 10а и 10в, съответно с класни ръководители – Й. Мичкова, инж. И. Табакова, Т. Николова, Т. Кинджакова и Хр. Димитрова, обогатиха Благотворителната Коледна Изложба с множество примамливи кулинарни изделия.

Момчетата  бяха подкрепени с домашно приготвени  кулинарни изделия и добри благопожелания, не само от медицинското лице в училище – Н. Ганчева , но и от своите родители, в лицето на г-жа Снежана Георгиева.

Богатата Кулинарна Изложба бе отнесена в Дома за стари хора от членовете на клуб Ученическо самоуправление “Заедно”, като коледен подарък за всички негови обитатели и с оказаното внимание стопли душите на нашите баби и дядовци.

                                                          Клуб „Ексклузивен репортер”

                                                          към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”, Сс

info

 

 

 

 

                            

2012 г. Гимназията спечели два нови проекта по Леонардо

Новият проект „Европейско професионално обучение за съвременни компютърни умения”  цели да повиши практическите умения на учениците, свързани с компютрите и езиковата компетентност, с оглед по-добра реализация на Европейския трудов пазар.

Целите ще се постигнат чрез мобилна практика, осъществена във фирми, работещи успешно в условията на обединена Европа.

 

Мобилността включва 13 ученика от 11 клас, специалност „Компютърна техника и технологии”, преминаващи първоначално професионално обучение.

Участващите ученици ще имат възможност да усвоят и приложат знания, умения и квалификации, които гарантират личностното им развитие и пригодността им за заетост на трудовия пазар.

 

Мобилността ще продължи три седмици и ще се проведе през м. юли 2013 г. в гр. Берлин, Германия. Ще започне с едноседмичен курс по немски език  с техническа насоченост.

При завършването и участниците ще получат сертификат Europass и сертификати за преминато езиково обучение.

 

Вторият проект е спечелен от екип на Училищно настоятелство към ПГМТ. Основната цел на проекта ”Опитът на Европа в областта на професионалното образование” е повишаване професионалния опит на преподавателите, с оглед гарантиране на по-добро качество на професионалната подготовка на учениците и по-добър шанс за тяхната реализация в дългосрочен план.

 

Дейностите по проекта, са свързани с обмен на добри практики и споделяне на опит в областта на организиране и провеждане на учебна практика в реална работна среда.

Придобиването на практически приложими знания, които учениците получават в училище и прякото им прилагане при провеждане на учебните, лабораторните и производствените практики в реални производствени условия, ще допринесат за успешната им бъдеща реализация.

 

Целевата група включва 10 учители по професионална подготовка от гимназията. Мобилността ще се проведе от 30.03.2013 - 14.04.2013 г в гр. Портсмут, Великобритания.


Чрез 
изпълнението на проекта ще се реализират част от целите на секторна програма "Леонардо да Винчи", а именно: да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие; да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение.

2012 г. Професионалното образование в модерна учебна среда с подкрепата на бизнеса

Проект по Национална програма на МОМН

Проектът е на стойност над 90 000 лв. и цели подновяване и модернизиране на материално-техническата база, подпомагаща професионалното обучение на учениците от специалности „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”.

Ще бъдат изградени на два специализирани учебни кабинета за професионално обучение, обзаведени и оборудвани със съвременен хардуер и софтуер, в които учениците ще проектират електронни схеми, ще създават и публикуват WEB страници, ще инсталират и работят с Packet Tracer – програма за мрежова симулация, ще инсталират IP камери и софтуера към тях, ще работят с програми за мрежов софтуер като Microsoft SQL Server и други.

Ще се ремонтират, обзаведат и дооборудват компютърните работилници по специфична професионална подготовка с технологични работни места с тестери, измервателна апаратура, съвременни материали и инструменти за пълноценно провеждане на професионалното обучение.

Дейностите по проекта предвиждат и подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между ПГМТ „Вл. Комаров” и фирмите-партньори чрез осигуряване на работни места за практическо обучение в реални работни условия за учениците от XI и XII клас, специалност КТТ.

 

Обновяването и модернизирането на условията за труд и учене чрез изграждане на специализирани кабинети за специфична професионална подготовка и обзавеждане и дооборудване на работилниците по учебна практика ще доведе до повишаване на качеството и ефективността при усвояване на знания, умения и компетентности на учениците, което е предпоставка за тяхната успешна реализация.

17 септември 2012 г.

Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как" 2012 училищен кръг

На 12.12.2012 г. в ПГМТ „Вл. Комаров” се проведе училищен кръг на състезание по приложна електроника „Мога и зная как”.

Състезанието се организира от фирма „ЕЛИМЕКС” гр. Горна Оряховица, със съдействието на Министерство на младежта, образованието и науката.

В състезанието участваха 24 ученика от девети до дванадесети клас от специалност „Компютърна техника и технологии”, разделени в две възрастови групи: ІХ – Х и ХІ – ХІІ клас.

Състезанието премина през две нива:

І ниво – всички участници решаваха теоретичен тест за 20 минути, съобразен с учебния план по професионално обучение в съответните класове.

ІІ ниво – Първите шест ученици от всяка възрастова група с най-много точки от теоретичния тест, изработиха действащо електронно устройство, за което им бе предоставено време един час.

Класираните, на първите три места, ученици от всяка възрастова група, ще имат шанс да продължат състезанието в регионален кръг.

Фирма „ЕЛИМЕКС” гр. Горна Оряховица раздаде награди на учениците, участвали на  второ ниво на училищния кръг.

Учениците, които ще представят училището ни на регионален кръг са:                                                                  

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- ІХ -Х  клас

1. Емилиян Ангелов Спасов

2. Онур Седат Ариф

3. Иван Красимиров Александров

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- ХІ -ХІІ  клас

1. Николай Валентинов Ангелов

2. Владислав Викторов Виденов

3. Петър Красимиров Недев

 

Коледари в ПГМТ „ Владимир Комаров”

Отново е Коледа!

