56 години докосваме бъдещето!

English

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МОН

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГМТ "Вл. Комаров"

СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГМТ "Вл. Комаров" 2016-2020 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на гимназията

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на гимназията

Етичен кодекс на училищната общност в ПГМТ "Вл. Комаров"

ПЛАН за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност 

Форми на обучение в ПГМТ "Владимир Комаров"

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищни учебни планове VІІІ - ХІІ клас

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление за записване в дневна форма

Заявление за записване в самостоятелна форма

Заявление за издаване на дубликат за завършено основно образование

Заявление за издаване на дубликат за завършено средно образование

Заявление за издаване на дубликат свидетелство за ПКС

Заявление за изпити в самостоятелна форма

Заявление за освобождаване от ФВС

Заявление за преминаване в друга форма на обучение

Молба до директора  за отсъствие на ученик до 3 дни

Молба до директора за отсъствие на ученик до 7 дни

Павел Желязков © 2009