56 години докосваме бъдещето!

English

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Информация за преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГМТ "Вл. Комаров"

СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГМТ "Вл. Комаров" 2016-2020 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на гимназията

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на гимназията

Етичен кодекс на училищната общност в ПГМТ "Вл. Комаров"

ПЛАН за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност 

Форми на обучение в ПГМТ "Владимир Комаров"

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищни учебни планове VІІІ - ХІІ клас

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МОН

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

 

Павел Желязков © 2009