Най-вълшебното време в годината – природата умира, но в душите се ражда надежда.

Надежда за здраве, работа и любов.

Отново е Коледа – време за голям Купон!

И тази учебна година 2012-2013, Купонът в ПГМТ „Владимир Комаров” започна с малките коледари от ЦДТ „Роза 2”, които ни посетиха и по време на голямото междучасие ни попяха и поиграха за здраве и берекет. Учителките на децата – г-жа Иванова, г-жа Костова и леля Роси отправиха благопожелания за здраве и бъдещи успехи към всички нас.

А помощник-директорът на ПГМТ „Владимир Комаров” – инж. Величка Белева, дари коледарите с питка и паричка по стар български обичай.

Представителят на УУП, Иван Красимиров от 10а клас благодари на малчуганите за хубавите стихчета и ги изпрати до двора на ПГМТ, откъдето слънчевите дечица поеха по своя „дълъг път” на коледари.

Весела Коледа, приятели! Купонът започна! ...

Клуб „Ексклузивен репортер”

Към УУП при ПГМТ„Вл. Комаров”

2012 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Професионална гимназия по механотехника е одобрена за финансиране по Национална програм „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Със закупените терминални работни станции от висок клас ще бъдат оборудвани два компютърни кабинета, в които ще се провежда обучението по информатика и информационни технологии.

 

Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как" 2012 училищен кръг

Екологични проблеми на автотранспортната специалност

Първа представителна изява на клуб "Зелени автомобили"

На 12.12.2012 г. учениците от клуб „Зелени автомобили” в ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра представиха публично занятие на тема „Екологични проблеми на автотранспортната специалност”. В първата част учениците презентираха богат доказателствен материал за екологичните проблеми на своята професия и специалност.

 

Извънкласната клубна дейност „Зелени автомобили” с ръководител инж. Емел Рушидов, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Екодиалогът в началото на занятието показа, че учениците се интересуват от причините и отрицателните последици от неправилната експлоатация на автотранспортната техника и проблемите, които автомобилите причиняват на околната среда, живота и здравето на хората.

 

На организираната кръгла маса всеки от членовете на клуба представи пред присъстващите участници и гости информация за онези агрегати и системи на автомобила, причиняващи екологични замърсявания, демонстрирайки основни познания върху  тяхното устройство и действие.

 

Представянето завърши с препоръки за еко-шофиране, които ще послужат като послания към монтьори и шофьори във фирмите-партньори, които учениците ще посетят на работните им места на следващи занятия на клуба.

 

По време на втората част, която се проведе в работилтицата по АТ всеки ученик регулира карбуратора така, че двигателят на автомобила да работи устойчиво на минимални обороти на празен ход, за да се получи минимално съдържание на отровни компоненти в отработените газове. Това практическо упражнение ще бъде основа на следващата представителна изява, на която учениците вече ще се състезават помежду си.

 

В представителната изява участваха всичките 12 членове на клуба, много ученици, учители и родители.

 

 

 

 

Програма дейностите в чест на юбилея


Работна среща на Организационния комитет при ПГМТ „Вл. Комаров”

На 24.01.2013 г. се проведе втората работна среща на Организационния комитет при ПГМТ „Вл. Комаров”, във връзка с предстоящия 50-годишен юбилей на гимназията.

Освен членовете на организационния комитет, присъстваха бивши възпитаници на училището, бизнесмени и ръководители на фирми. В непринуден разговор някои от участниците споделиха свои спомени, други изразиха мнение и направиха предложения към програмата за дейностите, посветени на юбилея.

„Една четвърт от нашите съграждани са възпитаници на това училище”, каза един от присъстващите гости „това училище ни е дало всичко, което да послужи за старт на нашето професионално израстване. Ние сме негови длъжници и ще направим необходимото да бъде осъществена програмата, посветена на юбилейната година на нашето училище”

След срещата гостите пожелаха да разгледат учебните кабинети, в които самите те са учили, новите компютърни зали и музея в гимназията, където се върнаха назад във времето, разглеждайки снимковия материал и експонатите, изработени от различните поколения възпитаници на „механото”.

„Върнахме се в училище и ще се връщаме винаги, когато имате нужда от нашата помощ и съдействие” – каза един от гостите – „вие го заслужавате”.

 

Риболов на различни видове риба

3 ноември 2012 г.

Извънкласната клубна дейност „Рибата и здравословното хранене” с ръководител Радослав Гълчавов, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Групата от 12 ученици под ръководството на инж. Радослав Гълчавов проведе занятие на тема "Риболов на различни видове риба" на биорезервата Сребърна в разрешената за това зона - от страната на музея. Основни цели на занятието:

 • Опознаване на флората и фауната на биорезервата;
 • Локализиране на определени участъци и почистването им от отпадъци;
 • Улов и установяване на основните разлики между видовете риба.

Учениците с голямо любопитство разгледаха цялата площ на езерото. С помощта на бинокли те установиха местата на гнездене на някои редки видове птици - лебеди, пеликани и патици.


След това си набелязаха места за улов. Почистиха боклуците около тях в специалну чували за отпадъци. Риболовът беше относително добър. Някои уловиха 2-3 кг риба, други по-малко, но определено се справиха. В живилниците влязоха каракуди, червеноперки, бабушки, улей и платика.

Всички участници в изявата бяха доволни от добрия улов и от престоя си на това великолепно кътче на българската природа - оазисът на биоразнообразието - езерото Сребърна.

Национална Програма “На училище без отсъствия”

   През настоящата учебна година – 2012/2013, в ПГМТ”Вл. Комаров”се осъществява спуснатата от МОМН, НП „На училище бз отсъствия”.

   Целта на тази програма е да приобщи към училищния живот, тези ученици, които през миналата и настоящата година идват с не особено голямо желание на училище и си позволяват да правят повече отсъствия. Програмата цели да покаже на тези ученици, че училището е нещо повече от образователна структура, поради което влючва и екип от подкрепящи ученици, които чрез определени дейности ще проявят съпричастност към техните проблеми. Тази програма представя училището като инкубатор, не само на знание , но и на социални умения, които успешно могат да бъдат развити, докато ученикът пребивава в него. Тя се опитва да даде частично академично знание, да развие умение за социално общуване, да внуши чувство за съпричастност, сигурност и защитеност, да предостави примери за достойно поведение. По този начин НП „На училище без отсъствия” се превръща в трамплин за успешна реализация на ученика в социалния живот след като напусне училище.

   Част от дейностите в тази програма са свързани със спорта, който вече трябва да се разглежда като нещо повече от физическа дееспособност. Някои може би мислят, че след като живеем в 21-ви век – „Златният век на ума”, най-важното нещо в света са IT-технологиите. Да, за тези, които виждат само фактите на повърхността, настоящия век определено е века на IT-технологиите. Но те едва ли си задават въпроса откъде се тръгва и през какво се минава, за да се реализираш като успяваща личност  в сферата на IT-технологиите и какво е мястото на училището в този процес.

   Означава ли това, че ако ние момчетата искаме да бъдем успяващи в живота личности, мозъкът ни задължително и единствено, трябва да е пълен с академично знание? Отговорът на учените по този въпрос е категорично „Не.”

   За да бъдем успяващи в живота, ние момчетата, би трябвало да се позовем на изследването за „еволюцията на мъжа като ловец”. Д-р Камила Бенбоу, професор по психология в щатския университет на Айова, провежда мащабно изследване, като сканира мозъците на над един милион момчета, за да проучи как се проявява способността за ориентиране в пространството. Д-р Бенбоу открива, че момчетата имат отлично развита способност да си представят предметите триизмерно, което придава дълбочина и перспектива на образа. Ето защо всички момчета имаме изключително развита способност за пространствено ориентиране. А най-лесно се използва това, което имаш в наличност. Просто трябва да пробудим тази, заложена в нашия мозък способност. А това не би било никак трудно, ако използваме спорта като ключ за отваряне и усъвършенстване на нашите способности. А какво по-добро от това - да напредваш докато се забавляваш, да се усъвършенстваш докато играеш?

   Да, на съвременните мъже - нашите бащи, вече не им се налага да ловуват семейната вечеря. Днес те използват уменията си за пространствено ориентиране в други области – например голф, компютърни игри, футбол, дартс, стрелба с лък и пистолет, пейнтбол игри, т.е. спортове и дейности, в които има преследване на нещо и улучване на цел. Мъжете са толкова пристрастени в това, да наблюдават как други мъже улучват с топка дадена цел, че понастоящем едни от най- високо платените хора в света са играчите на голф, футболистите, баскетболистите и тенисистите. Днес вече мъжът няма нужда от университетска диплома, за да бъде уважаван. Достатъчно е да се облегне на закодираните  в мозъка му хилядолетни умения и да може добре да преценява скорост, разстояние, ъгли и посоки.

Тренирайки непрекъснато този център със закодирани умения, ние създаваме предпоставка за постигане на успех в професиите, с които ще се занимаваме по- късно – проектиране и управление на компютри, компютърни мрежи и коли.

   Ето защо първата дейност по тази национална програма беше стрелба с лък, която бе осъществена на 31.01.2013г. на Стария стадион, със любезното съдействие на председателя на клуба по спортна стрелба „Динамикс”, г-н Мирослав Миткин и треньорката  към този клуб – Пламена Миткина.

   Тази дейност имаше състезателен характер. Това накара близо 60 момчета от ПГМТ”Вл. Комаров” да се включат доброволно и с ентусиазъм в спорт,  датиращ  още от каменната ера – стрелба с лък.

   Независимо от това, че момчетата правеха първи опити в стрелбата с лък, всички се забавляваха невероятно добре. Освен това имаха възможност да изхвърлят акумулираната у тях агресивност в подходяща обстановка, така че да не нараняват околните. А какво по- хубаво от това – да се чувстваш освободен от товара и готов да поемеш задълженията си на ученик на следващия ден в училище?!

   Оказа се, че у някои от стрелците проговори „ловеца” и с шеметно свистене техните стрели заковаха три награди: 1-во място – клавиатура за РС, спечелена от Николай Тодоров Тодоров, от 10- А  клас; 2-ро място – мишка за РС, спечелена от Преслав Боянов Капинчев, от 10 А клас; 3-то място – слушалки за РС, спечелени от Стефан Стоянов Вълканов, от 12 В клас; И представете си вълнението- тези награди бяха връчени от ръката на Световния шампион по стрелба с лък – Явор Христов! Шампионът и Пламена Миткина, помагаха с указания на всички ученици да направят своите успешни опити и в този спорт! Запознаха учениците с положителния ефект на стрелбата с лък върху гръбната мускулатура на стрелците и им показаха спортсменско поведение и добронамереност, които навярно ще бъдат последвани от някои ученици.

   Извънкласните дейности в училище стават все по- интересни и ако искаме да сме информирани за тях, утре пак трябва да сме в „Даскалото”. Хайде, приятели, на училище без отсъствия!

                                                       клуб „ Ексклузивен репортер”

                                                       към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Сс

 

Национална Програма „На училище без отсъствия”

Втора стъпка

 

21.02.2013г. Ето че осъществихме и втората стъпка от националната програма ”На училище без отсъствия”- стрелба с боен пистолет.

Мислите, че е опасно? Не, не е.

Напротив. Тази друга алтернатива на спорт – стрелба с боен пистолет, се оказа доста полезна. Първо защото събра много от учениците заедно, второ защото ни учи на отношение към оръжието и трето защото залага не само физически качества, но и психическа устойчивост. Когато някой е подготвен и е уверен, че може да се защити, той знае кога да спре, ако попадне в критична ситуация и се наложи да използва оръжие. Когато имаш подготовка, ти си в състояние да упражняваш вътрешен контрол. Уплашения човек, който е в стресово състояние, не знае какво да прави и може да нанесе много по- големи поражения от човек, който може с една хватка да възпре агресивния нападател.

Оказа се, че не е необходимо да имаме подготовката на Калоян Георгиев- шампион и треньор по бърза стрелба, за да изпитаме удоволствието от този спорт и да се почувстваме като част от цялото в училище, завоювайки три места и в този нов за нас обсег на действие - стрелба с боен пистолет.

Ето и нашите шампиони:

1-во място – Емилиян Ангелов Спасов,10А клас;

2-ро място – Ивайло Валентинов Йорданов – 10А клас; Кристиан Жечков Койчев – 11А клас.

Всички те получиха USB – устройства, за да записват бъдещите си постижения.

При тези нови дейности човек да се чуди къде е по- добре! Да се шляеш безцелно по улиците или да си в „Даскалото”, за да не изтървеш някоя новост?!

По- добре на училище без отсъствия, приятели!

 

                                           клуб „ Ексклузивен репортер”

                                           към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Сс

 

Юбилеен педагогически съвет

Национална Програма „На училище без отсъствия”

Трета стъпка

На 20.03.2013 г. направихме и третата стъпка от национална програма „На училище без отсъствия”.

Когато водата по улицата срещне камък, тя не се бори с него, а го заобикаля. Мъдрост, на която рядко обръщаме внимание, защото бързаме да се вмъкнем в някоя кола, която да ни отведе до следващия сух пристън.

Но веднъж забелязали мъдростта на водата, ние не бихме могли да я отминем равнодушно. И когато съотнесем поведението на водата към живота, разбираме, че можем да си спестим много неприятности. Напълно възможно е да се научим да предотвратяваме конфликтните ситуации в ежедневието, така че да не се стига до сблъсък, при който винаги има победител, но за жалост и победен.

Доц. д-р Милена Бръчкова, от Великотърновския университет, беше така любезна да ни помогне в това наше начинание. Тя ни запозна с видовете агресивно поведение в междуличностните отношения. А най-интересното беше, че г-жа Бръчкова ни научи как да откриваме агресивната нагласа у събеседника или у човек, срещнат на улицата, по позиция на тялото, неговите мимики и жестове.

Ако искаме да постигнем прозорливост, то задължително трябва да сме по- наблюдателни. А това от своя страна ни гарантира предотвратяване на евентуален конфликт. Освен това г-жа Бръчкова ни предложи начини за подобряване на самоконтрола, за справяне с негативни емоции чрез интерактивни игри, които ни накараха да забравим, че сме от различни класове, специалности и етноси. Те провокираха нашата искреност и ни доказаха, че по своята същност ние сме добронамерени един към друг, но е необходимо да открием точния начин, за да го покажем на хората около нас. Необходимо е да сме по-наблюдателни и мислещи, за да не се поддаваме на провокации, които предизвикват агресивни прояви у нас. А винаги е по-добре да си създаваш приятелства, отколкото врагове.

Доц. д-р Бръчкова беше помислила и за нашата успешна реализация в живота след време, когато напуснем училище. Тя ни запозна с позицията на тялото, мимики и жестове, които показват спокойствие и увереност. В ролевите игри, успяхме да тренираме нашето умение за разчитане езика на тялото и възприемане на „Аз- посланието”.

Оказа се, че ако искаме да успяваме в живота, ще трябва да придобием добродетелите на силните – спокойствие и търпение. И защо да не опитаме? Та животът ни едва сега започва!

На училище, приятели! Там е интересно!

клуб „Ексклузивен репортер”

към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Сс

Първо място на ПГМТ "Вл. Комаров" в регионално състезание

"Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС"

На 22 и 23 март в Професионална гимназия по лека промишленост и транспорт в град Омуртаг се състоя регионалния кръг на Националното състезание "На-добър млад автомонтьор и водач на МПС" по професиите техник по автотранспортна техника и монтьор на автотранспортна техника.

Участваха 12 отбора от Североизточна България. Състезанието се проведе в два кръга:
1. Най-добър млад автомонтьор
2. Най-добър млад водач на МПС

Отборът на ПГМТ "Владимир Комаров" спечели първо място в "Най-добър млад водач на МПС", където нашето момче Гюнайджан Асан от 12в клас показа майсторство при управление на автомобил, за което получи награда от организаторите.

В комплексното класиране след провеждане на двата кръга на състезанието отборът на гимназията отново зае първо място.

БРАВО МОМЧЕТА!
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ В ГРАД КАЗАНЛЪК!

Отбелязваме Международния ден на книгата с Маратон на четенето

23 април 2013

Ученици от 8б клас журират в конкурса "Бисерче вълшебно"

Свилен Денев от 9а клас получи грамота за участие в конкурса "Зеленото злато на Дунав"

Футболният отбор на ПГМТ "Вл. Комаров" получиха купата и званието Зонален първенец

Републикански ученически игри

На 24 април 2013 година на стадион Дунав се проведе финалната среща по футбол между отборите на ПГМТ „Вл. Комаров” – Силистра юноши 8-10 клас и ПГ Лозенец – етап от Републикански ученически игри.

От самото начало на срещата футболистите на ПГМТ наложиха своята игра и след няколко пропуска, нападателя Георгиев отбеляза два гола в 35 и 38 минута. Второто полувреме отново започна с натиск и пълен контрол над играта. Една бърза атака и Здравков вкара третия гол и така реши финала с резултат 3:0 за нас.

Момчетата на Георги Ташев получиха купата и званието Зонален първенец.

На отбора предстои квалификация за влизане във финалната четворка на Републиканските ученически игри. 

 

Национална Програма „На училище без отсъствия”

Пътуване до Шумен

На 25.04.2013г., ние учениците от ПГМТ „Вл. Комаров”, включени в Национална програма „На училище без отсъствия”, осъществихме и 4-та стъпка по тази програма. „Организираност и отговорност, ред и дисциплина”- под това мото протече нашето пътуване и пребиваване в гр.Шумен.

Оказа се, че за едно момче не е толкова трудно да бъде организирано и отговорно. Доказвахме го през целия ден докато бяхме в Шумен. Разбрахме, че редът и дисциплината могат само да ни помагат, а не да ни вредят. Първото нещо, което ни впечатли при посещението ни във Военното училище, гр. Шумен, беше редът и дисциплината. И със сигурност успяхме да извършим толкова много дейности през този ден, благодарение на реда и дисциплината, с чиято помощ всичко се случваше бързо и точно.

В двора на училището имахме възможност да се запознаем с характеристиките  на стрелковото оръжие, да го пипнем и ако желаем да го разглобим и сглобим.

А във Военния музей можахме да проследим историята на Българската армия и въоражението на бойците още от древността до наши дни. Оказа се, че Армията е била необходимост през всички времена и е едно от условията за съществуването на всяка държава.

В една от залите на Военното училище имахме възможност да гледаме презентация, която ни запозна с параметрите на действащото  стрелково оръжие в Българската армия в наши дни. Наистина е впечатляващо, приятели!

Е, най- интересно беше накрая, когато ни откараха до военния полигон в с. Марково, в близост до гр.Шумен. Навярно много от вас стоят пред ТV-то или РС-то часове наред, за да гледат екшъни. Да, но не знаете какво е усещането да бъдеш направо във филма! Това не е като рекламата на бира или македонска наденица.

Стрелба, мирис на барут, свистене на куршуми, грохот на къртечница, тътен на оръдие! И на всичко отгоре - прежурящо слънце, което наистина те кара да се чувстваш като на бойното поле. Гледаш, слушаш и се чувстваш много яко! И знаете ли кое е най-хубавото? Наблюдаваш срелци, които улучват целта без пропуск! Гледаш българи, които са готови да бранят това, което са ни завещали нашите предци – РОДИНАТА! Гледаш българи, които не демонстрират завидните си умения по ъглите на градските улици, нито пък чувстват необходимост да се правят на супер- герои в баровете, когато излизат с момиче. Те просто работят върху себе си- развиват стрелковите си умения и с достойнство, в пълна тишина  като тревата, по която стъпват, вървят по своите пътеки. Има на какво да се научим от тях, приятели!

Всъщност, можем да започнем още сега. Докато все още сме по средните училища. Можем да формираме отговорност и дисциплина у себе си, още докато сме по чиновете в училище. Можем да започнем с редовно посещение на учебните занятия и дисциплина в час.

Вълнуващо е да си герой, нали, приятелю? Но, знаеш ли, човек не се ражда герой.Той формира героя в себе си и то точно на нашата възраст, докато сме в средните училища. Не е неоходимо да си „мафиот”, за да си герой! В подземния свят можеш да си само престъпник, каквито и завидни умения да притежаваш!

А героят, истинският герой, е друго нещо! Защото Той притежава морал на светло!Той притежава морал  в ежедневието! Защото Той винаги е на страната на справедливата кауза! А каузата е БЪЛГАРИЯ! Затова, на училище, приятели! Без отсъствия!

                                                   

                                                                   клуб „ Ексклузивен репортер”

                                                                   към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Сс

Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”

На 25 и 26 април 2013г. в гр. Казанлък се проведе Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” през учебната 2012-2013 година. Тук се събраха седемте най-добри отбора от 50-те транспортни гимназии в страната.

Гордост за нас беше участието на отбора ни от ПГМТ „Владимир Комаров” от специалността Автотранспортна техника: Георги Живков Борисов – 11в клас, Димитър Георгиев Йорданов – 12в клас, Ивелин Красимиров Стойков – 12в клас и Гюнайджан Гюнайдън Асан – 12в клас. Тези момчета са първенци от регионалния кръг на състезанието от миналия месец, проведено в град Омуртаг. В град Казанлък те затвърдиха успеха си. С характерния си добруджански дух, хъс и умения, те бяха равностойни на най-добрите в автотранспортната професия в страната. В кръга „Най-добър млад водач на МПС” те заеха трето място отборно, получиха купата и се окичиха с медали.

Тези момчета са участници в проекта „Ученически практики”. Работата им в автосервизите, където са на практика, в голяма степен допринесе за доброто им представяне.

По време на практиката, под ръководството на техните наставници и наблюдаващите учители те научиха ценни уроци, които им помогнаха да се представят много добре на състезанията, в които участваха.

 

Да успяваме без да нараняваме

Извънкласната клубна дейност Ученическо самоуправление „Заедно”

   Извънкласната клубна дейност Ученическо самоуправление  „Заедно” с  ръководител преподавателката по англ.език Татяна Кинджакова по проект „УСПЕХ”,  е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

   На 09.05. 2013г. клуб Ученическо самоуправление „Заедно”, в ПГМТ „Вл. Комаров”, осъществи своето 2-ро представително занятие на тема „Да успяваме без да нараняваме”.

   По време на занятието учениците от клуба презентираха естествените регулатори за управление на гнева. Разгледаха метода на невербалната комуникация, физическата активност и изкуството, като естествени регулатори на агресивността. И прилагайки на практика тези методи, успяха да се забавляват заедно с учениците от ОУ „Ив. Вазов”, Сс  по време на цялото занятие.

   А когато срещнеш непознати и чрез своята добронамереност успееш да им предложиш умствено предизвикателство, което те да приемат като своя цел, то неминуемо следва успех в общуването.

   Може би умението да успяваме без да нараняваме, е тази  жизнена необходимост , която предполага успешната ни  социализация в живота след време когато напуснем училище.

09 май, 2013 г. – Ден на самоуправлението в ПГМТ „Вл. Комаров”

   Ето, че отново дойде нашият ден - Денят на самоуправлението в ПГМТ „Вл. Комаров”, гр.Силистра. На този ден, вече за 6-та поредна година, ние учениците получаваме шанс за действие. Ден, в който ние показваме на какво сме способни – доказваме, че сме в състояние да носим товара на отговорността за своите действия в ежедневието на живота.

   Изпълнявайки своите задачи, ние се учим. Учейки се, ние придобиваме опит. Придобивайки опит, ние изграждаме вътрешна самоувереност. А когато увереността ни стигне  предел, ние получаваме куража за действие и сме в състояние да поемаме дори риск. И точно рисковата ситуация ни кара да извадим на повърхността акумулираната у нас енергия, толкова необходима ни, за да прескочим бариерата и да постигнем успех.

   С тези от нас, които се чувстваха готови да поемат риска на управлението, сформирахме Екип за управление на училището както следва по- долу:

Име и фамилия на ученика:

Клас:

Длъжност:

Павел Петров Гочев

10 А

Директор

Благовест Мариянов Христов

10 А

Помощник- директор 

Емилиян Анггелов Спасов

10 А

Завеждащ компютърен кабинет

Николай Тодоров Тодоров

10 А

Секретар – деловодител

Виктор Димитров Върбанов

10 А

Електротехник

Ивайло Христославов Иванов

10 А

Охрана

Росен Николаев Ковачев

10 А

Главен дежурен

Стойчо Здравков Хаджиев

10 А

 Дежурен учител – 1- ви ет.

Али Сезгин Али

10 А

Дежурен учител – 2- ри ет.

Дениз Себает Мехмед

10 А

Дежурен учител – 3-ти ет.

Иван Красимиров Александров

10 А

Фоторепортер

Иван Стоянов Иванов

8 А

Аудиорепортер

   Сформирания по предварително зададени критерии екип, ръководеше умело дейността на училището, като издаваше заповеди, изготвяше графици, изпращаше съобщения до учениците- учители , преинсталираше компютърни системи и осъществяваше връзка с обществеността.

   Да, влязохме в роля и я изиграхме както никой друг! Интересно и вълнуващо е! Даже се питаме какви ли ще бъдат зададените показатели за кандидатстване  в Екипа за управление за следващата година! Къде по- добро място за трупане на управленски опит, ако не в училище, пълно с напористи тийнейджъри?! Къде по- добра възможност да видиш как стоят нещата  от позицията на другия?! А и оценката „6”, която ни даде директорът на гимназията- инж. П. Георгиева, ни кара да се пробваме пак!

   Опитайте и Вие, приятели!

   Може би точно по този начин, учейки се да управляваме качествено, но като задължително минем през ролята на изпълнители, ще променим съдбата на България към по- добро.

10.05.2013г.                                                              клуб „ Ексклузивен репортер”

 Гр. Силистра                                                           към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”

2012 г. Проект "Ученически практики"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

25.09.2012 г.

Учениците и учителите от ПГМТ „Вл. Комаров” взеха решение да участват в проект „Ученически практики” BG051PO001-3.3.07-0001.  Той се финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Гимназията има изградени добри партньорства с различни фирми от региона. Това дава възможност на учениците да се включат в проекта и в реални производствени условия да подобрят своите професионални умения, с оглед по-добрата им бъдеща реализация.

В проекта могат да се включват учениците от 11 и 12 клас от всички специалности.

Практиката ще се провежда след учебните часове, по време на почивните дни и през ваканциите. Продължителността и е 240 часа.

Работата във фирмите ще се осъществява под прякото ръководство на наставници от фирмата.

За положения труд учениците ще получат възнаграждение и сертификат за проведена практика на реално работно места.

 

15.04.2013 г.

39 ученика от ПГМТ „Вл. Комаров” се включиха в проект ”Ученически практики”. Те са от специалност - Компютърна техника – 14 ученика и от Автотранспортна техника – 25 ученика.

Работата се извършва в 12 фирми, под прякото ръководство на 9 наставника и 3 наблюдаващи учители.

Учениците са удовлетворени от работата във фирмите, защото там на практика могат да приложат наученото в класните стаи.

Работата, която извършват е интересна и увлекателна и носи удовлетворение от свършеното. 

 

 

ПГМТ "Вл. Комаров" откри учебната 2013-2014 година

Ето, че започна новата учебна година!

След повече от 50 години от създаването си, на 16 септември, ПГМТ „Вл. Комаров“ посрещна новата 2013/ 2014  учебна година. Тържеството започна в  9.00 ч. с издигане на националния флаг, изслушване на химна и посрещане на училищното знаме.

На събитието присъстваха г-н Насуф Насуф – Областен управител на област Силистра, г-жа Мариана Станчева – старши експерт по физическо възпитание и спорт към РИО, инж. Велизар Плугаров – управител на БГ „Контакт“, г-н Пламен Маринов – управител на книжарници „Везни – 55“, г-жа Надежда Петрова – председател на Училищното настоятелство и много родители.

„Половин век ученици, учители и служители пазим духа и авторитета на важна за нашия град образователна и възпитателна институция, на място, където не просто се обучават ученици, а се изграждат характери, създават се приятелства за цял живот, възпитават се качества, които отличават учениците на „механото“/както всички наричат нашата гимназия/ и го превръщат в марка с наименованието „Ковачница на кадри“ – заяви инж. Величка Белева, помощник-директор  на училището и приветства  всички присъстващи с началото на новата учебна година.

Г-н Насуф Насуф пожела: „На добър час в поредния полет към науката и знанието! И както се казва във Вашия училищен химн: „С духа на младостта засмяна върху крилата на мечти“ да живеем и творим!“

        Много усърдие, желание, воля и дух, за да преодоляват с лекота всяка трудност по стръмния път на знанието, пожела на всички ученици г-жа Мариана Станчева.

Този ден бе най-вълнуващ за новопостъпилите ученици от VIII а и  IX в клас, които станаха част от ученическия колектив, произнасяйки в духа на школските традиции клетва за вярност.  Това повиши настроението и предизвика нетърпението на всички  да влязат в класните стаи.

След първия училищен звънец учениците и учителите отново прекрачиха прага на любимото училище. Новодошлите бяха посрещнати с погача, омесена от зърното на надеждата за високи училищни успехи, и мед, за да  е сладко времето, прекарано в училище. А в първия час на класа получиха от класните си ръководители много приятни изненади.

Честит първи учебен ден! Нека училището остане храм на знанието и човечността и през тази учебна година бъдем по-устремени и отговорни, по-мъдри и по-добри!

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

ЗОВ ЗА ПОМОЩ 

   “Понякога поставяш стени около себе си, не за да отблъснеш хората, а за да видиш на кого му пука, за да ги разбие.”  Алън Милн

   Животът ни поднася достатъчно  такива изпитания. И те са изпитание не толкова за потърпевшия,  колкото за околните, които откриват своето непознато , но истинско АЗ в начина по който реагират на проблема. Понякога появилия се проблем  пред нас е точната, необходима ни провокация, за да разгърнем нашето стойностно Аз.

   Нека и ние, приятели, да проверим себе си чрез начина, по който ще се отзовем на вика човешко срадание.

   На 17.08.2013г. Грациела Красимирова Георгиева, родена на 14.11.1999г., пада от жилищна сграда и в резултат на този инцидент са констатирани счупен таз, счупени ребра, увреден бял дроб, травми по главата и изпада в будна кома.

   В момента момичето лежи в кома във Варненската болница “Света Марина”. За възстановяването й са нужни средства, които нейното семейство не би могло да осигури, понеже баща й е починал. Майката работи и едновременно с това се грижи за дъщеря си. Поради това тя не може да си позволи да работи  на повече от едно място, за да набави необходимите средства за лечението на дъщеря си.

    И ето момента, в който ние бихме могли да се намесим, “ за да видим  на кого му пука достатъчно”, приятели.

   Нека проявим съпричастност към болката на Грациела и майка й, като всеки от нас отдели част от джобните си за седмицата и ги пусне в кутията “Зов за помощ” , която ще поставим в офиса при  г- жа  Динкова на 1-я етаж в ПГМТ “Вл. Комаров”, гр.Силистра  за периода 30.09.2013г. -  14.10. 2013г.

   Събраните средства ще преведем по банкова сметка:

BG 67 PIRB 73 25 47 30 04 39 43 към банка Пиреос.

   Нека още в началото на учебната година да проявим своето стойностно Аз, приятели.

25.09.2013г.                                                                      УУП

Гр. Силистра                                                                    при ПГМТ “Вл. Комаров”, Силистра

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА ..."Защо ли нещата трябва да се променят?

      - прошепна Прасчо.                                             

     Пух помисли, помисли и каза:                                            

     - Така имат възможност да станат по-добри!"... 

    Напоследък думичката благотворителност отиде в категорията  мръсни, опетнени и осквернени. За съжаление , шумно пропагандираната псевдоблаготворителност в различни тв - предавания пресeче съвсем човешкия инстинкт у нас да помогнем на слабите и нуждаещите се. Ежедневно по домовете ни обикалят най-различни хора да набират средства за различни каузи. Сядаш на кафе и веднага изскача някой "глухоням" с картичка или друга дрънкулка. И съвсем естествено е да сме погнусени от всичко това и да нямаме никакво желание да даваме парите си без да знаем къде отиват. 

         Все пак, съществуват начини, чрез които можем лично и директно да отворим сърцето си и да помогнем на хората в нужда. 

         Да дарим старите учебници . . .

        Вече  сте в 9-ти,10-ти, 11-ти или 12-ти  клас, а все още пазите букварите, помагала ,атласи и учебници. Вие нямате нужда от тях, но можете да помогнете на някой ваш съученик да си научи урока за утре, да си напише домашното или да прочете  любимото произведение.

       Ако сте  с добро сърце и имате желание да дарите учебници, които вече не ползвате, можете да сторите това в следващите дни. Просто ги донесете в училище и ги предайте на класните си ръководители. 

В момента имаме спешна нужда от учебници за 9 клас  по всички предмети.

       Благодарим Ви момчета!  

 

 

УТВЪРДЕНИ ФОРМИ НА ИИД ПО ПРОЕКТ УСПЕХ - 2013-2014

№ по ред

Област на извънкласната дейност

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Брой ученици

Брой от тях в риск

Ръководител

1

Природоматематически науки

клуб

Виртуални и реални пътешествия

14

4

Д. Богданова   М.Кръстева

2

Хуманитарни науки

клуб

Екопътешествие в родния край

7

0

инж. А. Данев

3

Здравно образование

клуб

Рибата и здравословното хранене

13

8

инж. Р. Гълчавов

4

Здравословен начин на живот

секция

Футбол

15

4

Г. Ташев

5

Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите

клуб

Математика за всеки

11

0

Д. Богданова

6

Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите

клуб

Картинг

10

1

инж. Б. Киряков

7

Граждански компетентности

клуб

Ученическо самоуправление  "Заедно"

10

0

Т. Кинджакова

8

Културни компетентности

арт клуб

Сцена

13

2

С. Алтунян

9

Дигитални компетентности

ателие

Уеб дизайн и мултимедия

10

1

инж. Т. Николова

 

 

Списък на групата


Списък на групата


Списък на групата


Списък на групата


Списък на групата


Списък на групата


Списък на групата


Списък на групата


Списък на групата


НЕКА НАЙ-ДОБРИТЕ ПОБЕДЯТ!

Със заповед  № 97 от 30.09.2013 г. на основание чл.147 ал.1 т.1 от ППЗНП във връзка с изпълнение годишния план на гимназията за учебната 2013/2014 година, Директорът на гимназията

 ОПРЕДЕЛИ

 Следните класации за периода 15.10.2013 г. -  15.06.2014 г.:

 І. Класация „Бъди в час”  с отчитане на резултатите за всеки срок.

 Критерии:

 І срок – номиниране на ученици без извинени отсъствия и до 1 неизвинено от 15.10.2013г. до 31.01.2014 

  ІІ срок- номиниране на ученици  без извинени отсъствия и до 1 неизвинено отсъствие, считано от 05.02.2014 г. до 15.06.2014

 ІІ. Класация „Клас на годината” с отчитане еднократно през месец юни 2014 г.

 Показатели:

 •  Успех на класа
 • Дисциплина в часовете и междучасията
 • Активност на класа
 • Поддържане на материалната база

 

 Забележка: Само за доказани постижения се определят точки.

 ІІІ. Връчване на приз „Ученик на годината” с отчитане еднократно през месец юни 2014 г.

  Критерии и показатели:

 • Успех: 5.50-6.00 (10 - 20 т.)
 • Неизвинени отсъствия – от 0 до 1 (макс.10 т.)
 • Заемане на призови места на състезания и олимпиади(10 – 50 т.)
 • Участие в училищния живот (макс. 20 т.)
 • Минимален праг на допустимост за класиране: 65 т.
 •  Ученик с доблестни граждански прояви и/или изключителни постижения извън критериите за участие в състезания извън календара на МОН.

  Наградите са повече от атрактивни:

 •   На номинираните  ученици да се връчва поздравителен адрес и ваучер на стойност до  50 лева;
 •   На номиниран клас на годината да се връчва поздравителен адрес и еднодневна екскурзия до дестинация до 200 км от населеното място;
 •  За приз „Ученик на годината” да се връчи поздравителен адрес и парична награда до 100 лева;
 •   За всички номинирани през годината да се изпращат поздравителни адреси до родителите.

  НЕКА ПОБЕДЯТ НАЙ-ДОБРИТЕ!

Наш ученик с престижни награди

От 18.10. до 20.10.2013 г в град Бургас се проведе XII Национално състезание по природни науки и екология, включено в Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН.Традиционно състезанието се провежда в два дни, като в първия ден се представят постери, макети, действащи модели и други свързани с ученически проучвания в областта на химията, физиката и биологията , а също така и с проблеми касаещи опазването на околната среда.Втория ден на публична защита посредством презентации учениците представят проектите си пред своите връстници и пред компетентно жури, включващо преподаватели от висши учебни заведения.   Конкуренцията бе изключително висока, представени бяха 54 проекта в две възрастови групи на ученици от цялата страна. От Силистра в състезанието участваха възпитаници на ОДК и НАО „Г.Галилей

                 Вторият екип от Екоклуб „Пеликан”- Надежда Аврамова и Александър Станчев - 12клас ПГСУАУ „Ат.Буров”и Иван Александров – 11клас ПГМТ „В. Комаров” представиха проект целящ популяризирането на уникалното биоразнообразие на резервата и идеите на младите хора за неговото бъдеще. Те получиха оценка много добър, признаваща се признаваща се за взет кандидатстудентски изпит във ВУЗ.

                След няколко дни Иван ще получи поредната награда. На завършилият XV национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ в категория В за графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации,уеб-базирани творби и други :Второ място – диплом и предметна награда на Иван Красимиров Александров от ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра с научен ръководител Даниела Богданова за разработване на проект на тема „Пътешествие в космоса“.

                  Честито!

Честит празник !

           Днес честваме Денят на народните будители. Народът ни почита паметта на онези свои предци, които със словото и делото си са били истински народни будители, съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Първото неофициално честване на празника се отбелязва в Пловдив през 1909 г. Дотогава на тази дата се е празнувал денят на св. Иван Рилски. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, да внесе предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. С Окръжно № 17743 от 28 юли 1922 г. Народното събрание обявява този ден за празник на всички “заслужили българи”.

           От 1 ноември 1923 г., с указ на цар Борис ІІІ, денят е обявен за общонационален празник. През 1945 г. празникът е отменен и на тази дата започва да се чества паметта на светите братя Кирил и Методий и Денят на българската просвета и култура. На 1 ноември 1990 г. по почина на Общонародно сдружение "Мати Болгария" е възстановено честването на Деня на народните будители. Официалното отбелязване на празника се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители.

            Сред имената на многобройните книжовници, светци, мъченици и герои на славното ни и драматично минало, които ние днес  почитаме са: Иван Рилски, Йоасаф Бдински, Паисий Хилендарски,  Софроний Врачански, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Неофит Бозвели, Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Георги Бенковски, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Захари Стоянов, Ангел Кънчев... и още много радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

1-ви ноември- Ден на народните будители

ПГМТ “Вл. Комаров”, гр. Силистра

1ви ноември- Ден на народните будители

 

    Поклон пред светлата памет на народните будители, които ни завещаха съзнание и култура, писменост и наука!Поклон пред тези, които проправиха пътя на България към бъдещето.

    Чрез своя достоен живот и дела, тези знаменити личности ни учат как да бъдем горди Българи и как да обичаме България.

    Днес това бе достатъчно основание за учениците от ПГМТ “Вл. Комаров”, за да положат цветя пред паметника на Сава Доброплодни.

    “Чудесно!”, би изръкопляскал някой присмехулник.”Миналото ви е велико, но какво ще кажете за настоящето? Къде са ви будителите днес?!”

    Навярно ще последва минута мълчание, но честният, достойният българин би отговорил на този въпрос тихо, бавно и твърдо: “Будител е всеки, който има съзнание за своята родова принадлежност и завещава това на децата си. Будител е всеки, който живее със съзнание за Родината, която го е създала и е готов да я брани с цената на достойнството си. Будител е всеки, който сутрин става и тръгва в живота с мисълта, че настоящия ден му е дарен от Бога и Родния край и Той ще се опита да направи този ден и този живот малко по- добър без да има реално основание за това. Ето това е то- да вървиш напред въпреки всичко, да създаваш добро и да завещаваш добро на поколенията след теб! Ако искаш да светиш на другите, трябва сам да гориш  до пепел,приятелю, за да възкръсва в теб, във всеки миг Родината с най- красивото име – България! ”  J

 

 

1.11.2013г.                                                              клуб “Ексклузивен репортер”

Гр. Гилистра                                                          към УУП в ПГМТ”Вл. Комаров”

 

 

1-ви ноември- Ден на народните будители